!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Ivenack

 


Tiergarten Ivenacker Eichen
Tiergarten Ivenack • Ivenacker Tiergarten • Ivenacker Damwildgehege
Ivenacker Eichen Animal Garden (= Ivenack Oaks) • Ivenack Animal Garden • Ivenack Fallow Deer Enclosure
předešlé názvy  •  former names
původní (historický) název - original (historical) name
(DEU) Thiergarten Ivenack
(stejný překlad, ale starý německý pravopis • same translation, but old German ortography)
53°42'58"N, 12°57'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-MV-0032B
     
 
Eichenallee
17153 Ivenack
GERMANY

Postal address:
Forstamt Stavenhagen
An den Tannen 1
17139 Gielow
GERMANY
 
+49 399572980
 
+49 3995729815
 
reinhard.schumacher☼lfoa-mv.de
 
www.wald-mv.de/...
 
park s barokním pavilonem, tisíciletými duby, stádem asi 80 - 100 daňků (všech tří barev) - všichni jsou polokrotcí a volně se pohybují v celém areálu (mezi návštěvníky). Kromě daňků jsou zde od roku 2011 i turopolská prasata (na spásání žaludů), mufloni a dříve i srnci a jeleni.
Obora má staletou tradici - chov daňků je zde zřejmě od konce 17. století (první zmínky jsou z roku 1780 - Thiergerten je zaznačen v mapě). Obora sloužila původně lovu - na konci 17. století tady bylo asi 800 zvířat (tehdy na ploše 200 ha). 1929 byl chov daňků (a také park) zrušen a 1974 obnoven (pro velký zájem veřejnosti). Současný park je ryze turistickou (neloveckou) záležitostí.

park with Baroque pavilion, a thousand-year-old oaks, a herd of about 80 - 100 fallow deer (of all three colors) - all are semi-tame and roam freely around the whole grounds (among the visitors). In addition fallow deer, there are also (for the grazing on acorns) Turopolje pigs since 2011, mouflons and formerly also roe and red deer.
The game park has a centuries-old tradition - breeding of fallow deer is here probably since the late 17th century (the first mention is from 1780 - Thiergerten is marked in the map). The game park originally served for hunting - at the end of the 17th century, there were about 800 animals (at that time on the area of 200 ha). 1929 the fallow deer breeding (and also park) was abolished and 1974 restored (to the great interest of the public). Current park is purely tourist (non-hunting) matter.

obchod se suvenýry, dětské hřiště, naučná stezka, barokní pavilon, tisícileté duby (nejstarší ve střední Evropě - největší jsou až 35 m vysoké a 3,5 m v průměru)
souvenir shop, children's playground, nature trail, Baroque pavilion, thousand-year-old oaks (the oldest in Central Europe - the largest are up to 35 m of high and 3.5 m in diameter)

restaurace
restaurant

pravděpodobně konec 17. stol. - počátek chovu daňků; 1780 - první písemná zmínka - Thiergarten v mapě; 1929 - zrušení chovu; 1974 - znovuotevření
probably the late 17 century - beginning of fallow deer breeding; 1780 - the first written mention - Thiergarten in a map; 1929 - abolishing of the breeding; 1974 - reopening

státní - Státní lesy Meklenburska - Předního Pomořanska, Lesní závod Stavenhagen (Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Forstamt Stavenhagen)
state - State Forestry of Mecklenburg - Western Pomerania, Stavenhagen Forest Office (Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Forstamt Stavenhagen)

70 ha (původně • originally 200 ha)

N/A
 
1) Stručně o Tiergartenu

0 0 0 3 / ?
(2015)
0 0 3 / ?
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 22.08. 2008 (Video: 2 min 06 sec)
Image 1 of 16
Roman Hynek, 22.08. 2008 (Video: 2 min 06 sec)
Roman Hynek, 22.08. 2008 (Video: 2 min 06 sec)
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 2 of 16
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 3 of 16
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 4 of 16
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 5 of 16
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 6 of 16
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 7 of 16
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 8 of 16
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 9 of 16
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 10 of 16
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 11 of 16
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 12 of 16
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 13 of 16
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 14 of 16
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 15 of 16
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 16 of 16
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008

  Stránka vytvořena 11.08. 2016 Poslední úprava 11.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.