!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Severozápadní federální okruh • Northwestern Federal District
Северо-Западный федеральный округ

 
Sankt-Peterburg

Санкт-Петербург [Sankt-Peterburg]  Piter ; Sankt; Peterburg  Pietari  Ине-Петрань ош [Ine-Petran' osh]   Петракар [Petrakar]  Петыркар [Petyrkar]  Бытырбыху [Bytyrbyxu]  Бетъырбух [Bet"yrbux]   Саанкт-Петербүүргэ [Saankt-Peterbüürge]  Peterburi  Saint Petersburg  Petrohrad ; Sankt Petěrburg

->1724 Sankt-Piter-Burch (Санкт-Питер-Бурх) ; 1734 - 1914 Sankt-Peterburg (Санкт-Петербург) ; 1914 - 1924 Petrograd (Петроград) ; 1924 - 1991 Leningrad (Ленинград)
častěji lidově nazýván • more often colloquially named: Piter (Питер)


Leningrad Zoo
Leningrad Zoological Park
Ленинградский зоопарк [Leningradskiy zoopark] • Ленинградский зоологический парк [L. zoologicheskiy park]
předešlé názvy  •  former names
1865 - 1873
(ENG) Zoo of Gebrardt
(RUS) Зоосад Гебрардта [Zoosad Gebrardta]

1873 - 1897
(ENG) Zoo of E. A. Rost
(RUS) Зоосад Э. А. Роста [Zoosad E. A. Rosta]

1897 - 1910
(ENG) Saint Patersburg Zoo
(RUS) Санкт-Петербургский зоосад [Sankt-Paterburgskiy zoosad]

1910 -  1914
(ENG) Saint Patersburg Zoo • Zoo of Novikov
(RUS) Санкт-Петербургский зоосад [Sankt-Paterburgskiy zoosad] • Зоосад Новикова [Z. Novikova]

1914 -  1918
(ENG) Petrograd Zoo • Zoo of Novikov
(RUS) Петроградский зоосад [Petrogradskiy zoosad] • Зоосад Новикова [Z. Novikova]

1918 -  1924
(ENG) Petrograd Zoo (Zoosad*)
(RUS) Петроградский зоосад [Petrogradskiy zoosad]

1924 - 1952
(ENG) Leningrad Zoo (Zoosad *)
(RUS) Ленинградский зоосад [Leningradskiy zoosad]

* ačkoli se zoopark (зоопарк) i zoosad (зоосад) překládá jako zoo, zoosad se obvykle používá pro menší a méně významná zařízení - řekněme něco mezi mini-zoo (zookoutkem) a zoo
* although both zoopark (зоопарк) and zoosad (зоосад) are translated as a zoo, the zoosad is usually used for smaller and less important facilities - let's say something between mini-zoo (zoo-corner) and a zoo
59°57'13"N, 30°18'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-SZ-0002A
     
 
Aleksandrovskiy park 1
Sankt-Peterburg,197198
RUSSIA
 
+7 8122328260
+7 8122324828
+7 8212323145
+7 8212327758
 
+7 8122328250
+7 8122324828
+7 8122323145
 
info☼spbzoo.ru
director☼spbzoo.ru
curator☼spbzoo.ru
 
www.spbzoo.ru +
neoficiální stránky • unoficial site: www.lenzoo.ru
 
jedna z nejstarších zoo Ruska byla založena v roce 1865, tehdy jako soukromá zoo na pronajatém carském pozemku. V prvních letech zde byli: tygři, lvi, medvědi, malé šelmy, papoušci, vodní ptáci atd. Později i levharti, hyeny, "tibetské kočky", lenochodi, pásovci a drobní vačnatci (první mládě Petrohradské zoo byla "vačnatá krysa") a množství ptáků.
Zoo prošla nejen dlouhou, ale také velmi dramatickou historií (viz. stručná historie). Její nejslavnější období bylo v letech 1873 - 1897, kdy byla pod vedením Ernesta Antonoviče Rosta. V té době zde bylo okolo 200 druhů a 1200 kusů zvířat, včetně takových, které do té doby Rusko neznalo...žirafy, šimpanze, orangutany, mravenečníky... Od roku 1879 byly dokonce provozovány etnografické výstavy (později známé z Hagenbeckova Tierparku v Hamburku) - etnograficky zaměřené dočasné výstavy za účasti domorodců a jiných cizinců - v národních krojích, se zbraněmi, domácími potřebami, jejich kulturou i tradicemi a také zvířaty... např. výstavy Núbijců, Kafrů, Pygmejů, Senegalců atd. Za jediný den tyto výstavy navštívilo 5 -6 tisíc lidí, ale někdy i 20 tisíc!!! Už během 19. století se množilo 53 druhů zvířat (včetně velkých druhů klokanů, kusu liščích, outloňů, hyen...), ptáci byli líhnuti v inkubátorech. Každý rok byl vydáván tištěný průvodce. Uhynulá zvířata byla předávána do sbírek Zoologického muzea nebo Akademie věd (v roce 1877 mj. i 8 papoušků karolínských!!!).
Po odchodu Rosta (a jeho smrti v 1908) v zoo nastali zlé časy. Nejdříve byla zoo asi na rok uzavřena (1909-1910), kvůli rozporům s nájemní smlouvou, následnému soudnímu sporu a neoprávněnému užívání baronem von Winklerem. Pak přišla skoro o všechna zvířata - ta byla v tak zuboženém stavu, že se Moskevská zoo rozhodla všechna koupit - z humanitárních důvodů (aby je tím zachránila). Když se zoo pod novým majitelem vzpamatovala a začala znovu dostávat na výsluní, byla znárodněna (po VŘSR). Přeměnila se ve více vědeckou instituci, ale stále byla na velmi malém pozemku (3,6 ha). Když obdržela nový pozemek (171 ha), začala 2. světová válka... Zoo evakuovala mnoho zvířat do Kazaně, přesto byly ztráty velké. Válečná léta byla plná úhynů a útrap v důsledku bombardování a ostřelování zoo, blokády Leningradu, ukončení dodávek elektřiny, vody i potravin. Po skončení války Leningradská zoo přišla i o všechna evakuovaná zvířata, protože Kazaňská zoo chtěla  za péči o ně zaplatit (už během blokády).
Zoo byla během let obnovena a kolekce zvířat doplněna, ale problém s malým pozemkem zůstal. A tak v roce 2007 vznikl plán stavby nové zoo v rezervaci Juntolovo - ta by měla mít 172 ha + 26 ha chovná stanice (pitomnik), 80 ha nárazníkové pásmo a vycházkový park a 12 ha parkoviště (celkem 300 ha). V současné zoo by měla zůstat jen několik malých zvířat.

one of the oldest zoo in Russia was founded in 1865, at that time as a private zoo on the rented Tsarist land. In the early years there were: tigers, lions, bears, small carnivores, parrots, waterfowl etc. Later also leopards, hyenas, "Tibetan cats", sloths, armadillos and small marsupials (first young of Petersburg zoo was "marsupial rat") and number of birds.
Zoo underwent through not only long, but also very dramatic history (see brief history). Its most famous period was in 1873 - 1897 when was under the leadership of Ernest Antonovich Rost. At that time there were about 200 species and 1200 specimens of animals, including those that Russia didn't know till that times... giraffes, chimpanzees, orangutans, anteaters ... Since 1879, even ethnographic exhibitions were organized (later known from Hagenbeck's Tierpark in Hamburg) - ethnographically oriented temporary exhibitions with the participation of the indigenous people and other foreigners - in national costumes, weapons, household articles, their culture and traditions as well as animals... e.g. exhibition of Nubians, Cafres, Pygmies, Senegalese etc. In one day, these exhibitions were visited by 5 -6 thousand people, but sometimes even 20,000!!! Already during the 19th century, 53 species of animals was reproduced (including kangaroo, brushtail possums, slow lorises, hyenas...), birds were hatched in incubators. A printed guide was published each year. Dead animals were given to collections of the Zoological museum or the Academy of Sciences (in 1877, among other things, also 8 Carolina parakeets!!!).
After Rost leaving (and his death in 1908) a hard times occurred in the zoo. At first, the zoo was closed for about year (1909-1910), due to conflicts with the rental agreement, subsequent litigation and unauthorized using by Baron von Winkler. Then it lost nearly all animals - they were in such poor state that the Moscow zoo decided to buy all - for humanitarian reasons (for saving them). When the zoo recuperated under a new owner and began to get into the glory again, it was nationalized (after the Great October Socialist Revolution). It was transformed in a more scientific institution, but was still on a very small area (3.6 ha). When received new land (171 ha), the WWII began... The zoo evacuated many animals to Kazan, but the losses were large. The war years were full of deaths and hardship due to bombing and shelling zoo, blockade of Leningrad, termination of electricity, water and food. After the war, the Leningrad Zoo lost also all evacuated animals, because Kazan zoo wanted paid for for their care (even during the blockade).
The zoo was restored over the years, and collection of animals supplemented, but the problem with a small land remained. And so, in 2007, a plan for building a new zoo in the Yuntolovo reserve was created - it should be 172 ha + 26 ha breeding station (pitomnik), 80 ha buffer zone and walking park and 12 ha parking (total 300 ha). Only a few small animals should left in the current zoo.

dětská zoo, dětské hřiště
children's zoo, children's playground

kavárna, kiosky
cafeteria, kiosks

1. srpna 1865 - podle oficiálních stránek; podle jiných zdrojů 14. srpna 1865 (Julius Gebrardt); 1909 - zoo byla uzavřena veřejnosti (kvůli rozporům s pronájmem a následnému soudnímu sporu); 17. května 1910 - znovuotevření; 1918 - znárodnění; zima 1941 - zavření zoo veřejnosti (kvůli válce); 8. června 1942 - znovuotevření zoo - jen na léto, stejná situace byla i v 1943; od 1944 - znovuotevření zoo celoročně

1st August 1865 - according to official site; according to another sources 14th August 1865 (by Julius Gebrardt); 1909 - the zoo was closed to the public (because of discrepancy with lease and subsequent legal dispute); 17th May 1910 - reopening; 1918 - nationalization; winter 1941 - closing to the public (because of the war); 8th June 1942 - reopening - only for summer, same situation was in 1943; since 1944 - reopening of the zoo - all year round

městská (původně soukromá - 1865 - 1871: Julius a Sofia Gebrardt; 1871 - 1873: Sofia Gebrardt; 1873 - 1897: Ernest Antonovič Rost; 1897 - 26. října 1909: K.K. Baumvald a Golc; 26. října 1909 - 31. března 1910: bezvládí (zoo byla zavřená a protiprávně jí užíval baron von Winkler); 31. března 1910 - 1918: Semjon Nikodimovič Novikov; od 1918: státní)

municipal (originally private - Julius and Sofia Gebrardt; 1871 - 1873: Sofia Gebrardt; 1873 - 1897: Ernest Antonovich Rost; 1897 - 26th October 1909: K.K. Baumvala and Golc; 26th October 1909 - 31st March 1910: interregnum (the zoo was closed and illegally used by Baron von Winkler); 31st March 1910 - 1918: Semyon Nikodimovich Novikov; since 1918: state )

7,3 ha

 
1) История зоопарка: 1865-1873 (первые годы)
2) История зоопарка: 1874-1898
3) История зоопарка: 1898-1910 (зоологическая эпопея)
4) История зоопарка: 1911-1917 (возрождение зоосада)
5) История зоопарка: 1918-1941 (межвоенные годы)
6) История зоопарка: 1941-1945 ("Подвиг твой бессмертен")
7) История зоопарка: 1945-1960 (Послевоенное восстановление)
8) Stručná historie zoo ; Brief history of the zoo

76 / ? 91 / 521 71 / 467 591 / 2752+
(2012)
91 / 272 144 / 752 118 / 740
 
~ 2014
~ 2013
2012 (plan)
2010
2008
2007
2006
  2003
2000
1989
1980
1950s
1941 (places of bombing during the WWII)
1913


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
René Franěk, 29.06. 2010
Image 1 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 2 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 3 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 4 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 5 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 6 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 7 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 8 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 9 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 10 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 11 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 12 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 13 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 14 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 15 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 16 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 17 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 18 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 19 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 20 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 21 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 22 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 23 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 24 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 25 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 26 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 27 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 28 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 29 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 30 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 31 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 32 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Image 33 of 280
René Franěk, 29.06. 2010
René Franěk, 29.06. 2010
Andrei Kotkin, 21.06. 2011
Image 34 of 280
Andrei Kotkin, 21.06. 2011
Andrei Kotkin, 21.06. 2011
Andrei Kotkin, 21.06. 2011
Image 35 of 280
Andrei Kotkin, 21.06. 2011
Andrei Kotkin, 21.06. 2011
Andrei Kotkin, 22.06. 2011
Image 36 of 280
Andrei Kotkin, 22.06. 2011
Andrei Kotkin, 22.06. 2011
Andrei Kotkin, 12.07. 2011
Image 37 of 280
Andrei Kotkin, 12.07. 2011
Andrei Kotkin, 12.07. 2011
Andrei Kotkin, 05.01. 2012
Image 38 of 280
Andrei Kotkin, 05.01. 2012
Andrei Kotkin, 05.01. 2012
Andrei Kotkin, 18.03. 2012
Image 39 of 280
Andrei Kotkin, 18.03. 2012
Andrei Kotkin, 18.03. 2012
Andrei Kotkin, 18.03. 2012
Image 40 of 280
Andrei Kotkin, 18.03. 2012
Andrei Kotkin, 18.03. 2012
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 41 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 42 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 43 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 44 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 45 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 46 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 47 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 48 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 49 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 50 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 51 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 52 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 53 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 54 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 55 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 56 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 57 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 58 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 59 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 60 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 61 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 62 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 63 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 64 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 65 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 66 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 67 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 68 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 69 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 70 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 71 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 72 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 73 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 74 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 75 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 76 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 77 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 78 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 79 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 80 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 81 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 82 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 83 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 84 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 85 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 86 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 87 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 88 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 89 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 90 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 91 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 92 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Image 93 of 280
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 29.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Image 94 of 280
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Image 95 of 280
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Image 96 of 280
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Image 97 of 280
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Image 98 of 280
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Image 99 of 280
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Image 100 of 280
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Image 101 of 280
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Image 102 of 280
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Image 103 of 280
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Image 104 of 280
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Image 105 of 280
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Image 106 of 280
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Image 107 of 280
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Image 108 of 280
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 30.06. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 109 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 110 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 111 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 112 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 113 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 114 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 115 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 116 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 117 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 118 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 119 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 120 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 121 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 122 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 123 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 124 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 125 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 126 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 127 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 128 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 129 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 130 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 131 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 132 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 133 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 134 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 135 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 136 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 137 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 138 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 139 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 140 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 141 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 142 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 143 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 144 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 145 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 146 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 147 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 148 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 149 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 150 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 151 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 152 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 153 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 154 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 155 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 156 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 157 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 158 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 159 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 160 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 161 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 162 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 163 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 164 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 165 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 166 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 167 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 168 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 169 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 170 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 171 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 172 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 173 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 174 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 175 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Image 176 of 280
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 02.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Image 177 of 280
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Image 178 of 280
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Image 179 of 280
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Image 180 of 280
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Image 181 of 280
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Image 182 of 280
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Image 183 of 280
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Image 184 of 280
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Image 185 of 280
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Image 186 of 280
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Image 187 of 280
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Image 188 of 280
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Image 189 of 280
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Image 190 of 280
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Image 191 of 280
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Image 192 of 280
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 04.07. 2013
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Image 193 of 280
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Image 194 of 280
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Image 195 of 280
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Image 196 of 280
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Image 197 of 280
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Image 198 of 280
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Image 199 of 280
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Image 200 of 280
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Image 201 of 280
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Image 202 of 280
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Image 203 of 280
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 23.10. 2014
Alex Kantorovich, 24.10. 2014
Image 204 of 280
Alex Kantorovich, 24.10. 2014
Alex Kantorovich, 24.10. 2014
Alex Kantorovich, 24.10. 2014
Image 205 of 280
Alex Kantorovich, 24.10. 2014
Alex Kantorovich, 24.10. 2014
Alex Kantorovich, 24.10. 2014
Image 206 of 280
Alex Kantorovich, 24.10. 2014
Alex Kantorovich, 24.10. 2014
Alex Kantorovich, 24.10. 2014
Image 207 of 280
Alex Kantorovich, 24.10. 2014
Alex Kantorovich, 24.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 208 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 209 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 210 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 211 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 212 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 213 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 214 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 215 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 216 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 217 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 218 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 219 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 220 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 221 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 222 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 223 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 224 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 225 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 226 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 227 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 228 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 229 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 230 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 231 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 232 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 233 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Image 234 of 280
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 25.10. 2014
Alex Kantorovich, 10.03. 2016
Image 235 of 280
Alex Kantorovich, 10.03. 2016
Alex Kantorovich, 10.03. 2016
Alex Kantorovich, 10.03. 2016
Image 236 of 280
Alex Kantorovich, 10.03. 2016
Alex Kantorovich, 10.03. 2016
Alex Kantorovich, 10.03. 2016
Image 237 of 280
Alex Kantorovich, 10.03. 2016
Alex Kantorovich, 10.03. 2016
Alex Kantorovich, 10.03. 2016
Image 238 of 280
Alex Kantorovich, 10.03. 2016
Alex Kantorovich, 10.03. 2016
Alex Kantorovich, 10.03. 2016
Image 239 of 280
Alex Kantorovich, 10.03. 2016
Alex Kantorovich, 10.03. 2016
Alex Kantorovich, 11.03. 2016
Image 240 of 280
Alex Kantorovich, 11.03. 2016
Alex Kantorovich, 11.03. 2016
Alex Kantorovich, 11.03. 2016
Image 241 of 280
Alex Kantorovich, 11.03. 2016
Alex Kantorovich, 11.03. 2016
Alex Kantorovich, 11.03. 2016
Image 242 of 280
Alex Kantorovich, 11.03. 2016
Alex Kantorovich, 11.03. 2016
Alex Kantorovich, 11.03. 2016
Image 243 of 280
Alex Kantorovich, 11.03. 2016
Alex Kantorovich, 11.03. 2016
Alex Kantorovich, 11.03. 2016
Image 244 of 280
Alex Kantorovich, 11.03. 2016
Alex Kantorovich, 11.03. 2016
Alex Kantorovich, 11.03. 2016
Image 245 of 280
Alex Kantorovich, 11.03. 2016
Alex Kantorovich, 11.03. 2016
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Image 246 of 280
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Image 247 of 280
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Image 248 of 280
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Image 249 of 280
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Image 250 of 280
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Image 251 of 280
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Image 252 of 280
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Alex Kantorovich, 12.03. 2016
Alex Kantorovich, 13.03. 2016
Image 253 of 280
Alex Kantorovich, 13.03. 2016
Alex Kantorovich, 13.03. 2016
Alex Kantorovich, 13.03. 2016
Image 254 of 280
Alex Kantorovich, 13.03. 2016
Alex Kantorovich, 13.03. 2016
Alex Kantorovich, 13.03. 2016
Image 255 of 280
Alex Kantorovich, 13.03. 2016
Alex Kantorovich, 13.03. 2016
Alex Kantorovich, 13.03. 2016
Image 256 of 280
Alex Kantorovich, 13.03. 2016
Alex Kantorovich, 13.03. 2016
Alex Kantorovich, 13.03. 2016
Image 257 of 280
Alex Kantorovich, 13.03. 2016
Alex Kantorovich, 13.03. 2016
Alex Kantorovich, 13.03. 2016
Image 258 of 280
Alex Kantorovich, 13.03. 2016
Alex Kantorovich, 13.03. 2016
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Image 259 of 280
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Image 260 of 280
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Image 261 of 280
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Image 262 of 280
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Image 263 of 280
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Image 264 of 280
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Image 265 of 280
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Image 266 of 280
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Image 267 of 280
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Alex Kantorovich, 22.05. 2018
Alex Kantorovich, 23.05. 2018
Image 268 of 280
Alex Kantorovich, 23.05. 2018
Alex Kantorovich, 23.05. 2018
Alex Kantorovich, 23.05. 2018
Image 269 of 280
Alex Kantorovich, 23.05. 2018
Alex Kantorovich, 23.05. 2018
Alex Kantorovich, 23.05. 2018
Image 270 of 280
Alex Kantorovich, 23.05. 2018
Alex Kantorovich, 23.05. 2018
Alex Kantorovich, 24.05. 2018
Image 271 of 280
Alex Kantorovich, 24.05. 2018
Alex Kantorovich, 24.05. 2018
Alex Kantorovich, 24.05. 2018
Image 272 of 280
Alex Kantorovich, 24.05. 2018
Alex Kantorovich, 24.05. 2018
Alex Kantorovich, 24.05. 2018
Image 273 of 280
Alex Kantorovich, 24.05. 2018
Alex Kantorovich, 24.05. 2018
Alex Kantorovich, 24.05. 2018
Image 274 of 280
Alex Kantorovich, 24.05. 2018
Alex Kantorovich, 24.05. 2018
Alex Kantorovich, 24.05. 2018
Image 275 of 280
Alex Kantorovich, 24.05. 2018
Alex Kantorovich, 24.05. 2018
Alex Kantorovich, 25.05. 2018
Image 276 of 280
Alex Kantorovich, 25.05. 2018
Alex Kantorovich, 25.05. 2018
Alex Kantorovich, 25.05. 2018
Image 277 of 280
Alex Kantorovich, 25.05. 2018
Alex Kantorovich, 25.05. 2018
Alex Kantorovich, 25.05. 2018
Image 278 of 280
Alex Kantorovich, 25.05. 2018
Alex Kantorovich, 25.05. 2018
Alex Kantorovich, 25.05. 2018
Image 279 of 280
Alex Kantorovich, 25.05. 2018
Alex Kantorovich, 25.05. 2018
Alex Kantorovich, 25.05. 2018
Image 280 of 280
Alex Kantorovich, 25.05. 2018
Alex Kantorovich, 25.05. 2018

  Stránka vytvořena 08.02. 2013 Poslední úprava 22.09. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.