!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Slaný

Schlan


† Koutek živé přírody Slaný
KŽP Slaný • Zookoutek Slaný
Corner of Live Nature Slaný • Slaný Zoo-corner (Mini-zoo)
50°14'00"N, 14°05'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0060A†
     
 
Hlaváčkovo náměstí 221 (Klášter Nejsvětější trojice)
(today Klášter Nejsvětější trojice Řádu bosých karmelitánů)
Slaný
CZECH REPUBLIC
 
- - -

původně zookoutek v zemědělské škole - jen pro školní děti... Akvária s rybičkami, terária s hlodavci, poté různá poraněná zvířata, později (ve spolupráci s Českým svazem chovatelů) holubi, králíci, nutrie, exoti, bažanti, srna. Počet zvířat se zvětšoval a prostory přestaly stačit. Když bylo zrušeno nápravné zařízení v klášteře, byl zookoutek přemístěn do kláštera a jeho zahrad. Zookoutek pod názvem Koutek živé přírody přešel pod město, přičemž ho stále obhospodařovali žáci a učitelé zemědělské školy pod patronátem Českého svazu chovatelů a s výraznou pomocí ČKD. Zookoutek přivítal další a další zvířata - medvěd brtník, vlky, lišky (obecné a stříbrné), jezevce, mývaly, velbloudy, opice, osly, poníky, ovce, kozy, daňky, dikobrazy, dravce, čápy, bažanty, slepice, vodní ptáky, pěvce, užovky a jiné hady, želvy, žáby... Byl vybudován malý pavilon pro opice, exoty a akvária. Koutek živé přírody byl zrušen po smyšlených neustávajících nátlakových akcích, pomluvách a kritikách některých lidí. V roce 1989 byl Klášter Nejsvětější trojice v restituci navrácen církvi.

originally a mini-zoo in an agricultural college - only for school children... Aquariums with fish, terrariums with rodents, then various injured animals, and later (in cooperation with the Czech Breeders Association), pigeons, rabbits, nutrias, exots, pheasants, roe deer. Number of animals increased and space was not enough. When it was repealed by correctional facilities in the monastery, a mini-zoo was moved to the monastery and its gardens. The mini-zoo under the name Corner of Living Nature came under the municipality. Students and teachers of agricultural school still worked there under the auspices of the Czech Association of Breeders and with significant aid of ČKD. The mini-zoo welcomed others and others animals - European brown bear, wolves, foxes (red and silver), badgers, raccoons, monkeys, camels, donkeys, ponies, sheep, goats, fallow deer, porcupines, birds of prey, storks, pheasants, chickens, waterfowl, songbirds, grass snakes and other snakes, tortoises, frogs... The small pavilion for monkeys, exotic animals and an aquariums was built. The Corner of Living Nature has been abolished after a fictional unremitting pressure actions, malicious gossips and criticisms of some people. In 1989, the Monastery of the Holy Trinity was restituted to the Church.

někdy po 2. světové válce, zřejmě již ve druhé polovině 40. nebo v 50. letech
sometimes after WWII, perhaps already in second half of the 1940s or in the 1950s

asi v 70. nebo v první polovině 80. let
may be in the 1970s or in the first half of the 1980s

původně Zemědělská škola Slaný, později město Slaný (v obou případech pod patronací ZO ČSCH Slaný)
originally Slaný Agriculture College, later municipal /in both cases under patronage of Czech Breeders Association, Basic organization in Slaný)

N/A

N/A

1) Historie Koutku živé přírody

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.04. 2011 Poslední úprava 21.11. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.