!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Joensuu

Jovensuu  Jogensu  Йоэнсуу [Yoensuu]


Botania
Botania - Kasvitieteellinen puutarha - ja trooppinen perhospuutarha
Botania - Botanical Garden and Tropical Butterfly Garden
62°36'09"N, 29°43'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-FI-XX-0042A
     
 
Heinäpurontie 70
80110 Joensuu
FINLAND
 
+358 505629482
 
N/A
 
asiakaspalvelija☼botania.fi
 
www.botania.fi  
 
původně univerzitní botanická zahrada, později provozovaná Spolkem přátel Botanie a v roce 2018 prodána soukromému majiteli. Po několika neúspěšných pokusech zřídit v Joensuu soukromou motýlí zahradu, byla v roce 1998 nakonec jiná motýlí zřízena v Botanii (s částí zvířat z té soukromé). Aktuálně je to jediná motýlí zahrada ve Finsku a také nejsevernější motýlí zahrada světa. Kromě tropických motýlů je zde i jiný hmyz (pavouci, strašilky...), několik plazů (hadi, želvy a snad i ještěrky), ryby a populární kakadu žlutočečelatý guinejský jménem Juuso. (Dříve i kakadu bílý a amazoňan oranžovokřídlý a rudočelý).
Nový majitel - světelný umělec Kari Kola chce celou botanickou zahradu přebudovat na turistický cíl evropského významu, přibýt by mělo údajně i zvířat.

originally university botanical garden, later operated by the Association of Friends of Botania and 2018, it was sold to a private owner. After several unsuccessful attempts to establish a private butterfly garden in Joensuu, another butterfly garden was set up in Botania in 1998 (with part of the animal from that private). Currently, it is the only butterfly garden in Finland and also the northernmost butterfly garden of the world. In addition to tropical butterflies, there are other insects (spiders, stisck insect...), several reptiles (snakes, turtles, and perhaps also lizards), fish and a popular Tritons cockatoo named Juuso. (Formerly also the White cockatoo and the Orange-winged and Red-lored amazons).
The new owner, the light artist Kari Kola, wants to rebuild the whole botanical garden to a tourist destination of European significance, also other animals should to be added allegedly.

botanické sbírky (asi 700 druhů / 2000 ks rostlin)
botanical collection (about 700 species / 2000 specimens of plants)

kavárna
cafe

1985 - botanická zahrada; 1998 - motýlí zahrada
1985 - botanical garden; 1998 - butterfly garden

1985 - 2010: městské - Univerzita Joensuu (Joensuun yliopistolta); 2010 - 2012: Přírodovědná a lesnická fakulta Východofinské univerzity, kampus Joensuu (Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus); 2012 - 2018: Sdružení přátel Botanie (Botanian Ystävät ry) s finančními příspěvky Východofinské univerzity; od 2018: soukromé - Joensuun Botania Oy (s.r.o., Kari Mikko Tapani Kola)

1985 - 2010: municipal - Joensuu University (Joensuun yliopistolta); 2010 - 2012: Faculty of Science and Forestry of the East Finland University, Joensuu campus (Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus); 2012 - 2018: Association of Botania friends (Botanian Ystävät ry) with financial aid from East Finland University; since 2018: private - Joensuun Botania Oy (Ltd. Kari Mikko Tapani Kola)

73 ha (celá botanická zahrada • the whole botanical garden)


N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 30.12. 2018 Poslední úprava 30.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.