!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Centrální federální okruh • Central Federal District
Центральный федеральный округ

 
Moscow

Москва [Moskva]  Мәскәү / Mәskәü  Муско [Musko]  Мӧскуа [Möskua]  Мӧсква [Möskva]  Москов ош [Moskov osh]  Моско [Mosko]  Мускав [Muskav]  Моску [Mosku]  Мæскуы [Mæskuy]  Мэзкуу [Mazkuu]  Москох [Moskox]  Москав [Moskav]  Мәскәү [Mäskäü]  Мушхаваа [Mushkhavaa]  Moskv  Moskva

-> v té době samostatná obec: • at that time, an independent village of: Kuskovo (Кусково)


† Kuskovo Menagerie
Менажереи Кусково [Menazherei Kuskovo] 
55°44'07"N, 37°48'32"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-RU-CE-0109M†
     
 
Kuskovo
Moscow
RUSSIA
 
- - -

generál a hlavní komorník Petra III. a Kateřiny II. hrabě Petr Borisovič Šeremetěv v 50. – 70. letech 18. stol. přebudoval původně dřevěnou rodinnou usedlost v Kuskovu (dnes část Moskvy) na velkolepé sídlo s paláci, parky a rybníky. Součástí komplexu parků a zahrad byl mj. i zvěřinec s jeleny, "daňky z Ameriky", soby, divokými kozami z Malé Rusi (Malorusko - dnešní Ukrajina), černými a skvrnitými vlky, vodními ptáky a dalšími, i exotickými zvířaty. V rybnících byly chovány ryby.

1750s - 1770s, general and main chamberlain of Peter III and Catherine II Count Petr Borisovich Sheremetyev rebuilt the originally wooden family manor house in Kuskovo (now part of Moscow) to a magnificent mansion with palaces, parks and ponds. The parks and gardens complex included, among other things, also menagerie with deer, "fallow deer from America", reindeer, wild goat from Little Russia (today Ukraine), black and spotted wolves, waterfowl and other, also exotic, animals. In the ponds, there were kept fish.

50. - 70. léta 18. stol.
the 1750s - 1770s

N/A

hrabě Petr Borisovič Šeremetěv
Count Petr Borisovich Sheremetyev

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.06. 2018 Poslední úprava 02.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.