!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Sochi

Сочи [Sochi]  Щачэ [Shchacha]  Сочі [Sochi]  Шәача [Sh°cha სოჭი [Sochi]  Սոչի [Soch'i]  Soçi  Soči 

původně 4 velká samostatná města (+ několik menších) • originally 4 large independent cities (+ several smaller): Sochi (Сочи); Adler (Адлер); Khosta (Хоста); Lazarevskoe (Лазаревскоyе)

poznámka  •  the note

dnešní Soči je nejdelší město Evropy (147 km) - proto přesnější lokace:
Městský okres (dříve samostatné město): Chosta (Хоста); mikrorajon (sídliště): Svetlana (Светлана)

today's Sochi is longest city in Euprope (147 km) - therefore more exact location:
City District (previously independent city): Chosta (Хоста); microrayon (microdistrict): Svetlana (Светлана)


Aquarium and Exotarium of Sochi Park "Dendrariy"
Аквариум и экзотариум Сочинского Парка «Дендрарий» [Akvarium i ekzotarium Sochinskogo Parka "Dendrariy"]
43°34'01"N, 39°44'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0045A
     
 
Kurortnyy prospekt 74
Sochi
RUSSIA
 
N/Atd>
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
pobočka Sočského Akvária-Terária (ul. Konstitucii 26), která se nachází ve spodní části známého Parku "Denrarij". Ve skutečnosti to jsou dvě oddělené expozice - akvárium a exotárium. Akvárium (150 m3) bylo původně provozované Dendráriem a byla zde jen černomořská fauna, pak bylo zrušeno a po delší přestávce - v roce 2005 dáno do pronájmu. Pronájemce akvárium znovu otevřel - ovšem s exotickou faunou - asi 20 - 30 ryb hlavně Rudého moře a Indického oceánu + několik sladkovodních (žralok, trnuchy, murény, havýši, perutýni, klauni, piraně, ostenci...), bezobratlí (krevety, sasanky, koráli...) a želvy. Exotárium je kousek od akvária (u přechodu ze spodní do horní části parku) a bývá někdy nazýváno též Dům ptáků, ačkoli jsou zde i jiná zvířata - hadi (anakondy, krajty, hroznýši, kobry, úžovky, zmije...), ještěrky (leguáni, gekoni, agamy...), krokodýli, želvy, pavouci, ježci, dravci (orli, supi mrchožraví...), sovy, krkavci, papoušci (ary, kakadu...), bažanti... Akvárium je celkem obyčejné, stejně jako terária, obojí ale normální, ovšem klece ptáků jsou ubohé a velmi malé - dravci snad ani nemohou roztáhnout křídla, natož aby se mohli proletět...

branch of Sochi Aquarium-Terrarium (Konstitutsii str. 26), which is located in bottom part of the famous Park "Denrariy". In fact, they are two separate exhibitions - Aquarium and Exotarium. The Aquarium (150 m3) was originally operated by the Dendrarium and there was only the Black Sea fauna, later was closed and after longer pause - in 2005 leased. The leaseholder reopened the aquarium - but with exotic fauna - about 20 - 30 fish mainly of Red Sea and Indian Ocean + several freshwater (shark, stingrays, morays, boxfish, lionfish, clowns, piranhas, triggerfish...), invertebrates (shrimps, sea anemones , corals...) and turtles. The Exotarium is a short walk from the aquarium (at the pass from lower to upper part of the park) and sometimes is called also House of birds, although there are also other animals - snakes (anacondas, pythons, boas, cobras, Colubrids, vipers...), lizards (iguanas, geckos, agamas...), crocodiles, tortoises, spiders, hedgehogs, birds of prey (eagles, Egyptian vultures...), owls, ravens, parrots (macaws, cockatoos...), pheasants... The aquarium is quite common, as well as a terrarium, but both are normal, however the cages of birds are pitiable and very small - maybe predators can not even stretch their wings, let alone to be able to fly...

známý Park "Dendrárij" - víceméně botanická zahrada a arboretum, ale i několik zvířat
famous Park "Dendrariy" - more or less botanical garden and arboretum, but also several animals

restaurace a kavárny v Parku "Dendrarij"
restaurants and cafeterias in the Park "Dendrariy"

20. června 2002 - exotárium (dům ptáků); 2005 - akvárium (ale už předtím bylo (s přestávkou) provozováno Dendráriem)
20th June 2002 - Exotarium (House of birds); 2005 - Aquarium (but already before that it was (with pause) oparated by the Dendrarium)

soukromé (Aleksandr Kornilov)
private (Aleksandr Kornilov)

~300 m2 akvárium + ~300 m2 exotárium
~300 m2 aquarium + ~300 m2 exotarium

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.01. 2013 Poslední úprava 23.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.