!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Varnsdorf

Warnsdorf   Warnoćicy


† Malá zoo u Vondráčků
Malá zoo u lesa
Small zoo at the Vondráčeks • Small zoo by the wood
50°54'20"N, 14°36'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0201B†
     
 
Hřbitovní 2106
Varnsdorf, 407 47
CZECH REPUBLIC
 
- - -

malá zoo pana Vondráčka na zahradě rodinného domu, která vznikla v roce 1950 díky náhodnému přátelství s tehdejším ředitelem Liberecké zoo, E. Samešem. Nešlo o klasickou soukromou minizoo, jelikož v té době bylo soukromé vlastnictví zakázáno. Pan Vondráček choval v klecích, voliérách, výbězích nebo volně doma na zahradě několik desítek zvířat a lidi se k němu brzy naučili chodit jako do zoo. Však také byla Vondáčkova zahrada se zvířaty mezi lidmi známá jako "Malá zoo u Vondráčků" nebo "Malá zoo u lesa". Návštěvníci byli pochopitelně především z řad místních obyvatel, ale nejčastěji sem mířily skupiny z okolních škol. Pan Vondráček vozil děti v povozu taženém huculem - jak v rámci návštěv zoo, tak při různých slavnostech a průvodech ve městě. Zvířata byla většinou krotká a tak si děti mohli hladit nebo obdivovat mývaly Adama a Boženku, kamerunské i "obyčejné" kozy, ovce (obyčejné i nějaké "jiné"), hucula Bubíka, dlouhosrstou kólii se vznešeným rodokmenovým jménem Ara z Lužických lesů (tehdy jednu z pouhých tří v republice), množství morčat (které paní Vondráčková dodávala do Pražského Výzkumného ústavu), bílé myši, páva Lojzíka, puštíka Sůvíka, výborně mluvícího amzoňana modročelého Petra (nejdřív mluvil jen německy, jak jej naučili předchozí majitelé, ale brzy se naučil i česky), andulky, slepice ("obyčejné" a hedvábničky), perličky, suchozemskou želvu, zmiji (možná jiný had), rybičky atd.
Vondáčkova zahrada oficiálně nebyla minizoo, komunisté tento (de facto veřejný) zvěřinec tolerovali, ale zřejmě si tak trochu hlídali, aby se jim situace nevymkla kontrole. Když se odstěhovali sousedi Vondráčků, pan Vondráček chtěl koupit jejich pozemek (především zahradu), aby svou malou zoo rozšířil. K tomu tehdy bylo potřeba povolení a souhlas Národního výboru, ten to však striktně zamítl... Jistě to mělo souvislost s tím, že pan Vondráček již dříve vystoupil ze strany, ale mohla to být také snaha o regulaci jeho zoologické aktivity - zkrátka aby "soukromá zoo" komunistům nepřerostla přes hlavu.
Zvěřinec se během 12 let stal poměrně populárním a vyhledávaným, ovšem v roce 1962, po smrti pana Vondráčka, byl zrušen a zvířata rozdána a rozprodána.

small zoo of Mr. Vondráček in the garden of living house, which arised in 1950 due to accidental friendship with a former director of the Liberec Zoo, E. Sameš. It was not classic private mini zoo, because at that time, private ownership was prohibited. Mr. Vondráček kept in cages, aviaries, enclosures or freely in your garden several dozen animals and people soon became accustomed to go there like to the zoo. After all, the Vondáček's garden with animals was known among people as "Small zoo at the Vondráčeks" or "Small zoo by the wood". Visitors were understandably primarily from ranks of local residents, but groups of neighboring schools was heading here most often. Mr. Vondráček carried children in hucul cart - in the frame of visits of the zoo and also at various festivities and parades in the city. The animals were mostly tame and so children could pet or admire raccoons Adam and Boženka, Cameroon and "common" goats, sheep (common and also some "others"), hucul pony called Bubík, rough collie with noble pedigree name of Ara z Lužických lesů (Ara from Lusatian Woods - then one rough collia of only three in the country), the number of guinea pigs (which Mrs Vondráčková supplied to Prague Research Institute), white mice, peacock named Lojzík, tawny owl called Sůvík, excellent speaking blue-fronted amazon named Petr (first spoke only German, how was learned by previous owners, but soon learn also Czech), budgies, chickens ("common" and silkie), guinea fowl, terrestrial tortoise, viper (may be another snake), fish etc.
Vondáček's garden officially was not a minizoo, the Communists this (de facto public) menagerie tolerated but apparently somewhat  watched in order not to the situation get out of their control. When neighbors of the Vondráčeks moved, Mr. Vondráček wanted to buy their land (especially the garden) to expand his little zoo. At that time, a permits and approval of the National Committee was necessary for that, but it strictly forbade that... Certainly it was connected with the fact that Mr. Vondráček already before got out of the Communist party, but it could be also an effort to regulate his zoological activities - in short, in order to "private zoo" might be getting in over Communists' head.

1950

1962

soukromá - Čeněk Vondráček (přesněji řečeno šlo osobní vlastnictví - soukromé bylo zakázáno)
private - Čeněk Vondráček (precisely speaking, it was a personal ownership - private was prohibited)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování této video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, IE 10 atd.) a povolený Javascript.
Modern browser (Chrome, Firefox, IE 10 etc.) and enabled Javascript is needed for correct function of the video and foto gallery.
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
Image 1 of 12
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
Image 2 of 12
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
Image 3 of 12
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
Image 4 of 12
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
Image 5 of 12
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
Image 6 of 12
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
Image 7 of 12
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
Image 8 of 12
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
Image 9 of 12
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
Image 10 of 12
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
Image 11 of 12
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
Image 12 of 12
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s
archieve of Roman Hynek (donated by Jana Hůlová), the 1950s / 1960s

  Stránka vytvořena 06.07. 2016 Poslední úprava 06.07. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.