!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Berlín • Berlin
Berlin
 

Balin  Bälliin; Bärliin  Berlin; Barlin  Berlín

Domäne Dahlem - Landgut und Museum
 
Freilichtmuseum Domäne Dahlem
Domäne Dahlem - Estate and Museum • Domäne Dahlen Open-air Museumzařízení je uvedeno v zoo seznamu zoo-infos.de (a potažmo ve všech ostatních), ve skutečnosti však nejde o zoo. Domäne Dahlem je zemědělský skanzen a muzeum. Jeho součástí je sice i farma s asi 15 starými a vzácnými plemeny domácích zvířat, přesto je to typická farma, nikoli expoziční chov. Většina zvířat jen za elektrickými ohradníky - na pastvinách, ne ve výbězích jako v zoo.

the facility is entered in zoo-list "zoo-infos.de" list (and by extension in every other), however in fact it is not a zoo. Domäne Dahlem is an agricultural open-air museum and (indoor) museum. Although its part is also farm with about 15 old and rare breeds of domestic animals, it is still the typical farm, not exposure breeding. Most of the animals are behind electric fences only - on pasturages not in enclosures like in the zoo.

www.domaene-dahlem.de/...

 
 
 
Berlín • Berlin
  Berlin
 

Balin  Bälliin; Bärliin  Berlin; Barlin  Berlín

† Tiergehege im Volkspark Jungfernheide
 
Animal Enclosures in Volkspark Jungfernheide

zařízení je uvedeno v Zootierliste, ale nejde o zoo, ve skutečnosti to byly dva výběhy v městském parku - jeden s daňky, druhý s divočáky.

the facility is entered in Zootierliste, but it is not a zoo, in fact, it was two enclosures in municipal park - one with fallow deer, second with wild boars
 
 
 
Braniborsko • Brandenburg
  Klein Kölzig
 

Mały Kólsk

historicky • historically: Cleyn Koltezik
od r. 2001 je Klein Közig součástí nové obce Neiße-Malxetal (hornosrbsky Nysowo-Małksowy doł, dolnosrbsky Dolina Nysa-Małksa) • Klein Kölzig is part of new municipality of Neiße-Malxetal  (Upper Sorbian Nysowo-Małksowy doł, Lower Sorbian Dolina Nysa-Małksa) since 2001

† Wildgehege Klein Kölzig
 
Klein Kölzig Wild / Game / Deer Enclosure / Park

běžná obora s daňky (v roce 2008 zde byl i hendikepovaný srnec) - veřejně přístupná, ale nikoli zoo - neexpoziční

ordinary fallow deer game park (also handicapped roe deer was here in 2008) - accessible to the public, but probably not zoo - not exposure
 
 
 
Braniborsko • Brandenburg
  Rathenow
 

Ratenov

Tiergehege Optikpark Rathenow
 
Optikpark Rathenow Animal Enclosure

výběh oslů, koz, ovcí, králíků v Optikparku
-příliš malé, málo zvířat

enclosure of donkeys, goats, sheep, rabbits in Optikpark
- too small, very few animals

www.optikpark-rathenow.de/...
 
 
 
Braniborsko • Brandenburg
  Schöneiche bei Berlin
 

historicky • historically: Schöneiche; Schoneyke; Schoneyche

† Kinderbauernhof Storchenwiese
 
Children's farm Storchenwiese (= Stork meadow)

dětská farma (nikoli zoo) s běžnými domácími zvířaty - krávy, koně, osli, ovce, kozy, prasata, slepice...
-neexpoziční - skutečně farma

children's farm (not zoo) with ordinary domestic animals - cows, horses, donkeys, sheep, goats, pigs, chicken...
- not exposure - really farm
 
 
 
Braniborsko • Brandenburg
  Templin
 

historicky • historically: Templyn

El Dorado Templin

Westernové městečko s dětskou zoo (Streichelzoo) - osli, lamy, kozy, ovce, prasata, králíci
-příliš malé, málo zvířat (možná jen jeden výběh)

Western city with petting zoo (Streichelzoo) - donkeys, lamas, goats, sheep, pigs, rabbits
- too small, very few animals (may be one enclosure only)

www.eldorado-templin.de
 
 
 
Braniborsko • Brandenburg
  Woltersdorf
 

historicky • historically: Walversdorf slawika

† Schlangenfarm Woltersdorf
 
Woltersdorf Snake Farm

hadí farma existovala od roku 1949 - původně v Berlíně (Weißensee), od 1980 ve Woltersdorfu. Nejdříve zřejmě státní, později již soukromá farma Horsta Gettela. Zanikla někdy po roce 2010 (zřejmě v souvislosti s vysokým věkem nebo smrtí majitele). Bývalo zde až 2000 hadů, nejednalo se však o veřejné terárium, ale o farmu na odběr jedu pro výrobu sér.

the snake farm existed since 1949 - originally in Berlin (Weißensee), since 1980 in Woltersdorf. Originally it was probably state owned, later a private farm of Horst Gettel. It disappeared sometime after 2010 (probably due to the high age or death of the owner). Up to 2000 snakes were here, however it was not a public terrarium, but a venom farm for serum production.
 
 
 
Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg Western Pomerania
GAmehl
 

Gamehl je administrativně část Benzu • Gamehl is administrativelly part of Benz

Wildgehege Gamehl
 
Gamehl Game (Deer) Pak

zařízení je občas uváděno jako zoo, ve skutečnosti je to však komerční obora s daňky a jeleny chovanými pro maso

the facility is sometimes referred as a zoo, however in fact it is commercial game park with fallow and red deer bred for meat
 
 
 
 
Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg Western Pomerania
Neubrandenburg
 

Nigen-Bramborg 

historicky • historically: Brandenborch Nova, Brandenburg Nowa, Neu-Brandenburg

Tierhof im Neubrandenburger Kulturpark
 
Tiergehege im Neubrandenburger Kulturpark
Animal Yard (Enclosure) in Neubrandenburg Kuturpark

jeden výběh ovcí a koz a jedna voliéra s pávy, andulkami a korelami. Dříve koňské stáje, vietnamská prasata, více druhů papoušků, zebřičky, holoubci diamantoví, křepelky a druhá voliéra s holuby, slepicemi, husami...
- příliš malé, velmi málo zvířat

one enclosure of sheep and goats and one aviary with peacocks, budgies and cockatiels. Previously also horse stables, pot-bellied pigs, more species of parrots, zebra finches, diamond doves, quails and second aviary with pigeons, chickens, geese...
- too small, very few animals
 
 
 
Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg Western Pomerania
Waren
 

Waren an den Müritz    Warzno

historicky • historically: Virunum, Wahren, Warne

Forschungsstation von Pension "Zur Fledermaus"
 
Research Station of Pension "Zur Fledermaus" (=Bat Inn)
výzkumná stanice místních divokých netopýrů v Penzionu "Zur Fledermaus" (U netopýra) a chov listnosů krátkoocasých a poletušek asapan.
- malé, málo zvířat

research station of local wild bats in Pension "Zur Fledermaus" (Bat Inn) and breeding of Seba's short-tailed bats and southern flying squirrels
- small, few animals

www.pension-fledermaus.de/... ; www.fledermaus-museum.de
 
 
 
Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg Western Pomerania
Wredenhagen
† Adler- und Greifenwarte Wredenhagen
 
Wredenhagen Eagle and Raptor Centre

sokolnické ukázky na hradě Wredenhagen - sokolnictví během své existence změnilo majitele i místo působení až bylo v roce 2010 zrušeno
- nešlo o zoo, ptáci byli vidět jen během letových ukázek, mimo nich nebyla návštěva možná; žádné klece ani voliéry

falconry demonstrations at the Wredenhagen castle - the falconry has changed owners and site of action during its existence until it was canceled in 2010
- It was not a zoo, the birds were seen only during flight demonstrations, visit was not possible in other time; no cages or aviaries
 
 
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.