!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Sochi

Сочи [Sochi]  Щачэ [Shchacha]  Сочі [Sochi]  Шәача [Sh°cha სოჭი [Sochi]  Սոչի [Soch'i]  Soçi  Soči 

původně 4 velká samostatná města (+ několik menších) • originally 4 large independent cities (+ several smaller): Sochi (Сочи); Adler (Адлер); Khosta (Хоста); Lazarevskoe (Лазаревское)

poznámka  •  the note

dnešní Soči je nejdelší město Evropy (147 km) - proto přesnější lokace:
Městský okres (dříve samostatné město): Lazarevskoje (Лазаревское); mikrorajon (sídliště): Lazarevskoje - tedy původní město

today's Sochi is longest city in Euprope (147 km) - therefore more exact location:
City District (previously independent city): Lazarevskoye (Лазаревское); microrayon (microdistrict): Lazarevskoye - so the original city


Lazarevskoye Oceanarium "Tropicheskaya Amazonka", Exotarium and Penguinarium
(= Tropical Amozon river)
Лазаревский океанариум «Тропическая Амазонка», Экзотариум и Пингвинарий [Lazarevskiy okeanarium "Tropicheskaya Amazonka", Ekzotarium i Pingvinariy]
43°55'03"N, 39°19'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0039A
     
 
ul. Lazareva 108
Lazarevskoye
Sochi
RUSSIA
 
+7 9182010505
 
+7 8622906161
 
info☼okeanarium-amazonka.ru
 
www.okeanarium-amazonka.ru  
 
kombinovaná expozice jihoamerické fauny - oceanárium (objem více než 500 m3) ve stylu jeskyní s rybami a bezobratlými Amazonky a oceánů okolo Jižní Ameriky (žraloci, murény, arapaimy, arowany, sumci, električtí úhoři, piraně, perutýni, želvy, hvězdice, krevety...). Exotárium představující pobřežní džungli - skalní útvary, vodopády, panoramatické malby ve stylu Mayské kultury, množství tropických rostlin, lenochodi, kosmani, paky, pásovci, kuandu, tukani, slípky, amadiny, kajmani, leguáni, hadi, štíři, pavouci... V patře je tučňákárium s tučňáky oslími.

combined exhibition of South American fauna - oceanarium (volume more than 500 m3) in the style of caves with fish and invertebrates of Amazon river and oceans around South America (sharks, morays, arapaimas, arowanas, catfishes, electrical eels, piranhas, lionfishes, turtles, starfishes, shrimps... ). Exotarium representing coastal jungle - rock formations, waterfalls, panoramic paintings in the style of Mayan culture, the number of tropical plants, sloths, marmosets, pacas, armadillos, coendous, toucans, swamphens, Amadina finches, caimans, iguanas, snakes, scorpions, spiders... Upstairs there is penguinarium with gentoo penguins.

mnoho atrakcí v zábavním complexu "Morskaja zvjozda" - včetně akvaparku, delfinária, dalšího oceanária, tučňákária a motýlího domu
many attraction in "Morskaya zvyozda" leisure complex - incl. aquaprak, dolphinarium, other oceanarium, penguinarium and butterfly house...

N/A

oceanarium: N/A; exotarium: N/A; tučňákárium: červen 2012
oceanarium: N/A; exotarium: N/A; penguinarium: June 2012

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~300 / ~5000
(2012)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.01. 2013 Poslední úprava 21.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.