!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tábor

Tabor

dříve samostatná obec Klokoty (dnes součást Tábora) • formerly independent village Klokoty (now part of Tábor)


† Vivárium R. M. Bouška
Vivárium Klokoty
Vivarium of R.M. Boušek • Klokoty Vivarium
49°25'14"N, 14°39'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0087A†
     
 
Tábor - Klokoty
CZECH REPUBLIC
 
- - -

ve své době velmi populární vivárium podívína (či génia) - učitele a především vědce, biologa a světově uznávaného herpetologa Rafaela Marii Bouška. Vivárium bylo zřejmě v Bouškových rodných Klokotech (dnes část Tábora). Bylo plné exotických hadů - např. mamby, kobry indické, chřestýši, zmije nebo v té době naprosto neznámý brazilský křovinář kotiara (Bothrops cotiara či Rhinocerophis c., dříve též Trimeserus c. nebo Lachesis c.), ale i ještěrek, želv a obojživelníků (žáby). Nejen herpetologové z Čech, ale i ze zahraničí se hojně sjížděli k jeho návštěvě. Boušek napsal několik velmi odborných knih o hadech a herpetologii. Testoval sám na sobě hadí ušktnutí - byl prvním Evropanem, který přežil uštknutí mambou (a možná dokonce prvním evropanem, kterého mamba uštknula). Vivárium zaniklo pravděpodobně někdy ve 40. nebo 50. letech - Boušek po rozvodu (1942) propadl alkoholu a drogám a po roce 1950 rozprodal všechen svůj majetek (včetně knih, obrazů apod.)

at that time very popular vivarium of oddball (or genius) - teachers and especially scientists, biologist and world-renowned herpetologist Rafael Maria Boušek. Vivarium was apparently in Boušek native village of Klokoty (now part of Tábor). It was full of exotic snakes - such as mambas, Indian cobras, rattlesnakes, vipers, or at the time utterly unknown Brazilian pitviper cotiara (Bothrops cotiara or Rhinocerophis c., formerly also Trimeserus c. or Lachesis c.), but also lizards, tortoises and amphibians (frogs). Herpetologists not only from Bohemia, but also from abroad was frequently coming together to visit it. Boušek wrote several very scholarly books about snakes and herpetology. He tested on himself snakebite - was the first European to survive bite by mamba (and maybe even the first European who was venomed by mamba). Vivarium probably was abolished sometime in the 40s or 50s - Boušek after the divorce (1942) was addicted to alcohol and drugs, and in 1950 sold out all his possession (including books, paintings etc.)

počátek 20. let (Rafael Maria Boušek)
early 20s (by Rafael Maria Boušek)

zřejmě 40. nebo 50. léta
probably 40s or 50s

soukromé (Rafael Maria Boušek)
private (Rafael Maria Boušek)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 30.04. 2011 Poslední úprava 30.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.