!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Gühlen Glienicke

od roku 1993 suočást města Neuruppin (Reppin) • since 1993 part of Neuruppin (Reppin)


Tierpark Kunsterspring
Kunsterspring Animal Park
předešlé názvy  •  former names
1969 -> ~1971
(DEU) Tiergehege Kunstarspring
(ENG) Kunsterspring Animal Enclosures

~1971 -> 1975
(DEU) Jugendobjekt Wildgehege Kunsterspring
(ENG) Kunsterspring Youth Object of Wild Animals Enclosures

1975 -> ~1990
(DEU) Heimattiergarten Kunsterspring
(ENG) Kunsterspring Garden of Local Animals
53°01'44"N, 12°45'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0008A
     
 
Kunsterspring 4
16818 Neuruppin OT Gühlen Glienicke
GERMANY
 
+49 3392970271
 
+49 3392950682
 
info☼tierpark-kunsterspring.com
 
www.tierpark-kunsterspring.com
www.guehlen-glienicke.de/...
www.neuruppin.de/...
 
Tierpark Kunsterspring byl oficiálně založen v roce 1975, ale jeho historie je poněkud starší... V roce 1966 byly prostory někdejší nutrií a později kachní farmy přeměněny na tzv. Magickou zahradu (Zaubergarten) - zahradu stromů a keřů. Ještě týž rok se v zahradě objevila malá divoká svině Petra a záhy jí byl postaven malý dřevěný přístřešek a výběh. V dalším roce přibyl srnec Maxi a další divočák Susi. 1969 divoké kachny a po nich káně, jestřáb a křepelky. V té době (1969) už to byla de facto mini zoo s několika výběhy a voliérami (Tiergehege, později Wildgehege) otevřená veřejnosti. Následovaly kozy, vodní ptáci (labutě a další), jeleni, daňci, mufloni, bažanti, sovy... 1. září 1975 mini zoo přešla pod město a byla přejmenována na Heimattiergarten. 1977 byla zoo s podporou Tierparku Berlín rozšířena na 8,5 ha. V roce 1980 bylo postaveno terárium a po revoluci (tj. po roce 1989) byl Heimattiergarten přejmenován na Tierpark. Během 90. let byl tierpark rekonstruován. Tierpark ležící v oblasti zvané Ruppinské Švýcarsko se dodnes specializuje především na místní faunu.
Rysi, divoké kočky, vlci, lišky, vydry, kuny, jezevci, zubři, Hackův skot (pratuři), jeleni, daňci, divočáci, veverky, dravci, sovy, jeřábi, čápi, tetřevi, tetřívci, mnoho domácích zvířat... Terárium s malými hlodavci a plazy, průchozí voliéry sov a černých čápů.

Tierpark Kunsterspring was officially founded in 1975, but its history is somewhat older... In 1966, the spaces of former nutria and later duck farm were transformed into the so-called Magic Garden (Zaubergarten) - a garden of trees and shrubs. Already that same year a small wild sow named Petra appeared in the garden, and a small wooden shed and enclosure was soon built. The next year, roe deer Maxi and another wild boar Susi were added. In 1969, wild ducks and after them also buzzard, hawk and quails. At that time (1969), it was de facto a mini zoo with several enclosures and aviaries (Tiergehege, later Wildgehege) opened to the public.Following were goats, waterfowl (swans and others), red deer, fallow deer, mouflons, pheasants, owls... September 1, 1975, the mini zoo went under the city and was renamed to Heimattiergarten. The zoo with the support of Tierpark Berlin, was extended to 8.5 hectares in 1977. A terarium was built in 1980 and after the revolution (ie after 1989) the Heimattiergarten was renamed toTierpark. During the 90's the tierpark was reconstructed. The Tierpark located in the area called Ruppin Switzerland is specialized mainly in local fauna to this day.
Lynxes, wild cats, wolves, foxes, otters, martens, badgers, wisents, hack's cattle (aurochs), red deer, fallow deer, wild boar, squirrels, raptors, owls, cranes, storks, grouses and black glouses, many domestic animals... Terrarium with small rodents and reptiles, walking-through aviaries of owls and black storks.

dětská zoo
children's zoo

restaurace, kiosek
restaurant, kiosk

1969 - tiergehege (výběhy zvířat); ~1971 - přejmenováno na Jugendobjekt Wildgehege (Objekt mládeže výběhy divokých zvířat); 1. září 1975 - oficiální založení jako Heimattiergarten (zahrada místních zvířat); ~1990 - změna názvu na Tierpark

1969 - tiergehege (animal enclosures); ~1971 - renamed to Jugendobjekt Wildgehege (Youth Object of Wild Animal Enclosures); 1st September 1975 - official foundation as Heimattiergarten (garden of local animals); ~1990 - changing of the name to Tierpark

městské (nezisková organizace vlastněná městem); původně lesnická škola - do 1975
municipal (non-profit organisation owned by municipality); originally School of Forestry - up to 1975

16 ha

dříve • formerly:
 
1) Geschichte des Tierpark (bis 2010)

0 8 /74 0 92 / 536
(2008)
8 / 14 43 / 194 33 / 254
 
2016
~2008
~2000
1984
     


 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.05. 2017 Poslední úprava 26.05. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.