!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Waren

Waren an den Müritz    Warzno

historicky • historically: Virunum, Wahren, Warne


Müritzeum Waren
(= Museum of Müritz)
předešlé názvy  •  former names
1866 - 1957
(DEU) Maltzan'sches Naturhistorisches Museums für Mecklenburg • Maltzaneum
(ENG) Maltzan Natural History Museum for Mecklenburg • Maltzaneum

1957 - 2007
(DEU, ENG) Müritz-Museum
53°30'53"N, 12°41'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-MV-0018A
     
 
Zur Steinmole 1
17192 Waren
GERMANY
 
+49 3991633680
 
+49 39916336810
 
info☼mueritzeum.de
 
www.mueritzeum.de +
www.mueritz-museum.de
 
úplně původně jen muzeum - Maltzanovo přírodovědné muzeum pro Meklenbursko (Maltzan'sches Naturhistorisches Museums für Mecklenburg) založené 1866 a častěji nazývané zkráceně Maltzaneum. To bylo postupně na dvou adresách, poté (1919-1929) de facto neexistovalo (sbírky byly uloženy na různých místech). 1929 se muzeum nastěhovalo do objektu bývalé školy na Friedensstraße, kde konečně zůstalo. Později (1957) bylo spojeno s Heimatmuseum Waren a přejmenováno na Müritz-Museum.
V roce 1950 v zahradě byla zřízena minizoo pro místní zvířata (původně záchranná stanice pro zraněné jedince a mláďata). Ta byla později (1967) zvětšena o další výběhy a voliéru dravců. Na ploše o velikosti 1 ha a na malém jezírku byl asi 40 druhů / 150 kusů zvířat (lišky, mývali, jeleni, daňcui, divočáci, morčata, dravci, sovy, havrani, vrány, krkavci, čápi, volavky, jeřábi, kormoráni, racci, vodní ptáci, bažanti želvy...).
1982 bylo v oddělené budově zřízeno Müritz-Aquarium - sladkovodní akvárium s asi 20 druhy místních ryb a bezobratlých. Na ploše 200 m2 bylo 16 nádrží o celkovém objemu okolo 25.000 litrů. V 90. letech proběhla částečná rekonstrukce akvária, počet nádrží se zvýšil na 24 a počet druhů zvířat na 40.
V roce 2003 bylo rozhodnuto o stavbě nové moderní budovy, přestěhování a reorganizaci celého zařízení, základní kámen byl položen 2005 a v srpnu 2007 bylo nové zařízení s novým názvem Müritzeum otevřeno. Je to jakási kombinace návštěvnického či informačního centra Národního parku Müritz, interaktivního přírodovědného centra, muzea a sladkovodního akvária. To je největším sladkovodním akváriem nativních ryb v Německu - 25 akvárií (celkový objem asi 200.000 litrů) a 2 venkovní nádrže. Větší z nich má pod hladinu okno z budovy. Chováno je více než 50 druhů ryb, želv, korýšů, šneků a škeblí jezera Müritz a celé oblasti.
V zahradě je ukázkový prosklený včelí úl. Mini zoo, či výběhy zvířat byly zcela zrušeny a původní akvárium uzavřeno veřejnosti (slouží jako zázemí nového akvária - karanténa, chovné nádrže atd.).

the very originally just a museum - Maltzan Natural History Museum for Mecklenburg (Maltzan'sches Naturhistorisches Museums für Mecklenburg), founded in 1866 and often called shortly Maltzaneum. It has been gradually on two addresses, then (1919-1929) de facto didn't exist (the collections were stored in various locations). In 1929, the museum moved into the former school in Friedensstraße, which finally stayed. Later (1957) was merged with Heimatmuseum Waren and renamed to Müritz-Museum.
In 1950, a mini zoo for local animals was created in the garden (originally a rescue station for injured individuals and young). It was later (1967) enlarged by more enclosures and birds of prey aviary. On an area of 1 ha and on small pond there was about 40 species / 150 specimens (foxes, raccoons, red and fallow deer, wild boars, guinea pigs, birds of prey, owls, rooks, crows, ravens, storks, herons, cranes, cormorants, gulls, waterfowl, pheasants, turtles...).
1982, Müritz Aquarium - freshwater aquarium with about 20 local species of fish and invertebrates was established in a separate building. 16 tanks with a total capacity of about 25,000 liters were on surface of 200 m2. In the 1990s, a partial renovation of the aquarium passed, the number of tanks increased to 24 and the number of species to 40.
In 2003, it was decided to build a new modern building, relocation and reorganization of the entire facility, the foundation stone was laid in 2005 and in August 2007 a new facility with a new name of Müritzeum was opened. It is a sort of combination of the visitor's or information centre of Müritz National Park, an interactive natural science centre, museum and freshwater aquarium. It is the largest freshwater aquarium of native fish in Germany - 25 aquariums (total volume of about 200,000 liters) and 2 outdoor tanks. The larger one has a window under the surface from the building. More than 50 species of fish, turtles, crustaceans, snails and mussels of Müritz lake and the entire region is bred.
In the garden, there is a demonstration glassed-in beehive. The Mini zoo or animal enclosures were completely abolished, and the original aquarium closed to the public (is used as an utility rooms of new aquarium - quarantine, breeding tanks etc.).

sbírky přírodovědného muzea, různé krátkodobé výstavy, muzejní zahrada s dětským dobrodružným hřištěm
collections of Natural History Museum, various short-term exhibitions, museum garden with children's adventure playgrouns

restaurace
restaurant

1866 (Hermann Friedrich Joachim Freiherr von Maltzan) - Maltzanovo přírodovědné muzeum pro Meklenbursko (Maltzan'sches Naturhistorisches Museums für Mecklenburg), zvané častěji Maltzaneum; 1884 - postavena nová budova (s podporou města); 1919 - 1929 - prodej domu a přechodné umístění sbírek na různých místech; 1929 - přemístění muzea do budovy bývalé školy (Friedensstraße 5); 1950 - zřízení výběhů zvířat (tiergehege nebo heimattiergarten) v zahradě muzea; 1957 - spojením s Heimatmuseem vytvořeno Müritz-Museum; 24. června 1982 - otevření Müritz akvária (v jiné budově); 1982 - 1991 - rekonstrukce muzea; 14. prosince 2005 - položen základní kámen nové budovy; 2. srpna 2007 - otevření nového Müritzea na novém místě

1866 (by Hermann Friedrich Joachim Freiherr von Maltzan) - Maltzan Natural History Museum for Mecklenburg (Maltzan'sches Naturhistorisches Museums für Mecklenburg) often called Maltzaneum, 1884 - new building was built (with aid of the municipality); 1919 - 1929 - the building sale and temporary placing of the collections in various places; 1929 - relocation of the museum to building of former school (Friedensstraße 5); 1950 - creation of animal enclosures (tiergehege or heimattiergarten) in the museum garden; 1957 - created Müritz-Museum by connection with Heimatmuseum Waren; 24th June 1982 - opening of Müritz aquarium (in another house); 1982 - 1991 - renovation of the museum; 14th December 2005 - lying of foundation stone of new building; 2nd August 2007 - opening of new Müritzeum in new location

nezisková organizace
non-profit organization

3 ha

 
1) Stručně o Müritzeu

4 / ?
(jen korýši • crustaceans only)
47 / ? 0 52 / ~1000
(2015)
+ šneci a škeble • + snails and mussels
1 / ? 0 0
 
2008
           


 

 všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 24.08. 2008 (Video: 2 min 47 sec)
Image 1 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008 (Video: 2 min 47 sec)
Roman Hynek, 24.08. 2008 (Video: 2 min 47 sec)
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 2 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 3 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 4 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 5 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 6 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 7 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 8 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 9 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 10 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 11 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 12 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 13 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 14 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 15 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 16 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 17 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 18 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 19 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008

  Stránka vytvořena 03.08. 2016 Poslední úprava 03.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.