!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Ermeli

Эрмели [Ermeli] 

většinou se udává Elista (Элиста), která je asi 80 km odsud • mostly is mentioned Elista (Элиста), which is about 80 km far from here


Centre of Wild Animals of Republic of Kalmykia
Центр диких животных Республики Калмыкия [Tsentr dikikh zhivotnykh Respubliki Kalmykiya]
46°21'33"N, 45°00'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0079A
     
 
Ermeli
Yashkulskiy rayon
Kalmykia
RUSSIA

Postal address:
ul. Chkalova 36, ofis 306
Elista
Kalmykia, 358000
RUSSIA
 
+7 9093981097
Office:
+7 8472220628
 
Office:
+7 8472220628
 
saiga-center☼mail.ru
 
www.kalmsaiga.com
na stránkách Ministerstva přírodních zdrojů a životního prostředí Kalmycka • on site of Ministry of Nature Resources and Environment of Kalmykia: www.kalmpriroda.ru/...
na stránkách Centra ochrany divoké přírody • on the site of Biodiverzity Conservation Centre: www.saigak.biodiversity.ru/...
   
 
Centrum divokých zvířat Kalmycka v Jaškulské rezervaci (pitomnik) je speciální chovné zařízení orientované především na chov sajg (jedno ze tří takových chovných center na světě). Ve dvou výbězích po 3 ha a jednom 62 ha je chováno celkem asi 90 sajg (2012), ale jsou tu i další zvířata (tzv. stepní mini-zoo) - velbloudi, divočáci, prasata, ovce, poníci, bizoni, emu...
Hlavní chovná stanice - "Centrum pro studii a záchranu divokých zvířat Republiky Kalmycko" je zřejmě neveřejná a nachází se poblíž města Char-buluk.

Centre of wild animals of Kalmykia in Yashkul reserve (pitomnik) is a special breeding facility focused mainly on breeding saiga antelope (one of three such breeding centres in the world). In two 3 ha enclosures and one 62 ha there is bred in total about 90 saigas (2012). But there are also other animals (so-called steppe mini-zoo) - camels, wild boars, pigs, sheep, ponies, bisons, emu...
The main breeding station - "Centre for the Study and Preservation of Wild Animals of the Republic of Kalmykia" is probably not public and is located near the town of Khar-buluk.

návštěvnické centrum v Kalmycké jurtě, prodej suvenýrů, prohlídky s průvodcem, dokumentární film, jízda na koních a velbloudech
visitor's centre in Kalmyk yurt, selling of souvenirs, guided tours, documentary film, horse and camel riding

kalmycký čaj a borcoky (tradiční jídlo kočovných pastevců) v kalmycké jurtě
Kalmyk tea and boortsogs (traditional food of nomad herdsman) in Kalmyk yurt

3. dubna 2002 - dekretem Kalmyckého prezidenta o zřízení centra
3rd April 2002 - by the decree of Kalmyk President for creation of the Centre

Vládní instituce Republiky Kalmycko - KU RK (Казенное учреждение Республики Калмыкия - КУ РК) s významnou mezinárodní podporou (LHIE, INTAS, PTES, Tierpark München, Denver Zoo, Columbus Zoo, Large Herbivore Foundation, US Fish and Wildlife Service, Foundation Zoos Help, TNT Express atd.) a spoluprácí s významnými ruskými organizacemi (Institut problému ekologie a evoluce Ruské akademie věd, Všeruský vědecko-výzkumný institut krmiv atd.)

Governmental Institution of the Republic of Kalmykia - KU RK (Казенное учреждение Республики Калмыкия - КУ РК) with significant international support (LHIE, INTAS, PTES, Tierpark München, Denver Zoo, Columbus Zoo, Large Herbivore Foundation, U.S. Fish and Wildlife Service, Foundation Zoos Help, TNT Express, etc.) and cooperation with significant Russian organizations (Institute of Problems of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences, All-Russian Scientific-Research Institute for Animal Feed etc.)

800 ha - celá Jaškulská rezervace, z toho je cca 70 ha centrum divokých zvířat
800 ha - the whole Yashkul reserve, of that the Centre of Wild Animals is ca. 70 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ? / 44
(2010)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 31.01. 2013 Poslední úprava 31.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.