!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Oranienburg

Bóźow 

původně • originally: Bötzow


† Menagerie Oranienburg
 
52°45'17"N, 13°14'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BB-0001M†
     
 
Oranienburg Schlosspark
GERMANY
 
- - -

Nizozemská princezna Luisa Henrietta Oranžská se sňatkem s Fridrichem Vilémem I. Braniborským stala braniborskou kurfiřtkou a pruskou vévodkyní (1646), o 4 roky později (1650) jí Fridrich Vilém daroval sídlo Amt Bötzow. Luisa Henriaetta tam vybudovala nový zámek, přejmenovala místo na Oranienburg a 1654 zřídila Velkou oboru se zvěřincem a bažantí zahradou (Große Tiergarten mit Menagerie und Fasanengarten), ta byla po její smrti v letech 1668 / 69 oplocena. Luisin syn kurfiřt Fridrich III. a pozdější pruský král (jako Fridrich I. Pruský) v roce 1703 přidal ještě malou oboru (Kleine Tiergarten). Na jeho přání, v letech 1680 - 1682 holandští námořníci přiváželi pro jeho zvěřince mnoho exotických zvířat z výprav při objevování Zlatého pobřeží (záp. Afrika v Guinejském zálivu). Zvěřinec zřejmě zanikl po smrti Fridricha III. (zemřel 1713).
Původně zde byli krotcí daňci a srnci, 1100 jelenů, 1 kuriózní obyčejný jelen - s bílými skvrnami, 4 losi, 11 praturů (evidentně zubrů), množství bažantů, rybník s kapry atd., později za Fridricha III. i některá exotická zvířata (možná lvi, opice, papoušci...)

Dutch Princess Luise Henriette of Nassau married Frederick William and became Brandenburg Electress and Prussian Duchess (1646), 4 years later (1650) Frederick William gave her Amt Bötzow estate. Luise Henriaette built there a new palace, renamed the place to Oranienburg and in 1654, established a large game park with a menagerie and the pheasant garden (Große Tiergarten mit Menagerie und Fasanengarten), it was fenced after her death in the years 1668-1669. Luise's son, Elector Friedrich III and later Prussian King (as Frederick I of Prussia) added also a small game park (Kleine Tiergarten) in 1703. At his request, in 1680 - 1682, Dutch sailors brought many exotic animals to his menageries from expeditions during exploring the Gold Coast (west. Africa in the Gulf of Guinea). The menagerie apparently disappeared after the death of Frederick III (he died 1713).
Originally there were tame fallow deer and roe deer, 1100 red deer, 1 curious red deer - with white spots, 4 elks, 11 aurochs (evidently wisents), number of pheasants, pond with carps etc., later, under Frederick III also some exotic animals (may be lions, monkeys, parrots...)

1654

zřejmě počátkem 18. stol.
perhaps in the early 18th century

braniborská kurfiřtka a pruská vévodkyně Luisa Henrietta Oranžská → (její syn) kurfiřt Fridrich III. a pruský král (jako Fridrich I. Pruský)
Brandenburg Electress and Prussian Duchess Luise Henriette of Nassau → (her son) Brandenburg elector Frederick III (and Prussian king as Frederick I of Prussia)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.01. 2017 Poslední úprava 07.01. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.