!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápadní federální okruh • Northwestern Federal District
Северо-Западный федеральный округ

 
Krasnaya Myza

Красная Мыза [Krasnaya Myza]

historicky • historically: Byelaya myza [Белая мыза]; Myza Fyodorovskaya [Мыза Фёдоровская]; Fyodorovskaya [Фёдоровская]


† Krasnaya Myza Menagerie
Зверинец Красная Мыза [Zverinets Krasnaya Myza]
59°39'49"N, 29°26'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-RU-SZ-0054M†
     
 
Krasnaya Myza
Leningradskaya obl.
RUSSIA
 
- - -

bratranec carevny Alžběty Petrovny a přední dvořan - tajný poradce (civilní hodnost na úrovni generála v armádě), ober-šenk (starší ochránce vín) a senátor Alexandr Alexandrovič Nariškin dostal v roce 1762 od Kateřiny II. usedlost Krasnaja Myza asi 50 km od Petergofu. Přikoupil další 3 pozemky a zřídil zde obrovskou zahradu (jeden z prvních krajinářských parků v Rusku), vesnici v holandském stylu a „zábavní les“. V parku byl kruhový chrám, dům pro bály, mnoho besídek, a další domy, skleník s květinami a tropickým ovocem (pomeranče, citróny, ananasy, ale i hroznové víno, broskve, meruňky atd.), houpačky, kuželky, ale také mnoho kanálů a ostrůvků. Na kanálech byly krásné vory a gondoly, ale také pelikáni, labutě a mnoho cizokrajných druhů vodních ptáků. V jedné části lesa byl i malý „zvěřinec červené zvěře“. Tento zvěřinec s divokými zvířaty býval v letních nedělích otevřen veřejnosti – ovšem jen pro lidi, kteří přišli slušně oblečení.
O svátcích se sem sjížděli všichni světští z Peterburgu. Velmi častým hostem zde byla sama carevna Kateřina II., která kamarádila s Nariškinvou manželkou Annou Nikitičnou.
1795 Nariškin zemřel, usedlost sice přešla na jeho ženu (která brzy Krasnuju Myzu opustila) a pak synovce – komorníka Alexandra Lvoviče Nariškina, ale zvěřinec zřejmě zanikl.

1762, Alexander Alexandrovich Narishkin, cousin of csarina Elizabeth Petrovna and the prominent courtier - a secret adviser (civilian rank at the level of army general), ober-schenk (the elder master of wines) and Senator were got from Catherine II the Krasnaja Myza Manor about 50 km from Petergof. He bought three more other lands and created a huge garden (one of the first landscaped parks in Russia), a Dutch-style village and an "amusement forest". In the park there was a circular temple, a house for balls, many gazebos and other houses, a greenhouse with flowers and tropical fruit (oranges, lemons, pineapples, but also grapese, peaches, apricots etc.), swings, skittles, but also many canals and islets. On the canals there were beautiful rafts and gondolas, but also pelicans, swans and many exotic species of waterfowl. There was also a small "menagerie of red game" in one part of the forest. This menagerie with wild animals was open to the public in the summer Sundays - but only for people who had come up with decent clothes.
All the secular people from Peterburg came together on the holidays. Tsarina Catherine II was a very frequent guest here. She had been friends with Narishkin's wife Anna Nikitichna.
1795 Narishkin died, the homestead went to his wife (who soon left Krasnaya Myza) and then to his nephew, Aleksandr Lvovich Narishkin, but the menagerie apparently came to an end soon.

~1770

koncem 18. stol.
the late 18th cent.

Alexandr Alexandrovič Nariškin > Anna Nikitična Nariškina > Alexandr Lvovič Nariškin
Alexander Alexandrovich Narishkin > Anna Nikitichna Narishkina > Alexander Lvovich Narishkin

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.06. 2018 Poslední úprava 03.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.