!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Přerov

Prerau


† Moravská ornitologická stanice Přerov
MOS Přerov
Moravian ornithological station Přerov
49°31'46"N, 13°56'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0079B†
     
 
Bezručova
Přerov
CZECH REPUBLIC
 
současné MOS • the current MOS: www.mos-cso.cz

v roce 1937 Moravský ornitologický spolek začal se stavbou Moravské ornitologické stanice (MOS). Stavba budovy byla dokončena 1938. Okolo budovy (na ploše 2 hektarů) spolek vysázel stromy a keře, zřídil rybníčky a vybudoval 24 klecí a 18 voliér. Ve voliérách bylo více než 100 ptáků. Dále bylo ve stanici přes 200 dermoplastických preparátů (preparovaných ptáků), desítky hnízd a rozsáhlá oologická kolekce (sbírka vajec). Nezanedbatelná byla také ornitologická knihovna.
Během 2. světové války se podařilo udržet stanici v chodu a rozšířit chov o drůbež, holuby a exotické ptáky. 20. listopadu 1944 však byla stanice kompletně zničena bombami při náletu amerických letadel. Jen knihovna zůstala nedotčena. Do roku 1946 bylo vše opraveno a postaveny nové voliéry. Na přelomu 50. a 60. let přešla MOS krátce pod správu muzea, ale od 1962 fungovala opět samostatně. Od 1. ledna 1970 přechází stanice pod Okresní muzeum (dnešní Muzeum Komenského) již definitivně. Muzeum převzalo 811 knih, časopisů apod., 41 hnízd a 174 snůšek, ovšem následně odstranilo veškeré voliéry a zrušilo chov ptáků. Moravský ornitologický spolek obnovil svou činnost (registrován 1991), avšak již bez chovu. Ornitologické sbírky jsou součástí muzea dodnes, funguje zde i Ornitologická stanice ORNIS, avšak ani ta se již nevěnuje chovu ptáků.

in 1937 the Moravian ornithological society began with the building of the Moravian Ornithological Station (MOS). The building was completed 1938. Around the house (in the area of 2 hectares) the society planted trees and shrubs, made ponds, 24 cages and 18 aviaries. In the aviaries were more than 100 birds. Furthermore were in the station 200 dermoplastic preparates (prepared birds), dozens of nests and large oology collection (collection of eggs). Also ornithological library was considerable.
During the World War II had managed to keep the station in the run and to expand the breeding for poultry, pigeons and exotic birds. However 20th November 1944 the station was completely destroyed by bombs during an air raid of U.S. aircraft. Only the library remained intact. Until 1946, everything was repaired and new aviaries was built. At the turn of 50s and 60s the MOS passed shortly under the management of museum, but from 1962 worked again separately. From 1 January 1970 the Station have been transferred definitively under District Museum (now Museum of Comenius). The museum took over 811 books, magazines etc., 41 nests and 174 clutches, but subsequently removed all aviaries and abolished the breeding of birds. Moravian ornithological society renewed its activity (registered 1991), but without breeding. Ornithological collections are part of the museum to the present day, also the Ornithological Station ORNIS works here, but even that is without breeding of birds.

1938

1970

Moravský ornitologický spolek, v roce 1959 přejmenován na Moravské ornitologické sdružení, od 1970 Okresní muzeum - současné Muzeum Komenského
Moravian Ornithological Society (Moravský ornitologický spolek), in 1959 renamed to Moravian Ornithological Association (Moravské ornitologické sdružení); since 1970 District Museum (Okresní muzeum) - current Museum of Comenius (Muzeum Komenského)

2 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.04. 2011 Poslední úprava 10.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.