!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Stralsund

Strałów  Strzałowò

historicky • historically: Strałów; Stralov; Stralowe; Strale; Stralesund; Stralsunde; Stralsundt


† Fasanerie Küterbastion
Tiergarten Küterbastion • Tiergehege Küterbastion
Küterbastion Pheasantry (Animal Garden • Animal Enclosures)
předešlé názvy  •  former names
1928 - 1940 officially
(DEU) Tiergartenverein Stralsund
(ENG) Stralsund Animal Garten Club

1928 - 1940 unofficially
(DEU) Hirschgarten Küterbastion • Hirsch- und Rehgehege auf der Küterbastion
(ENG) Küterbastion Deer Garden • Red and Roe Deer Enclosures on Küterbastion
54°18'49"N, 13°05'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-MV-0008A†
     
 
Knieperwall, Küterbastion
Stralsund
GERMANY
 
- - -

jakýsi předchůdce a vlastně i součastník Stralsundské zoo - v roce 1928 stralsundský učitel Frido Schmidt založil spolek Tiergarten Stralsund (Tiergartenverein Stralsund) a potažmo výběhy jelenů a srnců v centru města u Küterbastion před Kütertor (1929). Ty byly zdarma přístupné veřejnosti a sloužily až do války. 8. března 1944 byly zrušeny.
Po válce byly snahy zvěřinec obnovit, ale problém byl v tom, že původní prostor u Küterbastion byl malý a bez šance na rozšíření. Nakonec bylo tedy rozhodnuto, že zde vznikne jen bažantnice a obora s výběhy bude na okraji města. Stavbou bažantnice a o pár týdnů nebo měsíců později i obory byl (1959) pověřen Hartmut Olejnik (pozdější ředitel Tierparku Stralsund). Ta dvě zařízení měla fungovat více méně dohromady - bažantnice měla být jakási maličká zoo, s tím, že bude mít velká zvířata (divočáky) mimo vlastní areál ve výběhu v neoploceném areálu na kraji města. Jenže již v dalším roce vše vzalo jiný vývoj. V oboře přibyli jeleni, lišky a vlci a záhy se sama začala měnit na pozdější Tierpark (současnou zoo).
Bažantnice, byla otevřena 1959 u příležitosti tzv. Baltského týdne (Ostseewoche) - tehdy to byly jen 4 voliéry bažantů a okrasných ptáků a jedna klec s makakem rhesus. V následujícím roce (1960) byla bažantnice dokončena. Roku 1962 bylo přistavěno ještě terárium a postupně přibývaly další klece a výběhy (např. pro vodní ptáky). 1989 byl celý areál kompletně zrekonstruován, ovšem již 4 roky na to musela být bažantnice zrušena, kvůli opakovaným problémům s vandaly (poničení, krádeže). Dnes je na místě bývalé bažantnice dětské hřiště.

a sort of predecessor and actually also contemporary of Stralsund Zoo - 1928 Stralsund teacher Frido Schmidt founded the Club of Tiergarten Stralsund (Tiergartenverein Stralsund) and after that the enclosures of red and roe deer in the city center at Küterbastion in front of Kütertor (1929). These were public accessible for free and served until the war. It was abolished 8th March 1944.
After the war, there was an efforts to restore the menagerie, but the problem was that the original place at Küterbastion was small and without chance for an expansion. Finally, it was decided that a pheasantry only will arise here and a game park with enclosures will be on outskirt of the city.
Hartmut Olejnik (later director of Tierpark Stralsund) was commissioned by construction of the Pheasantry and also the Game park a couple weeks or months later (1959). The two facilities should work more or less together - the pheasantry should be some kind of tiny zoo, that will have large animals (wild boars) out of main area in enclosure in an unfenced area on the outskirt of the city. But already next year, everything took a different development. The game park welcomed deer, foxes and wolves, and soon it began to change to future Tierpark (current zoo).
The Pheasantry, was opened in 1959 on the occasion of so-called Baltic Week (Ostseewoche) - at that time it were only 4 aviaries of pheasants and ornamental birds and one cage with rhesus macaque. In the following year (1960), the pheasantry was completed. 1962, terrarium was built additional and other cages and enclosures (eg. for waterfowl) was gradually added. In 1989, the whole area was completely renovated, however already 4 years later, the pheasantry had to be abolished, due to repeated problems with vandalism (damage, theft). Today, a children's playground is in the place of former pheasantry.

1928 (Frido Schmidt) - jelení zahrada; 8. března 1944 - zrušeno kvůli válce; 1959 - bažantnice (Hartmut Olejnik)
1928 (by Frido Schmidt) - deer garden; 8th March 1944 - abolished due to the war; 1959 - pheasantry (Hartmut Olejnik)

1993

bažantnice byla městská (původní jelení park patřil spolku Tiergartenverein Stralsund)
pheasantry was municipal (the original deer park belonged to Club of Tiergartenverein Stralsund)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 30.07. 2016 Poslední úprava 30.07. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.