!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ústí nad Labem

Aussig ; Außig


† Park zvířat Větruše
Tiergarten Ferdinandshöhe (Wittrusch • Außig) • Zvířecí Park Ferdinandova výšina (Ústí nad Labem)
Větruše (Ferdinand's Height • Ústí nad Labem) Animal Park
50°39'14"N, 14°02'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0051A†
     
 
Ústí nad Labem
CZECH REPUBLIC
 
- - -

zařízení, které by se dalo označit za první klasickou veřejnou zoo v Českých zemích. Dnes se používá se nejčastěji název "Zvířecí park Větruše". Na počátku století byl však užíván hlavně jeho německý ekvivalent "Tiergarten Wittrusch", resp. "Tiergarten Ferdinadshöhe"... Větruše (německy Wittrusch) byla roku 1847 přejmenována na Ferdinandovu výšinu (Ferdinandshöhe) a tento název platil až do roku 1945, kdy se vrátilo původní jméno Větruše.
Zvěřinec byl zřízen městem ve spolupráci s Turistickým horským spolkem a sloužil především jako přestupní stanice pro zvířata obchodníka Carla Simona. Ten zpravidla vozil zvířata do Hamburku a odtud dál po Labi do Ústí, kde čerpala sílu po dlouhé cestě ve Zvířecím parku na Větruši.
Bylo zde množství klecí, voliér a terárií a nebývale pestrá kolekce zvířat (s ohledem na počátek 20. století )... levhart, (možná i lev), kojoti, hyena, opičinec s paviány a několik menších druhů (makaci, kočkodani), antilopy, zebry, kulan, medvědi, bizoni, mufloni, daňci, srnci, fretky, jezevci, lišky, kaloni, labutě, plameňáci, čápi, bažanti zlatí, straky, sojky, kavky, dravci, papoušci ara a kakadu, rajky (!!!), tučňáci (!!!), tuleni (!!!), pásovec (!!!)... V teráriích byli krokodýli nebo anakondy, ve třech akváriích žraloci, tropické ryby a sasanky... Bylo zde i oddělení hmyzu a preparovaných zvířat. Zoo zanikla kvůli těžké hospodářské situaci během 1. světové války. Dnes jí téměř nikdo nezná (včetně obyvatel Ústí).

facility that could be considered the first classical public zoo in the Czech lands. Today is mostly used name Zvířecí park Větruše (Větruše Animal Park). However at the beginning of the century was used mainly the German equivalent "Tiergarten Wittrusch", respectively. "Tiergarten Ferdinadshöhe"... Větruše (in German Wittrusch) was renamed in 1847 to Ferdinand's Height (Ferdinandshöhe) and this name was applied until 1945, when it returned the original name Větruše.
Menagerie was established by the city in cooperation with the Tourist nountain association and served especially as a transfer station for animals of trader Carl Simon. He usually bring animals to Hamburg and from there follow the river Elbe to Ústí, where they drew strength after a long journey in Větruše Animal Park.
There were number of cages, aviaries and terrariums and unusually diverse collection of animals (with a regard to the beginning of the 20th Century)... leopard, (may be also lion), prairie wolves, hyena, monkey house with baboons and several smaller species (macaques, vervet monkeys), antelopes, zebras, kulan, bears, bisons, moufflons, fallow and roe deer, ferrets, badgers, foxes, fruit-bats, swans, flamingos, storks, golden pheasants, magpies, jays, jackdaws, raptors, macaws, cockatoos, birds of paradise (!!!), penguins (!!!), seals (!!!), armadillo (!!!)... In the terrarium there was crocodiles or anacondas. in three aquariums were sharks, tropical fish and anemones... There was also department of insects and stuffed animals. Zoo finished due to difficult economic situation during the World War I. Today almost nobody knows it (including residents of Usti).

1910

během 1. světové války
during WWI

město a Turistický horský spolek
municipality and Tourist mountain association

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.04. 2011 Poslední úprava 02.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.