!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bratislava

Pozsony   Preßburg; Pressburg

lidově • colloquially: Blava

->10. stol. • 10th cent: Uratislaburgium (Wratisslaburgium; Vratissolaoburgium; Vratislaburgium); Pisonium (in Latin); Istropolis (in Greek); Braslavъ; Božänjь; 11.-18. stol. • 11th - 18th cent:: Brezalauspurc; Preslavva Civitas; Poson; Posonia; Posonium; Possen; Posony; Poszony; Bosan; Bosen; Bosania; Bosonium; Bosonium quod Prespurc teutonice nuncupatur; Bosenburg; Prezesburg; Presburch; Prespuerch; Prespurch; Preburch; Presburg; Preßburg; Pressburg; Presburh; Brezesburg; Brezisburg; Brezzizburch; Brecburc; Brisburc; Brecesburg; Brecisburg; Breisburg; Breburc; Bresburg; Bresburch; Brespurg; Preslawaspurch; 18.-.19. stol. • 18th - 19th cent: Pressporek; Prešporek; Presspurek; Prešpurek; Prešporok; Požúň; Břetislav; Břetislava; Braťislava; Braťislava nad Dunajom; Tatranská Vratislava; 1918 - 1919: Willsonovo mesto; 1919: Bratislav


Zoologická záhrada Bratislava
Bratislava Zoological garden
48°09'24"N, 17°04'33"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-SK-XX-0002A
     
 
Mlynská dolina,
Bratislava
842 27
SLOVAKIA
 
+421 260102111
+421 260102119
 
N/A
 
zoo☼zoobratislava.sk
 
www.zoobratislava.sk
 
myšlenka o výstavbě zoo v hlavním městě vznikla dávno před jejím vznikem, dokonce ještě před zřízením oficiálně nejstarší slovenské zoo - Zoo Bojnice. První úvahy pochází z roku 1948 (tehdy se ještě plánovala zoo v jiném místě). V první polovině 50. let už byla Zoo Bratislava uvedena v knize "Naše Zoo" jako zařízení, které se co nevidět začne budovat (přičemž ve vydání z roku1955 nebyla ani zmínka o Bojnicích). Jenže výstavba začala nakonec až v roce 1959 (zoo byla otevřena v květnu 1960). Bratislava tedy nejen, že není nejstarší zoo Slovenska, ale de facto ani prvním zoologickým zařízením na území současného hlavního města, jelikož již dříve byl zookoutek v Petržalce (i když ta v té době ještě nebyla součástí Bratislavy).
V knize "Naše zoo" se píše, že pracující lid dostane velkou velmi moderně zařízenou zoo, mezi řádky jakoby bylo možné číst "tu nejlepší zoo"... Skutečnost však byla zcela jiná a pro samotnou zoo velmi smutná... Původní zoo měla jen 9 ha (čímž patřila k těm menším v republice), ačkoli se později rozšířila, vývoj byl (oproti velkým slovům v knize) poměrně pomalý a zoo rozhodně nepřekročila republikový průměr. Když se zoo dostala do stavu, kdy byla velká část obestavěna expozicemi, přišla první velká rána - dvě třetiny expozic musely být zbourány (1981 - 1985) kvůli stavbě dálniční přípojky. Ještě než se zoo z této pohromy vzpamatovala, bylo rozhodnuto (1995), že další její část musí ustoupit stavbě tunelu a dálnice D2. Tato stavba začala v roce 2003, zoo přišla mimo jiné o stávající vchod a musela být uzavřena do doby než bude postaven nový. Současný stav zoologické zahrady tak příliš nevypovídá o její historii a více než padesátiletém budování - v důsledku budování městské infrastruktury je to obrázek jen posledních 10 - 15 let.
Velké kočky (bílí tygři, lvi, levharti,jaguáři), medvědi, pandy červené, jezevci, surikaty, ženetky, hyeny, vlci, primáti (orangutani, šimpanzi, giboni, paviáni, kočkodani, makaci, lemuři, outloni, tamaríni, kosmani...), nosorožci, hrošíci, žirafy, zebry, antilopy, jeleni, kulani, koně Převalského, zubři, lamy, velbloudi, klokani, mary, lenochodi, pásovci, pštrosi, nandu, emu, papoušci, pelikáni, plameňáci, ibisi, bažanti, vodní ptáci, plazi, ryby... Nový pavilon lidoopů, pavilon šelem, malé exotárium.

an idea of the construction of the zoo in the capital arised long before its creation, even before establishing of the officially oldest Slovak Zoo - Zoo Bojnice. The first contemplation originates from 1948 (then the zoo was planned still in another location). In the first half of the 50s, the Bratislava Zoo was already mentioned in the book "Naše zoo" (Our zoo) as a facility that will soon start building (where was no mention about Bojnice at the release of 1955). But finally the construction began only in 1959 (the zoo was opened in May 1960). So Bratislava is not the oldest zoo not only in Slovakia, but de facto is not either the first zoological institution in the territory of the current capital, because already previously a zoo-corner existed in Petržalka (although it was not part of Bratislava at that time).
The book "Naše zoo" goes that working people get a large very modern equipped zoo - "the best zoo" as if possible to read between the line... However the reality was quite different, and very sad for the zoo... The original zoo was only 9 ha (therethrough it was one of the smaller ones in the country), although it later expanded, the development was relatively slow (compared to great words in the book) and the zoo definitely did not exceed the national average. When the zoo got into a situation where a large part was enclosed by exhibitions, the first big blow came - two-thirds of exposures had to be demolished (1981 - 1985) for the construction of motorway connections. Even before the zoo recovered from this disaster, it was decided (1995) that further its part must give way to the construction of the tunnel and motorway D2. This construction began in 2003, among other things the zoo lost its current entrance and had to be closed until the new built. So the current state of the zoo doesn't say too much about its history and more than fifty-years building - due to the development of urban infrastructure it is an image only last 10-15 years.
Big cats (white tigers, lions, leopards, jaguars), bears, red pandas, badgers, meerkats, genets, hyenas, wolves, primates (orangutans, chimpanzees, gibbons, baboons, guenons, macaques, lemurs, slow Loris, tamarins, marmosets...), rhinos, hippos, giraffes, zebras, antelopes, deer, kulans, Przewalski horses, bisons, llamas, camels, kangaroos, maras, sloths, armadillos, ostriches, rheas, emus, parrots, pelicans, flamingos, ibises, pheasants, waterfowl, reptiles, fish... The new house of great apes, house of carnivores, small exotarium.

prodej suvenýrů; dětská zoo; dětské hřiště; dinopark
sale of souvenirs; children's zoo; children's playground; dinopark

kiosky, bufety
kiosks, buffets

9. květen 1960
9th May 1960

městská
municipal

96 ha (expozice - 35 ha)
96 ha (exhibition - 35 ha)

 
1) História zoo
2) Stručně o zoo

12 / 214 10 / 102 0 176 / 914
(2014)
22 / 42 43 / 160 89 / 396
 
2011
1996
1988
1980
1975
1962
 


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 27.07. 2010 (video: 4 min 1 sec)
Image 1 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010 (video: 4 min 1 sec)
Roman Hynek, 27.07. 2010 (video: 4 min 1 sec)
Roman Hynek, 1989
Image 2 of 189
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Image 3 of 189
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Image 4 of 189
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Image 5 of 189
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Image 6 of 189
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Image 7 of 189
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Image 8 of 189
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Image 9 of 189
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Image 10 of 189
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 27.07. 2010
Image 11 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Image 12 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Image 13 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Image 14 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Image 15 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Image 16 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Image 17 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Image 18 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Image 19 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Image 20 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Image 21 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Image 22 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Image 23 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Image 24 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Image 25 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Image 26 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Image 27 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Image 28 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Image 29 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Image 30 of 189
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 27.07. 2010
Roman Hynek, 09.05. 2011
Image 31 of 189
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Image 32 of 189
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Image 33 of 189
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Image 34 of 189
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Image 35 of 189
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Image 36 of 189
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Image 37 of 189
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Image 38 of 189
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Image 39 of 189
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Image 40 of 189
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Image 41 of 189
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Image 42 of 189
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Image 43 of 189
Roman Hynek, 09.05. 2011
Roman Hynek, 09.05. 2011
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 44 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 45 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 46 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 47 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 48 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 49 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 50 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 51 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 52 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 53 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 54 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 55 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 56 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 57 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 58 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 59 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 60 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 61 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 62 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 63 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 64 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 65 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 66 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 67 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 68 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 69 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 70 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 71 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 72 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 73 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 74 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 75 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 76 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 77 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 78 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 79 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 80 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 81 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 82 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 83 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 84 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 85 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 86 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 87 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 88 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 89 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 90 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 91 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 92 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 93 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 94 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 95 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 96 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 97 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 98 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 99 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 100 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 101 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 102 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 103 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 104 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 105 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 106 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 107 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 108 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 109 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 110 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 111 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 112 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 113 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 114 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 115 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 116 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 117 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 118 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 119 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 120 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 121 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 122 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 123 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 124 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 125 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 126 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 127 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 128 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 129 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 130 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 131 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 132 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 133 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 134 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 135 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 136 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 137 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 138 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 139 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 140 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 141 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 142 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 143 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 144 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 145 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 146 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 147 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 148 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Image 149 of 189
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Alex Kantorovich, 05.06. 2014
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 150 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 151 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 152 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 153 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 154 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 155 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 156 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 157 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 158 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 159 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 160 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 161 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 162 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 163 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 164 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 165 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 166 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 167 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 168 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 169 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 170 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 171 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 172 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 173 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 174 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 175 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 176 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 177 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 178 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 179 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 180 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 181 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 182 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 183 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 184 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 185 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 186 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 187 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 188 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018
Image 189 of 189
Roman Hynek, 19.10. 2018
Roman Hynek, 19.10. 2018

  Stránka vytvořena 11.07. 2015 Poslední úprava 11.07. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.