!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Trakai

Kėrnātē   Trakā   Тракай [Trakay]  Troki  Traķi  Troky

historicky • historically: Tracken; Traken; ->1940 Troki (Троки)


ˆ† Menagerie in Troki
Зверинец в Троках [Zverinets in Troki]
54°37'57"N, 24°56'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-LT-XX-0015M†
     
 
todays Trakai
LITHUANIA
 
N/A
 
někdy v 15. století byl v Trokách v tehdejším Litevském velkoknížectví zvěřinec velkoknížete Vytautase či Vitolda (1414 o něm referuje vlámský cestovatel Guillebert de Lannoy). V oploceném parku byla místní divoká zvířata - medvědi, zubři, tarpani, obrovští koně nebo osli, losi, jeleni, divočáci, nějací ptáci a další zvířata. O zvěřinci píše i Habsburský diplomat Siegmund von Herberstein v knize Rerum Moscoviticarum commentarii, která vyšla 1549. Herberstein zmiňuje i sjagy.

sometimes in the 15th century, a menagerie of Grand Duke Vytutas was in Troki in then Grand Duchy of Lithuania (Flemish traveller Guillebert de Lannoy referred about that in 1414). In the fenced park were local wild animals - bears, wisents, tarpans, giant horses or donkeys, elks, deer, wild boar, some birds and other animals. Also Habsburg diplomat Sigisimund von Herberstein wrote about the menagerie in the book Rerum Moscoviticarum comentarii, which was published in 1549. Herberstein mentions also saiga antelopes.

N/A (možná začátek 15. stol. nebo spíše již ve 14. stol. - Troki byly do 1323 hlavním městem)
N/A (may be early 15th century or rather already during 14th century - Troki was capital up to 1323)

N/A

velkokníže Vytautas a další
Grand Duke Vytautas and others

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.06. 2018 Poslední úprava 02.6. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.