!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Anapa

Анапа [Anapa]  Anap   Анаапа [Anaapa]    ანაპა [Anapa] 

historicky • historically: Σινδικός Λιμήν [Sindicós Limín]; Σινδική [Sindikí]; Sindica; Γοργιππία [Gorgippía]; Gorgippia; Mapa


Anapa Crocodile Farm
Анапская крокодиловая ферма [Anapskaya krokodilovaya ferma]
44°53'58"N, 37°19'05"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0022A
     
 
ul. Grebenskaya 4
Anapa
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 9182755332
+7 9189868128
 
N/A
 
info☼krokoferma.ru
 
www.krokoferma.ru  
 
krokodýlí farma je více méně terárium - více než 100 krokodýlů a aligátorů, hadi, ještěrky, želvy, žáby, štíři, pavouci, ale i dětská zoo - kozy, králíci, kachny a makaci.
Poznámka: pozor na záměnu podobná farma (stejného majitele) je jen asi 300 m odsud - oficiálně se sice jmenuje Farma aligátorů, ale častěji bývá nazývána také Krokodýlí farma

the Crocodile farm is more or less terrarium - more than 100 crocodiles and alligators, snakes, lizards, tortoises, frogs, scorpions, spiders, but also children's zoo - goats, rabbits, ducks and macaques
Note: watch out for confusion - a similar farm (of the same owner) is only about 300 m from here - although its official name is Alligator Farm, more often it is called also Crocodile Farm

dětská zoo, dvakrát denně show; blízko je Motýlí dům a Centrální park s množstvím atrakcí - včetně 2 minizoo, oceanária, lunaparku atd.
children's zoo, show twice a day; near is Butterfly house and Central Park with many attractions - including 2 minizoo, oceanarium, lunaparks etc.,

N/A

~2010 (na oficiálních stránkách www.krokoferma.ru se uvádí 2013, ale staré stránky www.krokodily.com byly v provozu od 2010 a farma již existovala)
~2010 (2013 is mentioned in official website www.krokoferma.ru, but old website www.krokodily.com was in operation since 2010 and the farm already existed)

soukromé - Roman Romanovič Sačkov, Krokodilovaja ferma s.r.o. (ООО «Крокодиловая ферма») - 2012 - 2014 jako s.r.o., předtím a potom zřejmě jako fyzická osoba (s.r.o. registrováno v lednu 2012 a likvidováno v září 2014)  - provozuje i druhou podobnou farmu v Anapě, farmu v Golubické (a dříve i farmu v Samaře a Gelendžiku)

private - Roman Romanovich Sachkov, Krokodilovaya ferma LLC (ООО «Крокодиловая ферма») - 2012 - 2014 - as LLC, before and after that perhaps as a natural person (LLL was registered in January 2012 and liquidated in September 2014) it operates also second similar farm in Anapa, farm in Golubitskaya (and formerly also farm in Samara and Gelendzhik)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.01. 2013 Poslední úprava 20.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.