!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
1. Celé Rusko • The Whole Russia
 
† Historické lovecké zvěřince • Historical Hunting Menageries

v Rusku (především v okolí Sankt Petěrburhu a Moskvy) bylo množství historických panovnických menažerií, které však nelze označit za předchůdce zoo. Nejvíce jich je z 18. a 19. století, ovšem byly to výhradně nebo téměř výhradně zvěřince určené pro lov (cosi jako lovecké obory). Nejznámější z loveckých zvěřinců byly v Oranienbaumu (Lomonosov), Pulkovu (St. Petěrburg), Uljance atd.

in Russia /mainly in vicinity of Saint Petersburg and Moscow) there has been a number of historic tsarist menageries, which can not be described as a precursor of the zoo. Most of that are from 18th and 19 century, however they were exclusively or almost exclusively Hunting Menagerie (something like a hunting game preserves). The best known of hunting menageries were in Oranienbaum (Lomonosov), Pulkovo (St. Petersburg), Ulyanka etc.

 
 
† Soukromé zvěřince • Private Menageries

na konci 18. a v 19. století bylo v Rusku mnoho soukromých veřejně přístupných rádoby zvěřinců (především v okolí Sankt petěrburgu a Moskvy). Většina jich byla v Sankt Petěrburgu, několik v Moskvě a pár i v dalších městech. V naprosté většině to byly zvěřinci různých cizinců (Holanďanů, Němců apod.), až později i Rusů. Mnoho z nich bylo pojízdných, částečně pojízdných nebo "zoo-cirkusů". Často to byla jen jakási snaha o byznys s několika málo zvířaty nebo snaha se předvést. Tyto zvěřince nelze označovat za předchůdce zoo.
Jeden z prvních takových (1769) byl v Petrohradu na Novo-Isaakijevské ulici (dnešní Počtamská) - celý zvěřinec byl: 1 velbloud, 3 opice a 2 ježci. Další takový zvěřinec měl Antonio Belli (1786, také Petrohrad). Ten měl 1 levharta, 1 dikobraza a několik (málo) opic a ptáků.
Populární byl zvěřinec Christiana Lehmanna (1820-30), který měl i zebru, klokany, opice, mrože... Tento zvěřinec však sloužil de facto jako cirkus bez vystoupení. Zvířata byla postupně předváděna návštěvníkům sedícím v hledišti. Ačkoli to nebyl klasický pojízdný zvěřinec, neměl ani žádnou adresu - Lehmann si pronajímal různé prostory v Petrohradu a střídal je. I zvěřinec Jacquese Turnera byl podobný. Ten předváděl chocholaté čínské psy, hady, opice, nějaké ptáky, ale i nosorožce (!).
Mezi nejznámějšími pojízdnými zvěřinci byl zvěřinec Holanďana Zama (někdy psán Zamm) a zvěřinec Němce Gottlieba Christiana Kreutzberga (40. léta 19. stol.). Zam pobýval hlavně v Petrohradu, občas v Moskvě. Kreutzberg střídal obě města, ale jezdil i po celé Evropě (hlavně severní nebo severovýchodní část). Oba měli množství zajímavých a vzácných exotických zvířat (i do té doby v Rusku neznámých), především Kreutzberg, který byl pravidelným zákazníkem Hagenbecka. Ještě dříve zde byl zvěřinec Němce Karla Berga (30. léta 19. stol.), který předváděl mj. krmení hadů a krokodýlů - také byl pojízdný.


in end of the 18th and during the 19 century, in Russia there were many private opened to public wannabe menageries (mainly in vicinity of Saint Petersburg and Moscow). Most of them were in St. Petersburg, several in Moscow and few also in other cities. In the vast majority these were menageries of various foreigners (Dutch, German etc.), until later also Russians. Many of them were mobile, semi-mobile or "zoo-circuses." Often it was just kind of attempt for business with a few animals, or attempt to show off. These menageries can not be described as a precursor of the zoos.
One of the first such (1769) was in Petersburg at Novo-Isaakiyevskaya street (today Pochtamskaya) - the whole menagerie was: 1 camel, 3 monkeys and 2 hedgehogs. Another such menagerie was owned by Antonio Belli (1786, also in St. Petersburg). He had 1 leopard, 1 porcupine and some (few) monkeys and birds.
Popular was menagerie of Christian Lehmann (1820-1830), who had also zebra, kangaroos, monkeys, walrus... However this menagerie served de facto as a circus without performance. Animals were successively showed to the visitors, which sat in the auditorium. Although it was not a classic mobile menagerie, had no address - Lehmann have leased various premises in St Petersburg and alternated them. Also menagerie of Jacques Turner was similar. He showed Chinese crested dogs, snakes, monkeys, some birds, but also rhinoceros (!).
Among the most famous mobile menageries there was menagerie of Dutchman Zam (sometimes written Zamm) and a menagerie of German Gottlieb Christian Kreutzberg (1840s). Zam stayed mainly in St. Petersburg, occasionally in Moscow. Kreutzberg alternated both the cities, but also traveled throughout Europe (mainly the northern and north-eastern part). Both had a number of interesting and rare exotic animals (also until then unknown in Russia), mainly Kreutzberg, who was a regular purchaser from Hagenbeck. Even before, there was a menagerie of German Karl Berg (1830s), who showed, among other, also the feeding snakes and crocodiles - also was mobile.

 
 
Mini zoo nebo dětské (hladící) zoo v obchodních centrech • Mini-zoos or Petting Zoos in Shopping Centres

ve velkých městech celého Ruska jsou běžné tzv. "mini-zoo" nebo "dětské kontaktní zoo" (obvykle) v obchodních centrech - barevné maličké ohrádky, domácí klece nebo dřevěné bedny se zvířaty - obvykle domácími, ale občas i menší šelmy, opice, velcí papoušci, sovy apod. V mini-ohrádkách jsou i kozy, poníci, emu apod. Stísněné prostory nezřídka bez denního světla a non-stop mačkání a muchlání zvířat. Vystresovaná zvířata. Ve skutečnosti spíše ukázkový příklad týraní zvířat než zoo. (K vidění mohou být i šílenosti jako například morče v kelímku...!!!). Některé z těchto zoo fungují zároveň i jako mobilní nebo výjezdní zoo. Občas některá zoo, nebo alespoň její pobočka zanikne, ale stále vzniká ještě více nových.
V celé zemi je více než 100 takových "hladících zoo", ale jen výjimečně jsou alespoň trochu expoziční - těchto pár výjimek je zahrnuto do databáze.

Příklady: Hladící zoo (Трогательный зоопарк) v Soči (www.трогай.рф), Adleru, Tuapse, Jejsku; jiná síť hladících zoo (www.trogay.ru) je v Rostovu-na-Donu (několik poboček), Kazani, Rjazani, Volgogradu, Batajsku a Krasnodaru (www.zoo-krasnodar.ru); Hladící zoo "Lapy uški" (Трогательный зоопарк «Лапы Ушки») v Chabarovsku a Ufě; ZOOmir (ЗООмир) v Chabarovsku; Kontaktní zoo "Zvěrjuški kak igruški" (Контактный зоопарк «Зверюшки как игрушки»; www.d-zoo.ru) v Bratejevu, Kursku, Lybercach, Moskvě (TC Riviera), Novokosinu, Teplom Satnu (Výjimkou je Moskevská pobočka v TC Vegas, která je v databázi); Kontaktní zoo "Moj malenkyj mir" (Контактный зоопарк «Мой маленький мир») v Mytišči a Tušinu (Moskva), 4 pobočky (+ 1 mobilní) kontaktních zoo v Jekatěrinburgu - Lukomorje (Лукоморье) v TC Granat (www.zoogranat.ru), Lukomorje (Лукоморье) v TC Kalinka (www.zookalinka.ru), Zeljonaja Galereya (Зеленая галерея; www.zoogrinvich.ru) a Vsjo kak u zverej (Все как у зверей; www.naukazoo.ru); Kontaktní zoo "ZooPolis" (Контактный зоопарк «ЗооПолис») v Reutovu; Kontaktní Zoo "Strana ENOTiJA" (Контактный зоопарк «Страна ЕНОТиЯ» ) v Krasnojarsku (www.zookrsk.ru), Tomsku, Vladivostoku, Kaliningradu, Barnaulu, Kemerovu a několik poboček v Moskvě (www.zoorm2.ru); více méně mobilní Kontaktní zoo "Noev Kovčeg" (Контактный ZООпарк «Ноев Ковчег») v Moskvě, Kostromě, Volgogradu, Samaře, Išimu, Petropavlovsku Kamčatském; několik zřejmě dočasných kontaktních zoo v Adleru v Soči Parku (které existovaly asi jen chvíli) - Zverjata-Dobrjata (Зверята-Добрята), Zverjata-Chitrjata (Зверята-Хитрята), Sovuški (Совушки); Kontaktní zoo "Trogaj, glaď, kormi" (Контактный зоопарк «Трогай, гладь, корми»; www.zooparknn.ru) v Nižném Novgorodu; Kontaktní zoo "Lapki" (Контактный зоопарк «Лапки») v Angarsku a Irkutsku; Živý koutek "Lapki-carapki" (Живой уголок «Лапки-царапкии») v Iževsku, Kontaktní zoo "Sakzočnyj les" (Контактный зоопарк «Сказочный Лес») v Rostovu na Donu, Krotká zoo (Ручной зоопарк) ve Volgogradu (2 pobočky www.1zoopark.ru; www.volgograd.1zoopark.ru), Kursku (www.kursk.1zoopark.ru), Nižném Novgorodu (www.novgorod.1zoopark.ru), Orlu (www.orel.1zoopark.ru), Smolensku (www.smolensk.1zoopark.ru), Samaře (www.samara.1zoopark.ru), Surgutu (www.surgut.1zoopark.ru), Tambovu (www.tambov.1zoopark.ru), Toljattách (www.tolyatti.1zoopark.ru), Tjumeni (www.tyumen.1zoopark.ru) a Elektrostali (www.elektrostal.1zoopark.ru); Kontaktní zoo "Kroška na ladoške" (Контактный зоопарк «Крошка на ладошке») ve Volgogradu, Zoo Jungle House (Зоопарк Джунгли House; www.dzhunglihouse.ru) v Astrachani, Kontaktní zoo "Dom zverej" (Контактный зоопарк «Дом Зверей») a Krotká zoo "Mir životnych" (Ручной зоопарк «Мир животных»; www.zoo-156.business.site) obojí v Krasnodaru, několikrát přestěhované Esxotárium, oceanárium a Zoo "Živoy dom" (Экзотариум, Океанариум и Зоопарк «Живой дом» ) v Krasnodaru a mnoho dalších

in major cities of all over Russia there are very ordinary so-called "mini-zoo" or "children's petting zoo" (usually)  in shopping centers - colored tiny pens, home cages or wooden boxes with animals - usually domestic, but sometimes also smaller beasts, monkeys, large parrots, owls etc. Also goats, ponies, emus and so on are in the mini-pens. Cramped spaces often without daylight and non-stop creasing and snogging of animals. Stressed out animals. In fact, rather a copybook example of cruelty to animals than the zoo. (Also insanities as for example guinea pig inside of cup can be seen...!!!). Some of these zoos work also as a mobile or external (off-site) zoo. Sometimes, some zoo or at least its branch ceases to exist, but even more new ones are being created still.
There are more than 100 such "petting zoos" across the country, but only rarely they are at least a bit expositions - these few exceptions are included in the database.

Examples: Petting Zoo (Трогательный зоопарк) in Sochi (www.трогай.рф), Adler, Tuapse, Yeysk; the other network of Petting zoos (www.trogay.ru) is in Rostov-on-Don (several branches), Kazan, Ryazan, Volgograd, Batysk and Krasnodar (www.zoo-krasnodar.ru); Petting zoo "Lapy ushki" (Трогательный зоопарк «Лапы Ушки») in Khabarovsk and Ufa; ZOOmir (ЗООмир) in Khabarovsk; Contact Zoo "Zveryushki kak igrushki" (Контактный зоопарк «Зверюшки как игрушки»; www.d-zoo.ru) in Brateevo, Kursk, Lybertsy, Moscow (TC Riviera), Novokosino, Teplyy Stran (Moscow branch in TC VEgas is exception, which is in the database); Contact Zoo "Moy malenkyy mir" (Контактный зоопарк «Мой маленький мир») in Mytishche and Tushino (Moscow); 4 branches (+ 1 mobile) of contact zoos in Yekaterinburg - Lukomorye (Лукоморье) in TC Granat (www.zoogranat.ru), Lukomorye (Лукоморье) in TC Kalinka (www.zookalinka.ru), Zelyonaya Galeria (Зеленая галерея; www.zoogrinvich.ru) and Vsyo kak u zverey (Все как у зверей; www.naukazoo.ru); Contact zoo "ZooPolis" (Контактный зоопарк «ЗооПолис») in Reutov; Contact Zoo "Strana ENOTiYA" (Контактный зоопарк «Страна ЕНОТиЯ» ) in Krasnoyarsk (www.zookrsk.ru), Tomsk, Vladivostok, Kaliningrad, Barnaul, Kemerovo and several branches in Moscow (www.zoorm2.ru); more or less mobile Contact Zoo "Noev Kovcheg" (Контактный ZООпарк «Ноев Ковчег») in Moscow, Kostroma, Volgograd, Samara, Ishim, Petropavlosk Kamchatskiy, several perhaps temporary contact zoos in Adler in Sochi Park (which existed may be for a while only) - Zveryata-Dobryata (Зверята-Добрята), Zveryata-Khitryata (Зверята-Хитрята), Sovushki (Совушки); Contact zoo "Trogay, glad, kormi" (Контактный зоопарк «Трогай, гладь, корми»; www.zooparknn.ru) in Nizhnyy Novgorod, Contact zoo "Lapki" (Контактный зоопарк «Лапки») in Angarsk and Irkutsk; Living corner "Lapki-tsarapki" (Живой уголок «Лапки-царапкии») in Izhevsk; Contact zoo "Skazochnyy les" (Контактный зоопарк «Сказочный Лес») in Rostov-on-Don; Tame zoo (Ручной зоопарк) in Volgograd (2 branches www.1zoopark.ru; www.volgograd.1zoopark.ru), Kursk (www.kursk.1zoopark.ru), Nizhnyy Novgorod (www.novgorod.1zoopark.ru), Oryol (www.orel.1zoopark.ru), Smolensku (www.smolensk.1zoopark.ru), Samaře (www.samara.1zoopark.ru), Surgutu (www.surgut.1zoopark.ru), Tambovu (www.tambov.1zoopark.ru), Toljattách (www.tolyatti.1zoopark.ru), Tyumen (www.tyumen.1zoopark.ru) and Elektrostal (www.elektrostal.1zoopark.ru), Contact zoo "Kroshka na ladoshke" (Контактный зоопарк «Крошка на ладошке») in Volgograd; Zoo Jungle House (Зоопарк Джунгли House; www.dzhunglihouse.ru) in Astrachan; Contact zoo "Dom Zverey" (Контактный зоопарк «Дом Зверей») and Tame Zoo "Mir zhivotnykh" (Ручной зоопарк «Мир животных», www.zoo-156.business.site) both in Krasnodar, several times moved Exotarium, Oceanarium and Zoo "Zhivoy dom" (Экзотариум, Океанариум и Зоопарк «Живой дом») in Krasnodar and many others
 
 
Dočasné (nestálé) Krokodýlí farmy, Terária, Exotária a jiné výstavy zvířat • Temporary (non permanent) Crocodile farms´, Terrariums, Exotariums and other Animals exhibitions

v Rusku existuje mnoho krokodýlích farem, terárií, exotárií, mini zoo a jiných výstav zvířat, které nemají stabilní místo a přejíždějí mezi jednotlivými městy jako časově ohraničené výstavy - obvykle v obchodních centrech a podobných místech. Někdy trvá měsíc, jindy dva nebo třeba i rok, ale poté se přemístí do jiného města. Na internetu se však většinou informace o dočasném trvání neuvádí a zařízení jsou uváděna na turistických stránkách jako běžné turistické cíle. Po skončení výstavy informaci z webu nikdo nesmaže a tak vzniká veliký informační chaos. (Lze tak najít např. nejméně 4 zařízení s názvem "Krokodýlí farma Samara", přitom jen jedna byla stálá, ačkoli již také neexistuje.

in Russia, there are many crocodile farms, terrariums, exotariums, mini zoos and other animal exhibitions that do not have a stable place and travel from town to town as time-limited exhibitions - usually in shopping malls and similar places. Sometimes it takes a month, sometimes two or even a year, but then moves to another city. However, on the Internet, mostly information about the temporary duration is not mentioned and the facilities are listed as regular tourist destinations on tourist sites. When the exhibition is over, nobody deletes the information from the web and thus a great information chaos arises. (For example, you can find at least 4 facilities named "Samara Crocodile Farm", while only one was permanent, although it also no longer exists.
 
 
2. Centrální F.D. • Central F.D.
 
Moscow
 

Москва [Moskva]  Мәскәү / Mәskәü  Муско [Musko]  Мӧскуа [Möskua]  Мӧсква [Möskva]  Москов ош [Moskov osh]  Моско [Mosko]  Мускав [Muskav]  Моску [Mosku]  Мæскуы [Mæskuy]  Мэзкуу [Mazkuu]  Москох [Moskox]  Москав [Moskav]  Мәскәү [Mäskäü]  Мушхаваа [Mushkhavaa]  Moskv  Moskva

Moscow Dolphinarium in VVTs
 
(VVTs = All-Russia Exhibition Cntre)
Московский дельфинарий  на ВВЦ [Moskovskiy del'finariy na VVTs]


Delfinárium, které stojí v areálu VVC (Všeruského výstavního centra) už několik let, přesto je pojízdné (v nafukovací hale).

Dolphinarium, which stands in the area of VVTs (All-Russian Exhibition Centre) already for several years, yet it is mobile (in an inflatable hall).
www.dolphinshow.ru  ;  www.dolphin-show.ru

 
 
Moscow
 

Москва [Moskva]  Мәскәү / Mәskәü  Муско [Musko]  Мӧскуа [Möskua]  Мӧсква [Möskva]  Москов ош [Moskov osh]  Моско [Mosko]  Мускав [Muskav]  Моску [Mosku]  Мæскуы [Mæskuy]  Мэзкуу [Mazkuu]  Москох [Moskox]  Москав [Moskav]  Мәскәү [Mäskäü]  Мушхаваа [Mushkhavaa]  Moskv  Moskva

Sokolniki Mini-Zoo
 
Мини-зоопарк Сокольники [Mini-zoopark Sokol'niki]


ačkoli se zařízení oficiálně jmenuje minizoo, je to ve skutečnosti jen voliéra veverek a výběh a další voliéra s bažanty, slepicemi, kachnami a králíky.

although the facility is officially named mini-zoo, in fact it is only aviary for squirrels and enclosure and another aviary with pheasants chickens, ducks and rabbits.
www.park.sokolniki.com/...

 
 
Cherkizovo
 

Черкизово [Cherkizovo]  Čerkizovo

Zvyagino Mini-Zoo
 
Мини-зоопарк Звягино [Minizoopark Zvyagino]

mini-zoo u jízdárny na okraji Čerkizova u chatové osady Zvjagino - ve skutečnosti jeden výběh jelenů sika a jeden výběh divočáků

mini-zoo at horse stables in the outskirt of Cherkizovo at cottage village of Zvyagino - in fact one enclosure of sika deer and one enclosure of wild boars
 
 
Korolyov
 

Королёв [Korolyov]  Королев [Korolyev]  Koroljov

-> 1928 Podlipki (Подлипки) ; 1928 - 1938 Kalininskiy (Калининский); 1938 - 1996 Kaliningrad (Калининград)

Mini-Zoo of Café Panda
 
Мини-зоопарк Кафе «Панда» [Mini-zoopark Kafe "Panda"]


mini-zoo Kavárny Panda je zřejmě jen bazének s vodními ptáky a několik klecí s pávy a krůtami

the mini-zoo of Cafeteria Panda is probably only little-pool with waterfowl and several cages with peacocks and turkeys
www.cafe-panda.ru

 
 
Kostroma
 

Кострома [Kostroma]  Кострома ош [Kostroma osh]    Kostrom

Contact Zoo of Nature History Museum of Kotsroma Region
 
Kostroma Contact Zoo
Контактный зоопарк Музея природы Костромской области [Kontaktnyy zoopark Muzeya prirody Kostromskoy oblasti] • Костромской контактный зоопаркmalá soukromá kontaktní zoo nebo spíše vivárium s velkým množstvím zvířat - ještěrky (leguáni, agamy, varani, gekoni, anolisi, scinci, korovci, chameleoni...), krokodýli, hadi, želvy, žáby, pavouci, štíři, fenci, nosáli, fretky, kočkodani, kosmani, outloni, vakoveverky, dikobrazi, králíci, papoušci, zoborožci, tukani, arasari, pávi, slepice... Kontaktní zoo je nejčastěji ve třetím patře Přírodovědného muzea Kostromské oblasti, přesto však jde o pojízdnou výstavu, která (celá nebo část) přejíždí mezi městy.

small contact zoo or rather vivarium with large number of animals - lizards (iguanas, agamas, monitor lizards, geckos, anoles, skinks, gila monsters, chameleons...), crocodiles, snakes, tortoises, frogs, spiders, scorpions, fennec foxes, coatis, ferrets, green monkeys, marmosets, slow lorises, sugar gliders, porcupines, rabbits, parrots, hornbills, toucans, aracaris, peacocks, chickens... Although the contact Zoo is most often on the third floor of the Natural History Museum of Kostroma region, it is mobile exhibition, which (whole or part) passes among cities.

www.km-priroda.ru/...

 
 
Shchyolkovo
 

Щёлково [Shchyolkovo]  Ščjolkovo

Shchyolkovo Nursery of Exotic Animals
 
Shchyolkovo Nursery - Zoo
Щёлковский питомник экзотический животных [Shchyolkovskiy pitomnik ekzoticheskich zhivotnykh] • Щёлковский питомник-зоопарк [Sh. p.-zoopark]

zařízení, které je běžně uváděno jako zoo, ve skutečnosti je to však zvěřinec Ruských státních cirkusů (Rosgoscirk). Zvěřinec je oficiálně pro vysloužilá cirkusová zvířata, ale také je přístupný návštěvníkům. Je zde velmi mnoho zvířat (od slonů přes mnoho šelem až po ptáky a plazy) - skoro bez vyjímky v příšerných, ukrutných a zoufalých podmínkách - mnohem horších než v běžném cirkuse. Zvířata jsou většinou v maličkých plechových přívěsech... Lední medvědi, tygři, pelikáni atd. bez vody, sloni celý den na řetězu, krokodýl v teráriu menším než jeho tělo... Na internetu je napsáno "vězení pro odsouzené k smrti", ale ani to nevystihuje skutečnou situaci, ta je ještě horší.

rfacility that is commonly mentioned as the zoo, however in fact it is a menagerie of Russian state circus (Rosgoscirk). The menagerie is officially for retired circus animals, but is also accesible to visitors. There are so many animals (from elephants and many carnivores to birds and reptiles) - almost without exception in the terrible, cruel and desperate conditions - much worse than in a normal circus. Animals are mostly in tiny metal caravans... Polar bears, tigers, pelicans, etc. without water, elephants all day on a chain, a crocodile in a terrarium smaller than its body ... On the Internet it written "prison for sentenced to death", but nor it reflect the real situation, which is even worse.
 
 
3. Dálněvýchodní F.D. • Far Eastern F.D.
 
Vityaz
 

Витязь [Vityaz']  Viťaz

† Biological Station of Reserach Centre of Russian Pacific Navy
 
Russian Navy Oceanarium
Биологическая станция НИЦ ТОФ (Научно-исследовательского центра Тихоокеанского флота) России [Biologicheskaya stantsiya NIC TOF (Nauchno-issledovatel'skogo tsentra Tikhookeanskogo flota) Rossii] • Океанариум военно-морского флота [Okeanarium voenno-morskogo flota]
dříve formerly
(ENG) Dolphinarium of the Soviet Navy / Russian Navy
(RUS) Дельфинарий ВМФ (Военно-морского флота) СССР / России  [D. VMF (Voenno-morskogo flota) SSSR / Rossii]

sovětské, později ruské vojenské delfinárium (založené 1980) - mořští savci cvičení na vyhledávání podvodních sabotérů, min a pod., detekce podmořských kabelů a potrubí. Později (ve spolupráci s Institutem Ekologie a Evoluce Severceva) i monitoring ekologicky nebezpečných přírodních objektů. Delfinárium bylo zrušeno v roce 1998. Byly zde běluhy, lachtani ušatí, largy (tuleni pacifičtí), tuleni a lachtani
- výhradně vojenské zařízení (i když později částečně vědecké), neveřejné (dokonce dlouho přísně tajné)

Soviet and later Russian military dolphinarium (established 1980) - marine mammals trained to search underwater saboteurs, mines and so on, detection of undersea cables and pipelines. Later (in collaboration with the Institute of Ecology and Evolution named by Severtsev) also monitoring of ecologically dangerous natural objects. The dolphinarium was abolished in 1998. There were belugas, Steller's sea lion, larghas (spotted seals), seals and sea lions
- solely military facility (though later partly scientific), non-public (even top secret for long time)
 
4. Jižní F.D. • Southern F.D.
 
Anapa
 

Анапа [Anapa]  Anap   Анаапа [Anaapa]    ანაპა [Anapa] 

historicky • historically: Σινδικός Λιμήν [Sindicós Limín]; Σινδική [Sindikí]; Sindica; Γοργιππία [Gorgippía]; Gorgippia; Mapa

Anapa Monkey exhibition
 
Анапская выставка обезьян [Anapskaya vystavka obez'yan]

maličká výstavka opic a papoušků v Centrálním parku (Park 30-letí vítězství) - zvířata v maličkých klecích v příšerných podmínkách, nejde o chov - jen výstava (možná dokonce jen dočasná). Výstava patří společnosti Planet okean, která v témže parku provozuje další 4 zoologická zařízení (Tunelové oceanárium, Kitarium, Zoo "Madagaskar" a Tropikárium) - některé jsou nové, přesto všechny ve špatném stavu - nevhodné podmínky pro zvířata.

tiny exhibition of monkeys and parrots in Central Park (Park of 30 years of victory) - animals in tiny cages in terrible conditions, it is not breeding - only exhibition (maybe even only temporary). The exhibition belongs to Planet okean company, which operates other 4 zoological facility in the same park (Tunnel Oceanarium, Kitarium, Zoo "Madagascar" and Tropicarium) - some are new, but all are in poor condition - unsuitable conditions for animals.
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 1 of 9
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 2 of 9
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 3 of 9
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 4 of 9
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 5 of 9
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 6 of 9
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 7 of 9
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 8 of 9
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 9 of 9
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
 
 
Arkhipo-Osipovka
 

Архипо-Осиповка [Arkhipo-Osipovka]  Archipo-Osipovka

lidově • colloquially: Arkhipka (Архипка)
dříve • formerly: Vulanskaya (Вуланская); Vulanovskaya (Вулановская); Mikhaylovskoye ukrepleniye (Михайловское укрепление)

Arkhipo-Osipovka Crocodile Farm
 
Архипо-Осиповская крокодиловая ферма [Arkhipo-Osipovskaya krokodilovaya ferma]

Krokodýlí farma v Prku atrakcí na Náběrežné ulici Archipo-Osipovky, která funguje jen v sezóně
- sezónní (nestálé) zařízení - funguje jen v sezóně a na zimu se stěhuje kamsi do Voroněžské oblasti

Crocodile farm in Park of attractions in Naberezhnyaya street of Arkhipo-Osipovka, which works in season only
- seasonal (not permanent) facility - it works only in season and moves somewhere to Voronezh Region for winter season
 
 
Yeysk
 

Eysk  Ейск [Yeysk]  Єйськ [Yeys'k]   Jeisk  Jejsk

Yeysk Mini-zoo
 
Yeysk Mini-zoo in Gorky Park • Yeysk mini bird park (or aviary) • Yeysk Mini-zoo at Cathedral of Archangel Michael
  Ейский мини-зоопарк (в Парке Горького) [Yeyskiy mini-zoopark (v Parke Gorkogo)] • Ейский мини-птичник [Yeyskiy mini-ptichnik] • Ейский мини-зоопарк при Соборе Архангела Михаила [Yeyskiy mini-zoo pri Sobore Arkhangela Mikhaila]

velmi maličká zoo v Parku Gorkého u Kláštera Archanděla Michaela - jen malý výběh koz a ovcí, velká voliéra s několika ptáky (jeřáb, pávi, bažanti, slepice, holubi) a jezírko s labutěmi, husami, kachnami a želvami
- příliš malé

very tiny zoo in Gorky Park at the Cathedral of Archangel Michael - only small enclosure of goats and sheep, large aviary with several birds (crane, peacocks, pheasants, chickens, pigeons) and little lake with swans, ducks, geese and tortoises
- too small
 
 
5. Povolžský F.D. • Volga F.D.
 
Starye Burasy
 

Старые Бурасы [Starye Burasy]

Starye Burasy Zoo
 
Zoo of Kudashevskiy Stud Farm
Зоопарк Старые Бурасы [Zoopark Starye Burasy] • Зоопарк Кудашевского конезавода [Z. Kudashevskogo konezavoda]

na internetu existuje několik informací a videí o zoo Kudaševské konírny ve Starých Burasech... Ve skutečnosti je to několik zvířat pohromadě na volno na dvoře konírny (koně, poníci, velbloud, jelen býci, kozy, králíci)
- neexpoziční, nezoologické

on the internet, there are several information and videos about zoo of Kudashevskiy Stud farm in Starye Burasy... In fact, it is several animals living freely together in the yard of the Stud farm (horses, ponies, camel, deer, bulls, goats, rabbits)
- non-exposure, non-zoological
 
 
Ufa
 

Уфа [Ufa]  Өфө [Öfö]    Ӱпӧ [Üpö]   Ĕпхӳ [Ĕphü]     Уфа ош [Ufa osh] Uf  Үфі [Ufï] 

Aquarium in Centralnyy Rynok Mall
 
Аквариум в ТЦ Центральный Рынок [Akvarium v TTs Tsentral'nyy Rynok]

velké mořské akvárium v obchodním centru Centralnyj Rynok - jedna jediná nádrž (4x1x1,7 m - 5400 litrů) s asi 70 rybami 14 druhů.
- nejde o běžné veřejné akvárium, spíše jen dekorace obchodního domu

large marine aquarium in Tsentralyy Rynok Mall - the one tank only (4x1x1,7 m - 5400 litres) with about 70 fishes of 14 species
- it is not ordinary public aquarium, but rather decoration of the shopping mall

 
 
Ufa
 

Уфа [Ufa]  Өфө [Öfö]    Ӱпӧ [Üpö]   Ĕпхӳ [Ĕphü]     Уфа ош [Ufa osh] Uf  Үфі [Ufï] 

Zoo in Kashkadan
 
Menagerie in Kashkadan
Зоопарк на Кашкадане [Zoopark na Kshkadane] • Зверинец на Кашкадане [Zverinets na K.]

otřesný zvěřinec u parku Kaškadan v Sipajlovu (část Ufy). Stojí zde sice už mnoho let, ale vždy jen přes sezónu - zvířata jsou v maringotkách nebo volně. Medvěd má klec 2x1 m !!! Tygr je na řetězu... Zvěřinec je tak špatný, že na něj nadávají i obyčejní Rusi, kteří nikdy neviděli žádnou pořádnou evropskou zoo...
- nestálé - mobilní zařízení (i když po léta přes sezónu na stejném místě), nezoologický účel chovu - něco mezi cirkusem a lunaparkem

dreadful menagerie next the park Kashkadan in Sipaylovo (part of Ufa). Though it stands here for many years, but always through the season only - the animals are in caravans or freely. Bear has cage 2x1 m!!! Tiger is on a chain... Menagerie is so bad that ordinary Russians, who have never seen any proper European zoo, are grumbling...
- not permanent - mobile facility (although for years during the season in the same place), non zoological purpose of breeding - something between circus and lunapark

 
 
6. Severozápadní F.D. • Northwewstern F.D.
 
Gadzhiyevo
 

Гаджиево [Gadzhiyevo]  Gadžijevo  Gadzjijevo Gadžievo

->1967 Yagelnaya Guba (Ягельная Губа) ; 1967 - 1981 Gadzhiyevo (Гаджиево) ; 1981 - 1994 Murmansk-130 (Мурманск-130); 1994 - 1999 Skalistyy (Скалистый)

Experimental Aquapolygon in Sayda Bay of Murmansk Marine Biological Institute of Kola Science Center of Russian Academy of Sciences (MMBI KNTs RAN)
 
Military Dolphinarium in Sayda Bay
Экспериментальный акваполигон в Сайда губе Мурманского морского биологического института Кольского научного центра Руской академии наук (ММБИ КНЦ РАН) [Eksperimental'nyy akvapolygon v Sayda gube Murmanskogo morskogo biologicheskogo instituta Ko'lskogo nauchnogo tsentra Russkoy akademii nauk (MMBI KNTs RAN)] • Военный дельфинарий в Сайда губе [Voyennyy del'finariy v S. g.]


komplex otevřených pontonových výběhů v zálivu Sajda pro běluhy a arktické druhy tuleňů, který slouží výhradně vědeckým účelům (profylaxe, diagnostika a léčení nemocí mořských savců atd.), dříve zařízení sloužilo i vojenským účelům - nikdy však k chovu

complex of open pontoon enclosures in Sayda Bay for belugas and arctic species of seals, which serves solely to scientific purposes (prophylaxis, diagnostic and treatment of marine mammals diseases etc.), formerly it served also to military purpose - however never for breeding


www.mmbi.info/...

 
 
Sankt-Peterburg
 

Санкт-Петербург [Sankt-Peterburg]  Piter ; Sankt; Peterburg  Pietari  Ине-Петрань ош [Ine-Petran' osh]   Петракар [Petrakar]  Петыркар [Petyrkar]  Бытырбыху [Bytyrbyxu]  Бетъырбух [Bet"yrbux]   Саанкт-Петербүүргэ [Saankt-Peterbüürge]  Peterburi  Saint Petersburg  Petrohrad ; Sankt Petěrburg

->1724 Sankt-Piter-Burch (Санкт-Питер-Бурх) ; 1734 - 1914 Sankt-Peterburg (Санкт-Петербург) ; 1914 - 1924 Petrograd (Петроград) ; 1924 - 1991 Leningrad (Ленинград)
častěji lidově nazýván • more often colloquially named: Piter (Питер)

Ecological-Biological Cetre "Krestovskiy ostrov"
 
(= Krestovskiy Island)
Эколого-биологический центр «Крестовский остров» [Ekologo-biologicheskiy tsentr "Krestovskiy ostrov"]


relativně nové Ekologicko-biologické centrum "Krestovský ostrov" má svou mini-zoo (dikobrazi, nosáli, mývali, fretky, mangusta, "domácí" hlodavci, papoušci, želvy, leguán...), několik akvárií a insektárii, ale jde více méně o hobby zařízení - neexpoziční chov podobný domácím chovům

relatively new Ecological-Biological Centre "Krestovskiy ostrov" has self mini-zoo (porcupines, coatis, racoons, ferrets, mongoose, "domestic" rodents, parrots, tortoises, iguana...), several aquariums and insectariums, but more or less it is hobby facility - non-exposure breeding similar to home breeding


www.eco-bio.spb.ru 

 
 
7. Sibiřský F.D. • Siberian F.D.
 
Barnaul
 

Барнаул [Barnaul]  Барнауыл [Barnawʺl Barnaul  巴尔瑙尔 [Bā'ěrnǎoěr]

Altai Zoological Centre
 
Алтайский зоологический центр [Altayskiy zoologicheskiy tsentr]

Altajské zoologické centrum je uváděno ve sbornícich EARAZA, ve skutečnosti však nejde o stálé zoologické zařízení ve smyslu zoo - jedná se o příležitostné výstavy pořádané na různých místech a v různých městech Ruska
- nestálé zařízení

Altai Zoological Center is mentioned in EARAZA reports, but in fact it is not a permanent zoological facility within the meaning of zoo - it is an occasional exhibitions held in different places and in different cities of Russia
- not permanent facility
 
 
Sakhyurta
 

Сахюрта [Sakhyurta]  Sachjurta

lidově  colloquially MRS ; Malomorskaya Rybolovetskaya Stantsiya (МРС ; Маломорская Рыболовецкая Станция = Small Sea Strait Fishing Station)

Sakhyurta Nerpinarium
 
Sakhyurta Baikal Seal Aquarium
Сахюртский нерпинарий [Sakhyurtskiy nerpinariy] • Сахюртский аквариум байкальской нерпы [S.. akvarium baykal'skoy nerpy]

společnost Akvarium bajkalskoj něrpy provozuje 2 malá akvária (bazény) bajkalských tuleňů - něrpinária (něrpa = ruský název malých druhů tuleňů rodu Pusa) v Irkutsku a Listvjance. Třetí něrpinárium je sezónně (asi měsíc) provozováno ve třech stanech v Sachjurtě (v rekreačním středisku Malomorskya). Něrpinária ve všech třech místech provádí show s bajkalskými tuleni - jediné na světě.
- nestálé zařízení - jen asi měsíc v roce, ve stanech

Akvarium Baykalskoy nerpy Compny operates 2 small aquariums (pools) of Baikal seals - Nerpinariums (nerpa = Russian name of small seals species of Pusa genus) in Irkutsk and Listvyanka. The third Nerpinarium is seasonally (about one month) operated in three tents in Sakhyurta (in Malomorskaya Recreational Centre). Nerpinariums in all three places make show with Baikal seals - the only in the world.
- not permanent facility - only about one month a year, in tents
 
 
Tomsk
 

Томск [Tomsk]  Томскай [Tomskay]  Tomsk

† Tomsk Children's Zoo "Bios"
 
Томский детский зоопарк «Биос» [Tomskiy detskiy zoopark "Bios"]

soukromá Dětská zoo "Bios" existovala cca 2002 - 2012. Byly zde medvědi, vlci, lišky, psi, opice, ovce, kozy, králíci, holubi atd. Ve skutečnosti však nikdy nešlo o zoo - byl to soukromý "chov" v žalostných nelidských podmínkách na zahradě rodinného domu, který sloužil ledasčemu jen ne jako expoziční nebo chovné zařízení. Maličké klece mezi hromadami všelijakého bordelu (hory pneumatik, vybouraných stavebních materiálů apod.). Zvířata se údajně prodávala na maso, nebo se na místě zabíjela na šašliky. "Zoo" nebyla nikdy otevřená veřejnosti.
Velmi hlasitě se o ní začalo mluvit v roce 2011 - kdy sem vešla inspekce - po četných stížnostech obyvatel. V té době zůstali naživu již jen dva zubožení medvědi v kleci 2x3m, zaboření v blátě a výkalech, bez vody a žrádla a jeden pes, který požíral mrtvoly ostatních psů a koz válející se okolo. Účastníci o celé záležitosti mluvili jako o noční můře. Počátkem roku 2012 "zoo" oficiálně ukončil soud. V dubnu 2012 byly medvědi evakuováni do moskevského útulku a majitel dostal směšnou pokutu 3000 rublů.
- neveřejné, neexpoziční, nechovné... ne-zoo

private Children's zoo "Bios" existed ca. 2002 - 2012. There were bears, wolves, foxes, dogs, monkeys, sheep, goats, rabbits, pigeons etc. However, in fact, it was never zoo - it was a private "breeding" in deplorable inhumane conditions in the garden of a house, which served for all sorts of things only not as a exposure or breeding facilities. Tiny cages between the mounds of all kinds of mess (mountains of tires, knocked down building materials etc.). Reportedly, the animals were sold for the meat, or killed on the spot for making shashlik. The "Zoo" was never open to the public.
The very vocal talking about that began in 2011 - when an inspections came here - after numerous complaints from residents. At that time remained alive only two miserable bears in cage 2x3m, sinking in mud and excrements, without water and food, and one dog who ate the corpses of other dogs and goats lying around. Participants talked about the whole affair as about a

 nightmare. At the beginning of 2012, the "zoo" was officially ended by the court. In April 2012, the bears were evacuated to Moscow shelter and the owner was ridiculously fined - 3,000 rubles.
- non-public, non-exposure, non-breeding... non-zoo

 
 
8. Uralský F.D. • Ural F.D.
 
Zyuratkul
 

Зюраткуль [Zyuratkul']

House of elk "Sokhatka"
 
Дом лося «Сохатка» [Dom losya "Sokhatka"]


expoziční výběh losů v NP Zyuraktul
- málo zvířat - jen dva kusy

exposure enclosure of elks in Zyuratkul NP
- few animals - only 2 specimens


www.zuratkul.ru/... 

 
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.