!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Sochi

Сочи [Sochi]  Щачэ [Shchacha]  Сочі [Sochi]  Шәача [Sh°cha სოჭი [Sochi]  Սոչի [Soch'i]  Soçi  Soči 

původně 4 velká samostatná města (+ několik menších) • originally 4 large independent cities (+ several smaller): Sochi (Сочи); Adler (Адлер); Khosta (Хоста); Lazarevskoe (Лазаревскоyе)

poznámka  •  the note

dnešní Soči je nejdelší město Evropy (147 km) - proto přesnější lokace:
Městský okres (dříve samostatné město): Chosta (Хоста); mikrorajony (sídliště): Svetlana (Светлана) a Lysaja gora (Лысая гора)

today's Sochi is longest city in Euprope (147 km) - therefore more exact location:
City District (previously independent city): Chosta (Хоста); microrayons (microdistricts): Svetlana (Светлана) and Lysaya gora (Лысая гора)


Sochi Park "Dendrariy"
(= dendrarium ; arboretum)
Сочинский Парк «Дендрарий» [Sochinskiy Park "Dendrariy"]
43°34'05"N, 39°44'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-RU-JU-0044B
     
 
Kurortnyy prospekt 74
Sochi, 354002
RUSSIA
 
+7 8622671646
+7 8622621842
 
N/A
 
niidsun☼sochi.com
 
www.dendrarium.ru
neoficiální stránky • unofficial site: www.dendropark.ru/...
 
 
park "Dendrarij" je především arboretum a botanická zahrada, ale kromě rostlin je tu i několik zvířat. Ve spodní části parku je rybník s vodními ptáky a několik dalších expozic - pelikáni, labutě, domácí i divoké druhy kachen a hus, černí a bílí čápi, marabu, perličky, slepice, dikobrazi, mývali, nosáli, nutrie, králíci... V horní části je výběh pštrosů a koz, voliéry papoušků (rozely, korely, alexandři, kakadau...), pávů, bažantů, vodní ptáci... Kromě výše zmíněných zvířat je na území parku provozováno i soukromé Akvárium a exotárium (akvárium bylo dříve provozováno Dendráriem) a sezónně (asi 3 měsíce v roce) venkovní výstava motýlů (pod otevřeným nebem - za sítěmi)...

The Park "Dendrariy" is primarily an arboretum and botanical garden, but in addition to plants there are also several animals. In the lower part of the park there is a pond with waterfowl and several other exhibitions - pelicans, swans, both domestic and wild species of ducks and geese, black and white storks, marabous, guinea fowls, hens, porcupines, raccoons, coatis, nutrias, rabbits... At the upper part there is enclosure of ostriches and goats, aviaries of parrots (rosellas, cockatiels, Alexandrine parakeets, cockatoos...), peacocks, pheasants, waterfowl... In addition to these animals in the territory of the park there is operated also private Aquarium and Exotarium (the aquarium was previously operated by the Dendrarium) and seasonally (about 3 months in a year) outdoor exhibition of butterflies (open air - inside of netting)...

Park Dendrarij má obrovské sbírky rostlin - okolo 1600 druhů, z čehož je většina stromů a keřů (okolo 80 druhů borovic, 80 druhů dubů, 25 druhů palem...), lanovka, prodej suvenýrů, prohlídky s průvodcem...
Park "Dendrariy" has a huge collection of plants - about 1,600 species, most of which is of trees and shrubs (around 80 species of pine trees, 80 species of oaks, 25 species of palms ...), cableway, souvenir shop, guided tours...

restaurace a kavárny
restaurants and cafeterias

1892 - arboretum (Sergey Nikolayevich Chudekov)

1892 - 1922 soukromé (Sergej Nikolajevič Chudekov); 1922 - znárodnění; 1944 - 2012 - Sočská vědecko-výzkumná lesní experimentální stanice (Сочинская научно-исследовательская лесная опытная станция), později přejmenovaná na Federální státní rozpočtová organizace Vědecko-výzkumný institut (FGBU NII) Gorlesekol (Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт (ФГБУ НИИ) Горлесэкол); od 2012 - národní - součást Sočského Národního Parku (Сочинский национальный парк)

1892 - 1922 private (Sergey Nikolayevich Khudekov); 1922 - nationalization; 1944 - 2012 - Sochi Scientific-Research Forest  Experimental Station (Сочинская научно-исследовательская лесная опытная станция), later renamed to Federal Governmental Budget Organization of Scientific-Research Institute (FGBU NII) Gorlesekol (Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт (ФГБУ НИИ) Горлесэкол); since 2012 - national - part of Sochi National Park (Сочинский национальный парк)

48 ha (celý park)
48 ha (the whole park)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2012
cca 2011
cca 2007
cca 2006
     
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.01. 2013 Poslední úprava 23.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.