!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tampere

Tampereh  Tammerfors  Тампере [Tampere]

v ruském období • during Russian era: Таммерфорс [Tammerfors]


Särkänniemi
Särkkä (colloquially)
61°30'15"N, 23°44'34"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-FI-XX-0013A
     
 
Laiturikatu 1
33230 Tampere
FINLAND
 
+358 207130200
 
+358 27130370
 

asiakaspalvelu☼sarkanniemi.fi

 
www.sarkanniemi.fi  
 
Původně akvárium a planetárium (1969), 1970 přibyla dětská zoo a 1971 věž Näsinneula. 1973 byl v areálu otevřen soukromý zábavní park Neulan Huvipuisto – původně na jednu sezonu, ale na žádost města pokračoval i v 1974, tj. než město otevřelo svůj vlastní nový zábavní park - Särkänniemi (1975). 1985 bylo otevřeno delfinárium, které již neexistuje. V roce 2001 bylo vše sloučeno do jednoho areálu (s jedním vchodem). Särkänniemi je aktuálně spolu s Helsinským Linnanmäki největším a zábavním parkem ve Finsku a oba tyto parky se také střídají na prvním místě coby nejlepší a nejoblíbenější finské zábavní parky.
Akvárium – zcela první atrakce v současném Särkänniemi. Aktuálně moderní dvoupatrové akvárium, zřejmě nejhezčí ve Finsku. V obou patrech jsou geografická, či biotopická akvária – v přízemí velká, v podzemí různé velikosti. Celkový objem všech nádrží je asi 550.000 litrů. Kromě mořských i sladkovodních ryb a bezobratlých (hvězdice, korály, plži, mlži, korýši...), také několik plazů a obojživelníků. Celkem okolo 200 druhů / 3.000 ks (+ bezobratlí).
Zoo – původní Dětská zoo (finsky Lasten Eläintarha) s domácími zvířaty byla v roce 2012 zavřená kvůli celkové přestavbě, přesněji kvůli demolici a stavbě nové dětské zoo (za 5 milionů Eur). Ta byla otevřena v létě 2013 pod názvem Koiramäen eläinpuisto (zkráceně Koiramäki) nebo anglicky Doghill a je celá vybudovaná na motivy knih známého finského ilustrátora (hlavně komiksového) a spisovatele Mauri Kunnase – ve stylu 19. století. Tato excelentní dětská zoo má tři části – město, vesnici a farmu. Kromě zvířat je zde spousta budov, obchodů, dětské hřiště apod. Okolo 30 druhů a plemen zvířat (cca 200 ks) – psi, alpaky, koně, poníci, osli, muly, kozy, ovce, krávy, prasata, králíci, morčata, pávi, kachny, husy, slepice, holubi...
Delfinárium – nejsevernější klasické delfinárium planety a první delfinárium na světě, kde nebyla voda vyměňována, ale biologicky čištěna bakteriemi a pískovou filtrací. Původně 5 delfínů skákavých (šestý pošel hned po odlovení v Mexickém zálivu, odkud pocházeli všichni), později 4. V roce 2007 prošlo delfinárium celkovou rekonstrukcí, byly zvětšeny bazény i kapacita na 1000 míst, ale v říjnu 2016 bylo delfinárium zrušeno kvůli tlakům proti chovu delfínů. Delfíni byli posláni do Zoo Attika v Řecku. Celkem bylo odchováno 16 mláďat.
Počátkem 80. let byl v Särkänniemi i jeden tuleň kroužkovaný – poddruh z finského jezera Saimaa (Pusa hipsida saimensis). Zřejmě nebyl ani v zoo ani v akváriu, ale někde jinde v zábavním parku – delfinárium ještě neexistovalo.


Originally the Aquarium and Planetarium (1969), the Children's Zoo was added in 1970 and Näsinneula tower in 1971. In 1973, the Neulan Huvipuisto private amusement park was opened in the grounds - initially for one season, but at the request of the municipality it continued also in 1974, i.a. untill the municipality opened its own new amusement park - Särkänniemi (in 1975). 1985, a dolphinarium was opened that no longer exists. 2001, all was united into one area (with one entrance). Särkänniemi with Helsinki Linnanmäki are currently the largest amusement parks in Finland and both parks also takes turns on first place as the finest and most popular Finnish amusement parks.
Aquarium - completely first attraction in today's Särkänniemi. Currently modern two-storey aquarium is probably the finest in Finland. Geographic or biotope aquariums are in both floors - large in the ground floor, diffent size in underground floor. The total volume of all tanks is about 550,000 liters. In addition to marine and freshwater fish and invertebrates (starfish, corals, gastropods, bivalves, crustaceans...), there are also several reptiles and amphibians. A total of about 200 species / 3.000 specimens (+ invertebrates).
Zoo - the original Children's Zoo (Finnish Lasten Eläintarha) with domestic animals was closed in 2012 due to complete rebuild, more precisely said due the demolition and construction of a new children's zoo (for 5 million euros). It was opened in the summer of 2013 under the name of Koiramäen eläinpuisto (shortly Koiramäki) or Doghill in English. The whole zoo is built on the motifs of books of famous Finnish illustrator (mainly of comic books) and writer Mauri Kunnas - in style of the 19th century. This excellent children's zoo has three parts - city, village and farm. In addition to the animals there are plenty of buildings, shops, children's playground etc. Around 30 animal species and breeds (about 200 specimens) - dogs, alpacas, horses, ponies, donkeys, mules, goats, sheep, cows, pigs, rabbits, guinea pigs , ducks, geese, chickens, pigeons...
Dolphinarium - the northernmost classical dolphinarium of the planet and the first dolphinarium in the world where no water was changed but biologically purified by bacteria and sand filtration. Originally 5 bottlenose dolphins (the sixth died shortly after cahtching in the Gulf of Mexico, where everyone came from), later 4. The dolphinarium underwent a total renovation in 2007, the pools were enlarged and also capacity was increased to 1,000 seats. However in October 2016, the dolphinarium was closed due to pressures against dolphin breeding. Dolphins were sent to the Attica Zoo in Greece. 16 youngs were born here in total.
In the early 1980s, also one Saimaa ringed seal (Pusa hipsida saimensis) was in Särkänniemi. It was probably not in the zoo nor in the aquarium, but somewhere else in the amusement park - the dolphinarium still did not exist.

zábavní park, planetárium, věž Näsinneula, muzeum umění, obchody se suvenýry, knihami apod., dětské hřiště (v zoo)
amusement park, planetarium, Näsinneula tower, Art museum, souvenirs, books and other things shops, children's playground (in the zoo)

restaurace, kavárny, pizzerie, cukrárny, kiosky, fastfoody
restaurants, cafeterias, pizzerias, cake shops, kiosks, fast foods

1969 – akvárium, planetárium; 1970 – dětská zoo (2012 zbouraná a 2013 postavena nová – Koiramäki nebo anglicky Doghill); 1971 - věž Näsinneula; 1975 - zábavní park; květen 1985 – delfinárium (zrušené 2016, poslední představení 6. září 2015, odvoz delfínů 28. srpna 2016); 2001 – vše sloučeno do jednoho areálu (s jedním vchodem)

1969 - aquarium, planetarium; 1970 - children's zoo (demolished 2012 and new constructed in 2013 - Koiramäki or Doghill in English); 1971 - Näsinneula tower; 1975 - amusement park; May 1985 - dolphinarium (closed 2016, last performance 6th September 2015, transport of dolphins 28th August 2016); 2001 - all united to one area (with one entrance)

městské (Tampere Särkänniemi Oy – s.r.o. vlastněná městem)
municipal (Tampere Särkänniemi Oy – Ltd. owned by municipality)

~12 ha (z toho asi 1,2 ha zoo)
~12 ha (about 1.2 ha of that is the zoo)

dříve •
formerly: 

1) Särkänniemen historiaa
2) stručně o Särkänniemi

~50 / ? ~130 / ~3.000 ~4 / ? ~218 /?
(2018)
~6 /? ~10 / ? ~18 / ?
 
2018
2018
2018
2018
2017
2016
2015
  2015
2011
2006
2002
2001
2015 - zoo
2001 - zoo
               


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 24.07. 2018 (Video: 08 min. 11 sec.)
Image 1 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018 (Video: 08 min. 11 sec.)
Roman Hynek, 24.07. 2018 (Video: 08 min. 11 sec.)
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 2 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 3 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 4 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 5 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 6 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 7 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 8 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 9 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 10 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 11 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 12 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 13 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 14 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 15 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 16 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 17 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 18 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 19 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 20 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 21 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 22 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 23 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 24 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 25 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 26 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 27 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 28 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 29 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 30 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 31 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 32 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 33 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 34 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 35 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 36 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 37 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 38 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 39 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 40 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 41 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 42 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 43 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 44 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 45 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 46 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 47 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 48 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 49 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 50 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 51 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 52 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 53 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 54 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 55 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 56 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 57 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 58 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 59 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 60 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 61 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 62 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 63 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 64 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 65 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 66 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 67 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 68 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 69 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 70 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 71 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 72 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 73 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 74 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 75 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 76 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 77 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 78 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 79 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 80 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 81 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 82 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 83 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 84 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 85 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 86 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 87 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 88 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 89 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 90 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 91 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 92 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 93 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 94 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 95 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 96 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 97 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 98 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 99 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 100 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 101 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 102 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 103 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 104 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 105 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 106 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 107 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 108 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 109 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 110 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 111 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 112 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 113 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 114 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 115 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 116 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 117 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 118 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 119 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 120 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 121 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 122 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 123 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 124 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 125 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 126 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 127 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 128 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 129 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 130 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 131 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 132 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 133 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 134 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 135 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 136 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 137 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 138 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 139 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 140 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 141 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 142 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 143 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 144 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 145 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 146 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 147 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 148 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 149 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 150 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 151 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 152 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 153 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 154 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 155 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 156 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 157 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 158 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 159 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 160 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 161 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 162 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 163 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 164 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 165 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 166 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 167 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 168 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 169 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 170 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 171 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 172 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 173 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 174 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018
Image 175 of 175
Roman Hynek, 24.07. 2018
Roman Hynek, 24.07. 2018

  Stránka vytvořena 23.12. 2018 Poslední úprava 23.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.