!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mstišov

Tischau

někdy se uvádí Dubí  (dříve samostatná obec Mstišov je od 1980 administrativně součástí Dubí) • sometimes is mentioned Dubí (formerly independent village Mstišov is administratively part of Dubí since 1980)


Mstišovská obora Dvojhradí
Obora Mstišov
Mstišov Game Preserve (Deer-Park) Dvojhradí
předešlé názvy  •  former names
(DEU) Wildpark Tuppelburg
(CES) Obora (Prk divokých zvířat) Tuppelburg (Dvojhradí)
(ENG) Tuppelburg (Dvojhradí) Wildpark
50°40'08"N, 13°46'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0034A
     
 
Dvojhradí 26
Mstišov
Dubí
417 03
CZECH REPUBLIC
 
+420 777729795
 
N/A
 
zamecekdvojhradi☼seznam.cz
 
www.zamecekdvojhradi.cz/...
 
velmi stará a nebývale populární obora!!! Již roku 1592 Radslav Vchynský koupil od Rudolfa II. pozemky (zvané Mlýnský vrch) a založil tuto rozsáhlou, 60 ha velkou, oboru s různými jeleny a bažantnicí (v té době šlo zřejmě o běžnou oboru, nikoli o zoologické zařízení). Po smrti Vchynského odkoupila celé panství rodina Clary-Aldringenů. Roku 1703 František Václav Clary-Aldringen postavil pro svou manželku (zvanou Tupperle - proto Tuppelburg) lovecký zámeček v čínském stylu a zvelebil oboru (v té době už zvířata nebyla jen pro lov - volně se procházela kolem zámečku a lidé je chodili obdivovat). 1795 byl zámeček rekonstruován do současné podoby a vybudováno jezírko s labutěmi a zlatými rybkami. Postupně se název Toppelburg zkomolil na Doppelburg a z toho vzniklo počeštěné Dvojhradí. V 18. a 19. století byl Toppelburg navštěvován i četnými významnými hosty, jako byli např. J.V. Goethe nebo L. van Beethoven. Po válce (1945) byla obora totálně zničena a areál znárodněn (využíván Severočeskými státními lesy). V roce 1974 byl zámeček opraven a obnovena i rekonstruovaná obora. Dnes slouží obora více jako zoo, je zde několik druhů jelenovitých (srnci, daňci, jeleni evropští, Dybowského, wapiti...), mufloni, divočáci, lišky, kuny, nutrie, několik plemen koz a ovcí, bažanti, labutě, kachny, emu...
Není přesně známo, kdy se lovecká obora změnila na expoziční, bylo to však nejpozději počátkem 18. století (pravděpodobně již dříve). Stejně tak není zřejmé zda zde v té době byl jen jeden druh jelena nebo více zvířat (což je pravděpodobnější). Existují zprávy o dovozu wapiti v roce 1878.

very old and extraordinarily popular deer park! Already in 1592 Radslav Vchynský bought land (called the Mlývský vrch = Mill Hill) from Rudolf II and founded huge, 60 ha large, preserve with various deer and a pheasantry (at that time it was probably a common deer park, rather than a zoological facilities). After the death of Vchynský, the noble family of Clary-Aldringen bought the entire estate . In 1703 Franz Wenceslas from Clary and Aldringen built for his wife (called Tupperle - that's why Tuppelburg) small hunting manor in the Chinese style and improved the deer park (at that time, the animals already were not just for hunting only - they were walking freely around the manor and the people came in to admire them). In 1795 the manor house was reconstructed to its current form and made a small lake with swans and goldfish. Gradually, the name Toppelburg was garbled to Doppelburg and from that the Czechized Dvojhradí (Twin-castle). At 18th and 19th century Toppelburg was visited by many prominent guests, such as J. V.Goethe and L. van Beethoven. After the War (1945) the deer park was totally destroyed and the area was nationalized (used by Severočeské státní lesy = North Bohemian State Forests). In 1974 the castle was repaired and new deer park was restored and renovated. Today the deer park serves more like a zoo, there are several species of deer (roe, fallow, red, Dybowski's, wapiti deer ...), moufflons, wild boars, foxes, martens, nutrias, several breeds of goats and sheep, pheasants, swans, ducks, emus...
It is not exactly known when the hunting game park was turned into a exposition, however it was not later than in the early 18th century (probably earlier). Likewise, it is not clear whether there was only one species of deer or more animals (which is likely) at that time. There are reports of import wapiti in 1878.

jízda na koních, táboráky; lovecký zámeček Dvojhradí.
horse riding, campfires; small hunting Manor house Dvojhradí

restaurace
restaurant

1592 (Radslav Vchynský) 1945 1974

1592 - 1636: Radslav Vchynský; 1636 - 1945: rodina Clary-Aldringenů; 1974 - ?: Severočeské státní lesy; ? - současnost: Alena Nováková s podporou Občanského sdružení Přátel Obory Mstišov
1592 - 1636: Radslav Vchynský; 1636 - 1945: the noble family Clary-Aldringen; 1974 - ?: Severočeské státní lesy (North Bohemian State Forests); ? - present time: Alena Nováková with aid of Občanské sdružení Přátel Obory Mstišov (Civic Association Friends of Mstišov Deer Park)

17 ha (podle jiných zdrojů 20 ha); původní obora 60 ha
17 ha (20 ha in accordance with another source), original deer park 60 ha

N/A
 
1) Stručně o oboře

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 19.08. 2004 (Video: 3 min 12 sec)
Image 1 of 84
Roman Hynek, 19.08. 2004 (Video: 3 min 12 sec)
Roman Hynek, 19.08. 2004 (Video: 3 min 12 sec)
Roman Hynek, 16.08. 2011 (Video: 5 min 17 sec)
Image 2 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011 (Video: 5 min 17 sec)
Roman Hynek, 16.08. 2011 (Video: 5 min 17 sec)
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 3 of 84
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 4 of 84
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 5 of 84
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 6 of 84
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 7 of 84
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 8 of 84
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 9 of 84
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 10 of 84
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 11 of 84
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 12 of 84
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 13 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 14 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 15 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 16 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 17 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 18 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 19 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 20 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 21 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 22 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 23 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 24 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 25 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 26 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 27 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 28 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 29 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 30 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 31 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 32 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 33 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 34 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 35 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 36 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 37 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 38 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 39 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 40 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 41 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 42 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 43 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 44 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 45 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 46 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 47 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 48 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 49 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 50 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 51 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 52 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 53 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 54 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 55 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 56 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 57 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 58 of 84
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 18.08. 2016
Image 59 of 84
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Image 60 of 84
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Image 61 of 84
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Image 62 of 84
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Image 63 of 84
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Image 64 of 84
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Image 65 of 84
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Image 66 of 84
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Image 67 of 84
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Image 68 of 84
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Image 69 of 84
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Image 70 of 84
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Image 71 of 84
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Image 72 of 84
Roman Hynek, 18.08. 2016
Roman Hynek, 18.08. 2016
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Image 73 of 84
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Image 74 of 84
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Image 75 of 84
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Image 76 of 84
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Image 77 of 84
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Image 78 of 84
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Image 79 of 84
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Image 80 of 84
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Image 81 of 84
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Image 82 of 84
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Image 83 of 84
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Image 84 of 84
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019
Mojmír Sedláček, 19.04. 2019

  Stránka vytvořena 15.05. 2011 Poslední úprava 21.11. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.