!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Vesyoloe

Vesyoloye Весёлое [Vesyoloe]  ვესელოე [Veseloe]  Վեսյոլոյե [Vesyoloye]   Веселе [Vesele]  Vesjoloe

někdy se uvádí • sometime is mentioned: Nizhnyaya Shilovka (Нижняя Шиловка), Chereshnya (Черешня), Sochi - Adler (Сочи - Адлер)


Adler Monkey Nursery
Scientific-Research Institute of Medical Primatology
Адлерский питомник обезьян  [Adlerskiy pitomnik obez'yan] • Научно-исследовательский институт медицинской приматологии [Nauchno-issledovatel'skiy institut meditsinskoy primatologii]
další názvy  •  other names
lidově • colloquially
Обезьянник [Obezyannik] (= Opičinec • Apery)


předešlé názvy • previous names
-
> 1991
(ENG) Scientific-Research Institute of Experimental Pathology and Therapy (NIIEPiT) of USSR Academy of Medical Science
(RUS) Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии (НИИЭПиТ) Академии медицинских наук СССР [Nauchno-issledovatel'skiy institut eksperimental'noy patologii i terapii (NIIEPiT) Akademii meditsinskikh nauk SSSR]
((KAT) სსრ კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ექსპერიმენტული პათოლოგიისა და თერაპიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი (ნიიეპიტ) [SSR kavshiris Medits’inis mets’nierebat’a akademiis ek’sperimentuli pat’ologiisa da t’erapiis samets’niero kvlevit’i instituti (NIIEPiT)]
(ABK) СССР Амедицинатә наукақәа ракадемиа аексперименттә паталогиеи атерапиеи аҭҵаарадырратә ринститут (НИИЕПиТ) [SSSR Amedicinat° naukak̄°a rakademia aekcperimentta patologiei aterapiei at̢c̄aaradyppat° rinstitut (NIIEPiT)]

1991 - 2011
(ENG) Organization of Russian Academy of Medical Sicences Scientifical-Research Institute of Medical Primatology of Russian Academy of Medical Sciences
(RUS) Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт медицинской приматологии Российской академии медицинских наук [Uchrezhdenie Possiyskoy akademii meditsinskikh nauk Hauchno-issledovatel'skiy institut meditsinskoy promatologii Rossiyskoy akademii meditsinskikh nauk]


současný celý oficiální název • current whole official name
(ENG) Federal State Budget Organization of Scientific-Research Institute of Medical Primatology of Russian Academy of Medical Sciences (FGBU "NII MP" RAMN)
(RUS) Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт медицинской приматологии Российской академии медицинских наук (ФГБУ «НИИ МП» РАМН) [Federal'noe gosudarstvennoe byudzhetnoe uchrezhdnie Nauchno-issledovatel'skiy institut meditsinskoy primatologii Rossiyskoy akademii meditsinskikh nauk (FGBU "NII MP" RAMN)]
43°25'59"N, 39°59'56"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0005A
     
 
ul. Mira 177
s. Vesyoloe 1
Adlerskiy rayon
Sochi
Krasnodarskiy kray, 354376
RUSSIA
 
+7 8622432028
+7 8622432400
+7 9181005480
 
+7 8622432028
 
primatologia☼ramn.ru
mail☼primatologia.ru
 
www.primatologia.ru  
 
jeden z nejvýznamnějších světových vědecko-výzkumných institutů medicínské primatologie vznikl v roce 1927 v Suchumi (dnešní Gruzie, Abcházie) kvůli výzkumu onkologických, infekčních a dalších onemocnění. Během své existence dosáhl úspěchů v prevenci mnoha nemocí (tetanus, záškrt, asijská cholera, plynová gangréna...). Další výzkumy byly / jsou na klíšťový vratný tyfus, epidemický skvrnitý tyfus, dětskou obrnu, virové encefalitidy, virovou hepatitidu, spalničky atd. Od roku 1980 i výzkum AIDS. Tento nejstarší a jeden z největších primatologických institutů světa sloužil jako vzor pro většinu ostatních světových primatologických institutů. Od samého počátku měl Suchumský institut i vlastní obrovský chov opic (viz. Suchumi Monkey Nursery). V roce 1981 zřídil dvě pobočky - v obci Tamyš (Gruzie, Abcházie - viz. Tamsh Monkey Nursery) a právě nedaleko Sočinské části Adler (mezi obcemi Vesjoloe, Nižnjaja Šilovka a Čerešnja). Opičí školka v Adleru byla původně provozním chovným zařízením, ale později se stala filiálkou Institutu experimentální patologie a terapie, určenou především k chovu opic. V roce 1991 (po rozpadu SSSR a oddělení od mateřské organizace v Suchumi) se stal základnou Institutu medicínské primatologie Ruské akademie lékařských věd).
Koncem roku 1982 zde bylo asi 500 opic, o dva roky později již dvakrát více. Poté byl schválen dovoz opic z přírody (hlavně z Vietnamu) a v roce 1988 se počet vyšplhal na více než 2000 - hlavně makaci rhesus, jávští, vepří a kočkodani zelení. Od 1985 zde byli chováni i paviáni - skupina asi 40 kusů. Začátkem 90. let bylo dovezeno dalších 200 z likvidované Tuapsinské chráněné oblasti[1]. 1997 byla dovezena skupina 60 paviánů anubi z přírody. Po rozpadu SSSR byl počet opic snížen na 1500 kusů, ale v průběhu dalších let se opět znásobil.
Na konci roku 2010 zde bylo 4260 opic - 1700 makaků rhezus, 1100 makaků jávských, 800 paviánů pláštíkových, 300 paviánů anubi a 180 kočkodanů zelených - všechny již narozené v zajetí. V posledních letech se druhová skladba zvýšila na více než 20 druhů Staro i Novosvětských opic (ještě makak vepří, makak medvědí, makak lví, kočkodan mona, kotul, šimpanz a další). Opice jsou ve 120ti chovných voliérách (každá 200 - 600 m2 - pro skupiny 20 - 60 kusů) a 150ti klecích (každá 10 m2 - pro skupiny 2-5 kusů) + 7 domů s individuálními klecemi pro léčení a experimenty. Ročně se tu narodí okolo 700 mláďat.
[1] Jedním z experimentů byl v 80. letech chov skupiny asi 200 paviánů divoce v přírodě v Tuapsinském zakazniku (chráněná oblast kategorie III) severně od Soči a skupiny asi 80 paviánů v Gumistinském zakazniku v Abcházii. Abcházský experiment ukončila válka a ruský byl zrušen počátkem 90. let.

one of the world's top scientific research institute of medical primatology was created in 1927 in Sukhumi (today's Georgia, Abkhazia) due to the research of oncological, infectious and other diseases. During its existence, it achieved the successes in prevention of many diseases (Tetanus, Dyphteria, Asiatic Cholera, Gas Gangrene...). Other researches were / are for Tick-borne relapsing fever, Epidemic Typhus, Polyomielitis, Viral Encephalitis, Viral Hepatitis, Measles etc. Since 1980 also research of AIDS. The oldest and one of the largest primatological institutes of the world served as a model for majority of other world primatology institutes. Since the very beginning The Sukhumi Institute had also own giant breeding of monkeys (see Sukhumi Monkey Nursery). 1981, it established two branches - in the village of Tamysh (Georgia, Abkhazia - see Tamsh Monkey Nursery) and just near the Sochi part of Adler (between villages of Vesyoloe, Nizhnyaya Shilovka and Chereshnya). The Monkey Nursery in Adler was originally working breeding facility, but later became a branch of the Institute of Experimental Pathology and Therapy, which was intended primarily to breeding of monkeys. In 1991 (after the break-zp of the USSR and the separation from the parent organization in Sukhumi) it became the base of the Institute of Medical Primatology of the Russian Academy of Medical Sciences.
At the end of 1982, there were about 500 monkeys, two years later, already twice more. After that the import of monkeys from the wild (mainly from Vietnam) was approved and in 1988, the number increased to more than 2000 - mainly rhesus, crab-eating and southern pig-tailed macaques and green monkeys. Since 1985 also hamadryas baboons were bred here - a group of about 40 specimens. At the beginning of the 90s, another 200 were imported from liquidated Tuapse Protected Area[1]. 1997, a group of 60 olive baboons was imported from the wild. After the collapse of the USSR, the number of monkeys reduced to 1500 specimens, but over the years is again multiplied.
At the end of 2010, there were 4260 monkeys - 1700 rhezus macaques, 1100 crab-eating macaques, 800 hamadryas baboons, 300 olive baboons and 180 green monkeys - all already born in captivity. In recent years, the species composition increased to more than 20 species of both Old and New World monkeys (moreover southern pig-tailed macaquaes, stump-tailed macaque, lion-tailed macaque, mona monkey, squirrel monkey, chimpanzee and others). Monkeys are in 120 breeding aviaries (each 200 - 600 m2 - for groups of 20 - 60 specimens) and 150 cages (each 10 m2 - for groups 2-5 specimens) + 7 houses with individual cages for treatment and experiments. Around 700 youngs are born here yearly.

[1] one of experiments in 80s it was also breeding of groups of about 200 hamadryas baboons in the wildlife of Tuapse zakaznik (protected area of category III) northern of Sochi and group of about 80 hamadryas baboons on Gumista zakaznik in Abkhazia. The Abkhazian experiment was finished by the war and the Russian was abolished in early 90s.

prohlídky probíhají v demonstrační části - vždy s výkladem kvalifikovaného experta o druhové rozmanitosti opic institutu, jejich biologii, chování i výzkumu atd.
visits are under way in the demonstration part - always with a qualified expert commentary about the monkey species diversity of the Institute, their biology, behaviour and research etc.

N/A

1981 - jako součást (později filiálka) Institutu experimentální patologie a terapie (Suchumi, Gruzie); 1991 - základ nového Institutu medicínské primatologie Ruské akademie věd
1981 - as part (later a branch) of Institute of Experimental Pathology and Therapy (Sukhumi, Georgia); 1991 - base of new Institute of Medical Primatology of Russian Academy of Sciences

státní - Federální státní rozpočtová vědecká instituce "Vědecko-výzkumný ústav medicínské primatologie" (Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт медицинской приматологии» - ФГБНУ НИИ МП [Fedewralnoje gosudarstvennoje bjudžetnoje nučnoje učreždenije "Naučno-issledovatelskij institut medicinskoj primatologii" - FGBNU NII MP])

governmental - Federal State Budgetary Science Institution "Scientific-research Institution of Medical Primatology" (Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт медицинской приматологии» - ФГБНУ НИИ МП [Fedewralnoje gosudarstvennoje bjudžetnoje nučnoje učreždenije "Naučno-issledovatelskij institut medicinskoj primatologii" - FGBNU NII MP])

100 ha (z toho 2 ha expoziční část)
100 ha (of that 2 ha is exhibition part)

N/A
 
1) История Зоотехнической лаборатории и Питомника обезьян
2) Основные направления научной и научно-практической работы

0 0 0 20 / 4405 (2012)
23 / 5136 (2017)
0 0 23 / 5136
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 17.01. 2013 Poslední úprava 22.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.