!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Velký Karlov
 

Krokodýlí farma a zábavní park Velký Karlov
Velký Karlov Crocodile Farm and Amusement Park
48°48'18"N, 16°18'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Velký Karlov
671 28
CZECH REPUBLIC
 
+420 607680820
 
N/A
 
krokofarma☼centrum.cz
 
www.agd-jevisovice.cz/...

krokodýlí farma vznikla v roce 2004 - původně jako komerční (maso, kůže) - v EU však krokodýl není jatečním zvířetem a tak je porážka zakázána. Provozovateli se nepodařilo získat vyjímku na porážku, proto z krokodýlí farmy učinil již v roce 2005 nekomerční turistickou atrakci - "jednodruhovou zoo". Vznikl plán postavit novou halu pro krokodýly, která by vyhovovala i expozičním účelům a také vybudovat 40ti hektarový agroturistický zábavní park s dětskou zoo (domácí a hospodářská zvířata), motýlím domem, turistickou jízdárnou, soustavou rybníků, motokárovou dráhou, rozhlednou atd. Stavební povolení bylo vydáno v červnu 2008, ale o 4 měsíce později jej Krajský úřad zrušil na nátlak aktivistů hnutí "Děti Země". 2011 se Agro Jevišovice sloučilo s Agrofertem Andreje Babiše a nové vedení společnosti definitivně ustoupilo od záměru komerční krokodýlí farmy. Padlo rozhodnutí ponechat pouze okolo 50 krokodýlů pro účely agroturistiky. Z původních 237 krokodýlů zde bylo v roce 2011 231 kusů. 35 bylo převezeno do nového Krokoterária v Jevišovicích, několik jich bylo prodáno chovatelům, ale stále tu zbylo stádo okolo 180 kusů.
Ani po 8mi letech AGRO nedostalo vyjímku na porážku krokodýlů, za téměř 4 roky se ani nepodařilo obnovit stavební povolení a tak krokodýlí farma stále funguje jako turistická atrakce, avšak v původních neexpozičních farmových prostorách, což (alespoň zatím) nelze zařadit mezi zoo. Budoucnost nové haly a zábavního parku je kvůli byrokracii a aktivistům velmi nejistá.

The Crocodile Farm was founded in 2004 - originally as a commercial (meat, leather) - however, crocodile is not slaughter animal and so slaughtering is prohibited in the EU. Owner failed to obtain an exception to the slaughter, so that he made from the crocodile farm a non-commercial tourist attraction - "one-species zoo" already ​​in 2005. A new plan had been arisen - plan to build a new hall for crocodiles, which are suitable also for exposure purposes, and also to build a 40-hectare agrotourism amusement park with a petting zoo (domestic animals and livestock), butterfly house, a tourist riding hall, a system of ponds, go-cart track, lookout tower etc. The building permit was issued in June 2008, but four months later the Regional Authority to withdraw under pressure from activists of "Children of the Earth" movement. In 2011, AGRO Jevišovice merged with Agrofert of Andrej Babis and the new management of the company definitively withdrew from the intention of commercial crocodile farm. It was decided to keep only about 50 crocodiles for agrotourism. In 2011, there were 231 crocodiles of the original 237 specimens. 35 were transferred to a new Krokoterarium in Jevišovice, several were sold to breeders, but there still remains a herd of about 180 specimens.
Nor after the 8 years, AGRO didn't receive an exception for the slaughter of crocodiles. Nor after nearly 4 years, it didn't succeed to restore the building permit and so the crocodile farm still works as a tourist attraction, but in the original non-exposure farmed premises, what can not be listed (at least so far) among the zoo. The future of the new hall and amusement park is very uncertain due to bureaucracy and activists.

N/A

2004 jako komerční neveřejná farma; 2005 otevřena pro veřejnost; 2008 plán na postavení nové haly a zábavního parku s dětskou zoo a motýlím domem - dosud nerealizováno
2004 as a commercial non-public farm; 2005 opened to the public; 2008 a plan to build new hall and amusement park wit children zoo and butterfly house - not realized yet

AGRO Jevišovice a.s.

~ 40 ha - plánovaný zábavní park (současná krokodýlí farma okolo 600 m2)
~ 40 ha planned amusement park (current crocodile farm around 600 m2)
 
1) Stručně o Krokodýlí farmě
 
plánovaný motýlí dům • planned butterfly house 0 plánovaná dětská zoo s domácími a hospodářskými zvířaty • planned children zoo with domestic animals and livestock 1 / ~185
(2012)
1 / ~185 0

N/A            
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 27.09. 2012 (Video: 2 min 22 sec)
Image 1 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012 (Video: 2 min 22 sec)
Roman Hynek, 27.09. 2012 (Video: 2 min 22 sec)
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 2 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 3 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 4 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 5 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 6 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 7 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 8 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 9 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 10 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 11 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 12 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 13 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 14 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 15 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 16 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 17 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 18 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 19 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 20 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 21 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 22 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 23 of 23
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012

  Stránka vytvořena 06.10. 2012 Poslední úprava 06.10. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.