!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápadní federální okruh • Northwestern Federal District
Северо-Западный федеральный округ

 
Pavlovsk

Павловск [Pavlovsk]  Pavlovsk

1918 - 1944: Slutsk [Слуцк]


† Bird House of Pavlovsk Palace
Aviary Pavilion of Pavlovsk Palace
Птичник (Павильон вольер) Павловского дворца [Ptichnik (Pavil'on vol'yer) Pavlovskogo dvortsa]
59°41'07"N, 30°27'24"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-RU-SZ-0053M†
     
 
Pavlovskiy dvorets
Pavlovsk
RUSSIA
 
- - -

za Kateřiny II. Veliké byl v parku Pavlovského paláce postaven pavilon Voliéra (Voljer) nebo též Ptačinec (Ptičnik). Jeho architektem byl Charles Cameron. Pavilon sestával ze tří asi padesátimetrových budov – středový klenutý sál a dva boční menší pavilony spojené s centrálním sálem kolonádami. Středová část měla uvnitř veliký čtvercový sál pokrytý síťovinou, zarostlý rostlinami, mezi kterými poletovalo mnoho zpěvných ptáků (slavíci, červenky, čížci, špačci apod.) a uprostřed stála socha Farneské Flóry. V bočních pavilonech byly originály antických uren a náhrobků (dovezených u Itálie). Sarkofágy, oltáře a urny byly rozmístěné mezi jasnobarevnými klecemi s ptáky. Kolonády byly zarostlé hrozny. Celé to mělo vyjadřovat alegorickou myšlenku vítězství života nad smrtí.
Po smrti Kateřiny II. obýval Pavlovsk její syn kontroverzní car Pavel I. Petrovič (v Evropě zvaný Ruský Hamlet) a jeho druhá žena Marie Fjodorovna (Němka - původně Sofie Dorota Württemberská). A právě ona hned z počátku 19. stol. ptáky vypustila a ptačinec zrušila. Budova však stojí dodnes (ačkoli ne v původní podobě). Ačkoli to zní bizardně, byl pavilon voliér údajně nádherný.

during reign of Catherine II the Great, Aviary Pavilion (Pavilon Volyer) or also Bird house (Ptichnik) was built in the park of Pavlovsk Palace. Charles Cameron was its architect. The Pavilion consisted of three approximately fifty-meter long buildings - central arched hall and two side smaller pavilions joined to the central hall by the colonnades. The central part had inside a large square hall, covered with a mesh, overgrown with plants, among which there flew many song birds (nightingales, robins, siskins, starlings etc.) and a statue of the Farnesian Flora stood in the centre. In the lateral pavilions there were originals of ancient urns and tombstones (imported from Italy). The sarcophagi, the altars, and the urns were placed between the bright colored bird cages. The colonnades were overgrown with grapes. That all expressed the allegorical idea of victory of the life over death.
After the death of Catherine II, Pavlovsk was occupied by her son, controversial car Paul I Petrovich (in Europe called Russian Hamlet) and his second wife Maria Feodorovna (German - originally Sophie Dorothea of Württemberg). And just she let the birds out and abolished the bird house immediately on the early 19th century. However, the building still stands to today (although not in its original form). Although it sounds bizarre, the aviary pavilion was reportedly wonderful.

1782-83

počátek 19. stol.
the early 19th cent.

Kateřina II. Veliká > Pavel I. Ruský
Catherine II the Great > Paul I of Russia

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.06. 2018 Poslední úprava 03.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.