!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Šluknov

Schluckenau  Szluknów

-> 1945 Schluckenau


† Schluckenauer Thiergarten
Šluknovská zoo (zvěřinec)  Šluknov Zoo (Menagerie)
51°00'12"N, 14°27'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0076A†
     
 
Šluknov
CZECH REPUBLIC
 
- - -

o této zoo nejsou k dispozici naprosto žádné informace - jediným zdrojem je pohlednice z přelomu století (odeslaná 1901, vytištěná však již v 18?? - viz. odkaz níže), na které je vidět voliéra, výběhy, fontána či rybníček, koza, ara, kakadu a opice (snad orangutan). Podle nápisu "Lieferung Aller Arten Wild & Wildgeflügel" (obchodní dodávka všech druhů zvěře a pernaté zvěře) lze vytušit, že byla zvířata také obchodním artiklem. Na pohlednici je uveden i majitel Alfred Kindermann - mužů tohoto jména bylo ve Šluknově minimálně 5 (pravděpodobně více). Šluknov býval městem s téměř všemi obyvateli hlásícími se k Německu - 3580 obyvatel z celkových 3589 hlasovalo v referendu (4. října 1938 - v den návštěvy Adolfa Hitlera ve Šluknově) pro připojení k Německé Říši. Němci byli po válce nuceně odsunuti. proto dnes neexistují pamětníci.

about this zoo there are absolutely no information - the only source is a postcard from the turn of the century (sent 1901, however printed aldready in 18?? - see link below), which shows an aviary, enclosures, fountain or pool, goat, macaws, cockatoos and a monkey (perhaps orangutan). According to the inscription "Lieferung Aller Arten Wild & Wildgeflügel" (a delivery of all species of animals and plumed animals) can sense the that the animals were also items of trade. In the postcard there is mentioned Alfred Kindermann as the owner - least 5 (probably more) men of this name were in Šluknov. Šluknov used to be a city with almost all the inhabitants reporting for Germany - 3580 of total 3589 people voted in the referendum (October 4, 1938 - in the day of the visit of Adolf Hitler in Šluknov) for joining the German Reich. After the war the Germans were forcibly displaced, so that today there are no witnesses.

zřejmě 90. léta 19. stol. nebo dříve
probably 90s of 19th century or sooner

první polovina 20. stol. (nejpozději před 2. sv. válkou)
first half of 20th century (before WWII at the latest)

soukromá (Alfred Kindermann)
private (Alfred Kindermann)

N/A

N/A

1) Jediné svědectví - pohlednice • The only witness - postcard

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.04. 2011 Poslední úprava 24.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.