!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Elstal

některé zdroje uvádí Wustermark (Elstal je od roku 2003 administrativně součást Wustermarku) • some sources mention Wustermark (Elstal is administrativelly part of Wustermark since 2003)


Schaugehege Döberitzer Heide
Schaugehege des Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide
Döberitzer Heide Observation Enclosures • Observation Enclosures of Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide (= Döberitzer Heide Sielmann's Nature Landscape)
52°31'47"N, 12°59'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-BB-0035B
     
 
Zur Döberitzer Heide 10
14641 Wustermark OT Elstal
GERMANY

Postal address:
Unter den Kiefern 9
14641 Wustermark OT Elstal
GERMANY
 
+49 3323424890
 
+49 3323424891
 
doeberitzer-heide☼sielmann-stiftung.de
 
www.sielmann-stiftung.de/...
 
ukázkové výběhy (Schaugehege) s jeleny, zubry, koni Převalského, ovcemi vřesovými a dětskou zoo zabírají plochu 36 ha a vede přes ně 3 km dlouhá návštěvnická cesta. Jsou součástí obrovské přírodní rezervace v bývalém vojenském výcvikovém prostoru (vojenská cvičení zde probíhala již počátkem 18. stol. za Fridricha Viléma I. a poté průběžně až do konce 19. stol., kdy byl vybudován stálý vojenský výcvikový prostor, sloužící 95 let - do 1991).
Po zrušení výcvikového prostoru Döberitz, byla v roce 1996 vytvořena přírodní rezervace Ferbitzer Bruch (1.155 ha) a 1997 Döberitzer Heide (3,415 ha). V červenci 2004 velkou část rezervací (3.600 ha) získala nadace Heinze Sielmanna a vytvořila z nich Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide. 2006 byly otevřeny zmíněné ukázkové výběhy, 2007 vznikl 55 ha velký výběh pro zubry a koně Převalského určené pro budoucí divokou zónu (první zvířata sem přišla 2008). Tato tzv. jádrová divoká zóna (Wildniskernzone) - oplocené chráněné území v centrální části rezervace, byla vytvořena v roce 2010. Jsou zde jeleni, zubři a koně Převalského - celkem více než 200 zvířat žijících téměř divoce. Divoká zóna má včetně aklimatizační zóny (Eingewöhnungszone) asi 1.860 ha a okolo vede 22 km okružní cesta v tzv. přírodní zážitkové kruhové zóně (Naturerlebnis-Ringzone), která je protkána návštěvnickými stezkami a pase se zde Hackův skot (pratur), skot Galloway, několik plemen koz a ovcí, sardinští osli a potomci tarpanů - konici (chov těchto domácích zvířat je provozován spolkem Naturschutz-Förderverein Döberitzer Heide.). Ukázkové výběhy leží v severozápadním rohu zážitkové zóny.
Smyslem celého projektu je údržba krajiny pastvou.

the observation enclosures (Schaugehege) with red deer, wisents, Przewalski's horses, German heath sheep and children's zoo occupy an area of 36 ha and a 3 km long visitor's path leads through them. It is part of a huge nature reserve in the former military training area (military exercises took place here already at the beginning of the 18th century during reign of Frederick William I of Prussia and then continuously until the end of the 19th century when the permanent military training area was built, it served for 95 years - until 1991).
After the abolishing of the Döberitz training area, two nature reserves there were created - Ferbitzer Bruch (1,155 ha) in 1996 a Döberitzer Heide (3,415 ha) in 1997. In July 2004, Heinz Sielmann Foundation acquired a large part of the reserves (3,600 ha) and created here the Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide. The observation enclosures were opened 2006, a 55 ha large enclosure for wisents and Przewalski's horses intended for the future wilderness zone in 2007 (the first animals came here 2008). This so-called wilderness core zone (Wildniskernzone) - a fenced protected area in the central part of the reserve, was created 2010. There are red deer, wisents, and Przewalski's horses - a total of more than 200 animals living almost wildly. The wilderness zone including an acclimation zone (Eingewöhnungszone) has about 1,860 ha and a 22 km long round (sightseeing) trail goes around in the so-called nature leisure ring zone (Naturerlebnis-Ringzone), which is interlaced by visitor's trails. Hack's cattle (auerochs), Galloway cattle, several breeds of goats and sheep, Sardinian donkeys, and offspring of tarpan - koniks are grazing in this zone (the breeding of the domestic animals is operated by the association of Naturschutz-Förderverein Döberitzer Heide). The observation enclosures are located in the northwest corner of the leisure zone.
The sense of the whole project is to maintain the landscape by grazing.

dětská zoo, asi 55 km návštěvnických stezek v celé rezervaci, 13 km stezek pro jízdu na koni, 85 m vysoká rozhledna na Finkenbergu (Aussichtsturm am Finkenberg)
children's zoo, about 55 km of visitor's trails in the whole reserve, 13 km paths for horse riding, 85 m high lookout tower on Finkenberg (Aussichtsturm am Finkenberg)

N/A

květen 2006 - ukázkové výběhy (Schaugehege); 2007 / 2008 - výběh pro divoká zvířata; 2010 - divoká zóna (Wildniskernzone)
May 2006 - observation enclosures (Schaugehege); 2007 / 2008 - enclosure for wild animals; 2010 - wilderness zone (Wildniskernzone)


nadace Heinze Sielmanna (Heinz Sielmann Stiftung) - nezisková společnost Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide gGmbH (chov domácích zvířat je provozován spolkem Naturschutz-Förderverein Döberitzer Heide e. V.)

foundation of Heinz Sielmann (Heinz Sielmann Stiftung) - non-profit organization of Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide gGmbH (the breeding of domestic animals is operated by association of Naturschutz-Förderverein Döberitzer Heide e. V.)

~3.600 ha (z toho 1.860 ha divoká a aklimatizační zóna, 36 ha ukázkové výběhy a zbytek zážitková zóna)
~3,600 ha (1,860 ha of that is wilderness and acclimatization zone, 36 ha observation enclosures and the rest is the leisure zone)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2018
           


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.06. 2018 Poslední úprava 20.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.