!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Brno

Brünn

slangově (v Hantecu) in slang (Hantec)  Brincl ; Brnisko
historicky • historically Brnen ; Brvnn ; Brnno


Zoologická zahrada města Brna
Zoological Garden of Brno city
předešlé názvy  •  former names
Zoo Brno - BystrcZoo Bystrc
49°13'47"N, 16°31'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0010A
     
 
U Zoologické zahrady 46
Brno
635 00
CZECH REPUBLIC
 
+420 546432311
 
+420 546210000
 
zoo☼zoobrno.cz
 
www.zoobrno.cz
 
zoologická zahrada druhého největšího města ČR byla slavnostně otevřena 30. srpna 1953 a navázala tak na předešlý Zookoutek v Tyršově sadu, který v roce 1941, ze dne na den nacisti zrušili. Ve své historii proslula především chovem ledních medvědů, ale i prvním odchovem šimpanze v tehdejším Československu. Zoologická zahrada s lety výrazně zchátrala a v posledních letech prochází postupnou (podle mnohých až přehnaně monstrózní) rekonstrukcí. Kvůli mnohým kontroverzním rozhodnutím a především kvůli neodpovídající rekonstrukci je zoo terčem časté kritiky. Podle mnohých kritik jsou nové, přehnaně gigantické, expozice extrémně předražené, náklady nejsou vhodně ani efektivně vynaloženy, využití neodpovídá obsahu. Nejnovější expozice - Beringie, přesněji řečeno její část (bez expozic vlků a bobrů) je největší investicí v historii Brněnské zoo. Tato poslední část Beringie byla postavena za cca 80 milonů Kč, přičemž je domovem pouze pro pár kamčatských medvědů, pár rosomáků a několik málo ptáků v jedné dvojvoliéře...!!! Již předtím byla postavena o něco méně velikášská expozice kanadských vlků a bobrů. Tomu předcházely další a další kontroverzní stavby. Např. "Tygří skály", které vznikly také za mnoho milionů a již po pětiletém provozu potřebují kompletní rekonstrukci za řádově miliony korun!!! Při tom všem je však v zoo ještě spousta starých (některých možná i původních) expozicí, které zdaleka neodpovídají chovatelským nárokům poplatným 21. století a už vůbec ne estetickému oku návštěvníka. Některé klece jsou v dezolátním stavu a přes desítky vrstev barvy do nich není ani pořádně vidět. - Veřejnost je rozdělena na dva tábory - jedni stojící za vedením zoo a druzí, kteří jej kritizují.
Kromě zbytečně honosných staveb stojí za zmínku především excelentní dětský koutek s dětskou zoo a výběh koní Převalského s jurtou, ostatní je průměrné nebo staré a špatné. Kromě zmíněných jsou zde také pavilony opic, ptáků a terárium (Tropické království). Kromě ledních medvědů je významný také chov kopytníků.

Zoological garden of second largest city in Czech Republic was inaugurated on 30th August 1953 and followed in its previous zoo-corner (mini-zoo) in Tyrš' Park, which was abolished from day to day, in 1941 by the Nazis. The zoo in its history becomes renowned especially for breeding of polar bears, but also for the first rearing of chimpanzee in former Czechoslovakia. With gaining years the zoo significantly deteriorated and in last years is undergoing through gradual (according to many people, exaggeratedly monstrous) renovation. Due to the many controversial decisions and mainly due to inadequate reconstruction of the zoo it is frequent target of criticism. According to many critics are new, exaggeratedly gigantic, exhibition extremely overpriced, the costs are not suitably nor efectively spent, the utilization doesn't correspond to the content. The latest exposition - Beringia, strictly speaking its part (without exposition of wolves and beavers) is the largest investment in the history of the Brno Zoo. This last part of Beringia was built for around 80 millions CZK (cca 4.7 millions USD or 3.3 millions Euro), taking it is home only for a couple of Kamchatka bears, couple of wolverines and several few birds in one twin-aviary...!!! Already previously, was built a little less megalomaniac exhibition of Canadian wolves and beavers. Other and other controversial buildings were preceded to that. Eg. exposition "Tiger rocks" which was also created for many millions and already after five years of operation it needs a complete reconstruction for in the order of millions of crowns!!! However, at that all in the zoo there is still plenty of old (some possibly original) expositions, which fall far short of the breeders demands reflecting 21st century and certainly not to the aesthetic eye of the visitor. Some cages are in desolate condition and through the dozens of layers of paint is not properly visible into them. - The public is divided into two camps - one is in agreement with the leadership of the zoo and second which criticize its.
In addition to excessively ostentatious buildings, worth mentioning especially excellent children's playground and a petting zoo and enclosure of Przewalski's horses with the yurt, the others is average or old and bad. Besides the mentioned, there are also pavilions of monkeys, birds and terrarium (Tropical Kingdom). In addition to polar bears also breeding ungulates is important.

vláček, obchody se suvenýry; dětské hřiště, dětská zoo
mini-train, souvenir shops; children's playground, petting zoo

restaurace, kiosky, automaty
restaurants, kiosks, machines

30. srpna 1953
30th August 1953

městská se zoo licencí MŽP
municipal  with a zoo licence of Ministry of Environment

65 ha

 
1) O založení Zoo Brno
2) Historie Zoo Brno v datech; History of Brno zoo in data
3) Stručně o zoo

82 / 269 70 / 519 4 / 16 341 / 1451
(31.12. 2013)
46 / 146 56 / 145 83 / 356
 
~2017
~2016
~2015
2013
2011
2007
2006
  2003
2000
1999
1998
1995
1990
1988
  1973
~1970
1963
1960
1954
1953
1998
pavilon "Tropické království"


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 11.05. 2005 (Video: 10 min 19 sec)
Image 1 of 152
Roman Hynek, 11.05. 2005 (Video: 10 min 19 sec)
Roman Hynek, 11.05. 2005 (Video: 10 min 19 sec)
Roman Hynek, 04.02. 2011 (Video: 1 min 18 sec)
Image 2 of 152
Roman Hynek, 04.02. 2011 (Video: 1 min 18 sec)
Roman Hynek, 04.02. 2011 (Video: 1 min 18 sec)
Roman Hynek, 11.05. 2005
Image 3 of 152
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Image 4 of 152
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Image 5 of 152
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Image 6 of 152
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Image 7 of 152
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Image 8 of 152
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Image 9 of 152
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Image 10 of 152
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Image 11 of 152
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Image 12 of 152
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Image 13 of 152
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Image 14 of 152
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 11.05. 2005
Roman Hynek, 26.07. 2010
Image 15 of 152
Roman Hynek, 26.07. 2010
Roman Hynek, 26.07. 2010
Roman Hynek, 26.07. 2010
Image 16 of 152
Roman Hynek, 26.07. 2010
Roman Hynek, 26.07. 2010
Roman Hynek, 26.07. 2010
Image 17 of 152
Roman Hynek, 26.07. 2010
Roman Hynek, 26.07. 2010
Roman Hynek, 26.07. 2010
Image 18 of 152
Roman Hynek, 26.07. 2010
Roman Hynek, 26.07. 2010
Roman Hynek, 26.07. 2010
Image 19 of 152
Roman Hynek, 26.07. 2010
Roman Hynek, 26.07. 2010
Roman Hynek, 26.07. 2010
Image 20 of 152
Roman Hynek, 26.07. 2010
Roman Hynek, 26.07. 2010
Roman Hynek, 04.02. 2011
Image 21 of 152
Roman Hynek, 04.02. 2011
Roman Hynek, 04.02. 2011
Roman Hynek, 04.02. 2011
Image 22 of 152
Roman Hynek, 04.02. 2011
Roman Hynek, 04.02. 2011
Roman Hynek, 04.02. 2011
Image 23 of 152
Roman Hynek, 04.02. 2011
Roman Hynek, 04.02. 2011
Roman Hynek, 04.02. 2011
Image 24 of 152
Roman Hynek, 04.02. 2011
Roman Hynek, 04.02. 2011
Roman Hynek, 04.02. 2011
Image 25 of 152
Roman Hynek, 04.02. 2011
Roman Hynek, 04.02. 2011
Roman Hynek, 04.02. 2011
Image 26 of 152
Roman Hynek, 04.02. 2011
Roman Hynek, 04.02. 2011
Roman Hynek, 04.02. 2011
Image 27 of 152
Roman Hynek, 04.02. 2011
Roman Hynek, 04.02. 2011
Roman Hynek, 04.02. 2011
Image 28 of 152
Roman Hynek, 04.02. 2011
Roman Hynek, 04.02. 2011
Roman Hynek, 04.02. 2011
Image 29 of 152
Roman Hynek, 04.02. 2011
Roman Hynek, 04.02. 2011
Roman Hynek, 27.05. 2013
Image 30 of 152
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Image 31 of 152
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Image 32 of 152
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Image 33 of 152
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Image 34 of 152
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Image 35 of 152
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Image 36 of 152
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Image 37 of 152
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Image 38 of 152
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Image 39 of 152
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Image 40 of 152
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Image 41 of 152
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Image 42 of 152
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Image 43 of 152
Roman Hynek, 27.05. 2013
Roman Hynek, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 44 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 45 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 46 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 47 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 48 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 49 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 50 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 51 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 52 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 53 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 54 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 55 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 56 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 57 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 58 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 59 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 60 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 61 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 62 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 63 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 64 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 65 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 66 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 67 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 68 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 69 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 70 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 71 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 72 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 73 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 74 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 75 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 76 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 77 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 78 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 79 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 80 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 81 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 82 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 83 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 84 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 85 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 86 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 87 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 88 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 89 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 90 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 91 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 92 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 93 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 94 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 95 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 96 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 97 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 98 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 99 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 100 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 101 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 102 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 103 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 104 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 105 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 106 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 107 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 108 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 109 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 110 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 111 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 112 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 113 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 114 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 115 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 116 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 117 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 118 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 119 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 120 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 121 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 122 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 123 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 124 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 125 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 126 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 127 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 128 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 129 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 130 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 131 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 132 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 133 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 134 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 135 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 136 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 137 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 138 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 139 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 140 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 141 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 142 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 143 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 144 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 145 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 146 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 147 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Image 148 of 152
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Alex Kantorovich, 27.05. 2013
Mojmír Sedláček, 08.06. 2019
Image 149 of 152
Mojmír Sedláček, 08.06. 2019
Mojmír Sedláček, 08.06. 2019
Mojmír Sedláček, 08.06. 2019
Image 150 of 152
Mojmír Sedláček, 08.06. 2019
Mojmír Sedláček, 08.06. 2019
Mojmír Sedláček, 08.06. 2019
Image 151 of 152
Mojmír Sedláček, 08.06. 2019
Mojmír Sedláček, 08.06. 2019
Mojmír Sedláček, 08.06. 2019
Image 152 of 152
Mojmír Sedláček, 08.06. 2019
Mojmír Sedláček, 08.06. 2019

  Stránka vytvořena 23.07. 2011 Poslední úprava 17.10. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.