!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Liberec

Reichenberg  Liberec; Librek; Rychbark  Libercis

dříve • formerly: Reychinberch, Reychmberg, Rychmberk, Rychberk, Lichberk, Libercum; Liberk, Reichenberg


Zoologická zahrada Liberec
Liberec Zoological Garden
předešlé názvy  •  former names
1895 - ???
(DEU) Geflügelpark Reichenberg
(CES) Park ptáků Liberec
(ENG) Liberec Bird Park

1904 - 1919
???

1919 - ~the 1930s
(DEU) Tiergarten Reichenberg
(CES) Zoo (Zahrada zvířat) Liberec
(ENG) Liberec Zoo (Animal Garden)

~the 1930s - ?
(DEU) Zoo Reichenberg
(CES) Zoo Liberec
(ENG) Liberec Zoo

(CES) Severočeská Zoologická (SČ Zoo) zahrada Liberec
(ENG) Liberec North Bohemian Zoological Garden
50°46'34"N, 15°04'33"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0001A
     
 
Masarykova 1347/31
Liberec 1
460 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 482710616
+420 482710617
 
+420 482710618
 
info☼zooliberec.cz
marketing☼zooliberec.cz
 
www.zooliberec.cz ; www.zooliberec.eu 
 
Ornitologický spolek pro severní Čechy (Ornithologischen Verein für Nordböhmen) založil v roce 1895 Geflügelpark (ptačí park), v roce 1904 ještě voliéru, další ptačinec, výběh srnek a na jezírko vypustil labutě. Tím v podstatě vznikl malý zookoutek a byl položen základ budoucí zoo. V roce 1907 byl do zookoutku přenesen dřevěný domeček v tyrolském stylu zvaný "Čapí hnízdo" (který je v zoo dodnes - nejstarší budova zoo). Zoologická zahrada (tehdy s německým názvem Tiergarten) byla založena roku 1919. Je to tedy nejstarší existující zoo na území bývalého Československa - nikoli však nejstarší česká zoo. Liberecká zoo vznikla jako německá a německou dlouhá léta zůstala, proto je nejstarší českou zoologickou zahradou Zoo Praha. Až do 40. - 50. let byla zoo částečně sezónní zařízení (většina zvířat byla na zimu prodávána a na jaře se opět nakupovala). Mnoho lidí dokonce po válce volalo po zrušení zoo. Nestalo se, naopak se začala specializovat na ohrožené druhy, a v průběhu dalších let bylo vybudováno mnoho pavilonů a expozic -pavilon tučňáků, slonů, žiraf a nosorožců, velkých koček, orangutanů, opic, plameňáků, tropická hala, bazén lachtanů, komplex voliér dravců (ve své době největší v Evropě) atd.
Jednoznačně nejpopulárnějšími zvířaty dnešní zoo jsou bílí tygři, kteří dali jméno i místnímu hokejovému klubu a jsou marketingovou tváří zoo, ale je zde i řada dalších atraktivních a vzácných druhů... např.: lachtani, šelmy (tygři, lvi, levharti, irbisi, gepardi, pandy červené, surikaty, ženetky, mangusty, vlci hřivnatí...), primáti (šimpanzi, orangutani, giboni, paviáni, mandrilové, kočkodani, makaci lví, tamaríni...), sloni, nosorožci, žirafy, zebry, somálští osli, velbloudi, lamy... Zoologicky cenná (ačkoli návštěvnicky málo atraktivní) je velká kolekce turovitých kopytníků. Vůbec nejvzácnějším zvířetem Liberecké zoo je takin zlatý (donedávna první a jediní mimo Čínu, nyní i v Tierparku Berlín, v Chomutově a v Bojnicích - všichni z Liberce), ale jsou zde i pižmoni, tahři, nahurové, kozorožci degenstánští (kteří jsou asi v 6ti zoo světa), buvolci běločelí, bonga, antilopy koňské atd. Ptačí říši zastupuje především množství dravců (více než 20 druhů, k nejméně často chovaným patří např. čimango žlutavý, orel volavý, orel jestřábí, orel křiklavý, orel nejmenší atd.), vrubozobých (okolo 15 druhů), papoušků (včetně např. nestora kea), zoborožci, tučňáci, pelikáni, plameňáci, volavky, ibisi, korunáči, snovači, majny atd. Dále je zde několik plazů (hadi, varani, leguáni, agamy, želvy a krokodýli čelnatí) a ryb.

Ornithological guild for Northern Bohemia (Verein für Ornithologischen Nordböhmen) founded Geflügelpark (Bird Park) in 1895, and in 1904 also an aviary, other bird, enclosure of roe deer and gave a swan to lake. By this basically a little mini-zoo was created, and it laid the foundation for future zoo. In 1907 Tyrolean style wooden house called "Čapí hnízdo" (Stork's nest, which is in the zoo to present days - the oldest building in the zoo) was transferred to the mini-zoo . Zoological Garden (at the time with a German name Tiergarten) was founded in 1919. Therefore it is the oldest existing zoo in the former Czechoslovakia - but not the oldest Czech zoo. Liberec zoo was founded as a German and for many years remained German, therefore Prague Zoo is the oldest Czech zoo. Untill 40s - 50s, the zoo was partly seasonal facility (most animals were sold before the winter and again bought in the spring). Many people even called for the abolition of the zoo after the war.  It didn't happen, conversely the zoo began to specialize in endangered species, and over the years many pavilions and expositions have been built - pavilion of penguins, elephants, giraffes and rhinos, big cats, orangutans, monkeys, flamingos, tropical hall, pool of sea lions, complex of raptor aviaries (in its time the largest in Europe) etc.
Unequivocally most popular animals of today's zoo are the white tigers, which gave name to the local ice-hockey club, and are the marketing face of the zoo, but there are many other attractive and rare species... e.g.: sea lions, carnivores (tigers, lions, leopards, snow leopards, cheetahs, red pandas, meerkats, genet, mongoose, maned wolves...), primates (chimpanzees, orangutans, gibbons, baboons, mandrills, vervet monkeys, lion-tailed macaques, tamarins...), elephants, rhinos, giraffes, zebras, Somali wild asses, camels, llamas... Zoologically valuable (although unattractive for visitors) is a large collection of Bovidae. The rarest ever the animal in Liberec Zoo is Shensi takin (until recently, the first and only outside of China, now also in Tierpark Berlin, in Chomutov and in Bojnice - all from Liberec), but there are also muskoxen, tahrs, bharals, Dagestan tur (which is in about 6 zoos of the world), bleboks, bongos, roan antelopes etc. Bird empire are represented primarily by the number of raptors (more than 20 species, least often bred are yellow-headed caracara, greater spotted eagle, lesser spotted eagle, Bonelli's eagle, booted eagle etc.), anseriformes (about 15 species), parrots (including, for example kea), hornbills, penguins, pelicans, flamingos, herons, ibises, crowned-pigeons, weavers, mynahs etc. There is also some reptiles (snakes, monitor lizards, iguanas, agamas, turtles and dwarf crocodiles) and fish.

vláček, obchod se suvenýry; blízko je Botanická zahrada (s akvárieim)
mini-train, souvenir shop; near is the Botanical Garden (with Aquarium)

bufet, cukrárna, kiosky
buffet, sweet-shop, kiosks

2. července 1895 - Geflügelpark; 1904 - zookoutek; podzim 1919 - zoo (Erich Sluwa a Fritz Weller)
2nd July 1895 - Geflügelpark; 1904 - zookoutek; autumn 1919 - zoo (by Erich Sluwa and Fritz Weller)

městská se zoo licencí MŽP
municipal with a zoo licence of Ministry of Environment

13 ha

 
1) Historie Zoo Liberec (do r. 1989)
2) History of the Zoo ; Die Geschichte des Zoos ; Historia Zoo
3) Stručně o zoo

5 / 103 27 / 735 0 173 / 1418
(31.12. 2013)
15 / 37 67 / 288 59 / 255
 
~2016
~2016
2009
2007
2002
2001
1998
  1992
1989
1988
1954
1927
   


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 07.02. 2011 (Video: 3 min 40 sec)
Image 1 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011 (Video: 3 min 40 sec)
Roman Hynek, 07.02. 2011 (Video: 3 min 40 sec)
Archive of Roman Hynek (~ 1950 - 1960s)
Image 2 of 158
Archive of Roman Hynek (~ 1950 - 1960s)
Archive of Roman Hynek (~ 1950 - 1960s)
Archive of Roman Hynek (~1960s)
Image 3 of 158
Archive of Roman Hynek (~1960s)
Archive of Roman Hynek (~1960s)
Archive of Roman Hynek (~1960s)
Image 4 of 158
Archive of Roman Hynek (~1960s)
Archive of Roman Hynek (~1960s)
Archive of Roman Hynek (~1960s)
Image 5 of 158
Archive of Roman Hynek (~1960s)
Archive of Roman Hynek (~1960s)
Archive of Roman Hynek (~1982)
Image 6 of 158
Archive of Roman Hynek (~1982)
Archive of Roman Hynek (~1982)
Archive of Roman Hynek (~1982)
Image 7 of 158
Archive of Roman Hynek (~1982)
Archive of Roman Hynek (~1982)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Image 8 of 158
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Image 9 of 158
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Image 10 of 158
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Image 11 of 158
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Image 12 of 158
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Image 13 of 158
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Image 14 of 158
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Image 15 of 158
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Image 16 of 158
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Image 17 of 158
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Image 18 of 158
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Image 19 of 158
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Image 20 of 158
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Archive of Roman Hynek (~1980s)
Roman Hynek, 1986
Image 21 of 158
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Image 22 of 158
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Image 23 of 158
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Image 24 of 158
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Image 25 of 158
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Image 26 of 158
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Image 27 of 158
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Image 28 of 158
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Image 29 of 158
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Image 30 of 158
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Image 31 of 158
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Image 32 of 158
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Image 33 of 158
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Image 34 of 158
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Image 35 of 158
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Image 36 of 158
Roman Hynek, 1986
Roman Hynek, 1986
Archive of Roman Hynek (~2002)
Image 37 of 158
Archive of Roman Hynek (~2002)
Archive of Roman Hynek (~2002)
Archive of Roman Hynek (~2002)
Image 38 of 158
Archive of Roman Hynek (~2002)
Archive of Roman Hynek (~2002)
Archive of Roman Hynek (~2002)
Image 39 of 158
Archive of Roman Hynek (~2002)
Archive of Roman Hynek (~2002)
Archive of Roman Hynek (~2002)
Image 40 of 158
Archive of Roman Hynek (~2002)
Archive of Roman Hynek (~2002)
Archive of Roman Hynek (~2002)
Image 41 of 158
Archive of Roman Hynek (~2002)
Archive of Roman Hynek (~2002)
Archive of Roman Hynek (~2002)
Image 42 of 158
Archive of Roman Hynek (~2002)
Archive of Roman Hynek (~2002)
Archive of Roman Hynek (~2002)
Image 43 of 158
Archive of Roman Hynek (~2002)
Archive of Roman Hynek (~2002)
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 44 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 45 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 46 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 47 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 48 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 49 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 50 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 51 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 52 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 53 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 54 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 55 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 56 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 57 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 58 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 59 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 60 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 61 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 62 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 63 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 64 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 65 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 66 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 67 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 68 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 69 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 70 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 71 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 72 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 73 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 74 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 75 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 76 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 77 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 78 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 79 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 80 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 81 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 82 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 83 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 84 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 85 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 86 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 87 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 88 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 89 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 90 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 91 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 92 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 93 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 94 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 95 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 96 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 97 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 98 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 99 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 100 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 101 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 102 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 103 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 104 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 105 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 106 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 107 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 108 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Image 109 of 158
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Alex Kantorovich, 20.09. 2007
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 110 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 111 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 112 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 113 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 114 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 115 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 116 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 117 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 118 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 119 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 120 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 121 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 122 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 123 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 124 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 125 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 126 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 127 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 128 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 129 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 130 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 131 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 132 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 133 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 134 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 135 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 136 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 137 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 138 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 139 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 140 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Image 141 of 158
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 07.02. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 142 of 158
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 143 of 158
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 144 of 158
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 145 of 158
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 146 of 158
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 147 of 158
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 148 of 158
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Image 149 of 158
Roman Hynek, 13.04. 2011
Roman Hynek, 13.04. 2011
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Image 150 of 158
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Image 151 of 158
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Image 152 of 158
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Image 153 of 158
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Image 154 of 158
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Image 155 of 158
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Image 156 of 158
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Image 157 of 158
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Image 158 of 158
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013
Mojmír Sedláček, 01.07. 2013

  Stránka vytvořena 07.05. 2011 Poslední úprava 17.10. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.