!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Štiavnické Bane

Hegybánya   Siegelsberg

->1891 Pjerg; ->1948 Piarg


Sokoliarsky areál a prírodný park Aves ZŠ s MŠ Maximiliána Hella Štiavnické Bane
Sokoliarský areál a mini zoo Štiavnické Bane (ZŠ s MŠ Maximiliána Hella Štiavnické Bane)
Falconry area and Nature park Aves of Štiavnické Bane Primary school with Kindergarten named after Maximilián Hell • Štiavnické Bane (Štiavnické Bane Primary school with Kindergarten named by Maximilián Hell) Falconry area and mini zoo
48°26'11"N, 18°51'32"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-SK-XX-0050A
     
 
Štiavnické Bane 128
969 81
SLOVAKIA
 
The school:
+421 456929187
 
N/A
 
The school:
zsmhella☼pobox.sk
 
www.zakladnaskola.com
 
sokolnický areál a přírodní park Aves (též Naturae Park Aves), či mini zoo je velmi unikátní (nejen) zoologické zařízení na ZŠ a MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baních, které vzniklo tak trochu kvůli nedostatku žáků - pro zatraktivnění školy. Již někdy po roce 2002 existoval na škole sokolnický kroužek, ale od roku 2009 začal vyrůstat celý profesionální sokolnický areál a později koňské stáje, voliéry exotických ptáků, tropická hala, terária, akvária atd. Sokolnictví začalo být vyučováno v rámci výuky (a později i jezdectví a chov koní), čím se škola stala jedinou základní školou na světě, kde je povinný (a známkovaný) předmět sokolnictví.
Škola se brzy dočkala velkého zájmu žáků z okolních obcí, včetně nedalekého okresního města Banské Štiavnice (tomu pomohl i vlastní autobus, který denně sváží a rozváží žáky z okolí) a také zájmu veřejnosti. Stala se častým cílem exkurzí jiných školních zařízení i návštěvníků, nejen ze Slovenska, ale i ze zahraničí. Díky tomuto velkému zájmu se zoologický a botanický areál školy neustále rozvíjí. K původním voliérám dravců a sov přibyly voliéry exotických ptáků (hlavně papoušků), několik terárií, různé zahrady a jezírka, tropická hala s velkým sladkovodním akváriem (jeseteři, vyzy) a dvě velká tropická akvária (Malawi a Tanganjika) atd.
Ve spolupráci se Zoo Košice, Zoo Liberec a Zoo Moskva se škola účastní záchranných projektů raroha velkého, orla východního a bělohlavého a tamarína pinčího. Krom toho má vlastní chovné projekty orlů stepních, kání Harrisových, výrů velkých a sov pálených.
Tamaríni, koně, poníci, činčily, dravci, sovy, papoušci, kajmani, leguáni, želvy, jeseteři, vyzy...

The Falconry area and the Nature Park Aves (also Naturae Park Aves) or the mini zoo is a very unique (not only) zoological facility at the Primary School and Kindergarten of Maximilián Hell in Štiavnické Baní, which was created in sort of way due to a lack of pupils - to make the school more attractive. The falconry club was in the school already sometime after 2002, but since 2009, the whole professional falconry area and later horse stables, exotic birds aviaries, tropical hall, terrariums, aquariums etc. have started to grow up. The Falconry began to be taught in frame of teaching (and later also riding and horse breeding), what makes the school the only primary school in the world where the falconry is compulsory (and graded) subject.
The school soon received great interest from pupils from the surrounding villages, including the nearby district town of Bánská Štiavnica (this was also helped by their own bus, which transported pupils from and to the neighborhood daily) and also interest from public. It has become a frequent destination for excursions to other school facilities and visitors, not only from Slovakia but also from abroad. Thanks to this great interest, the zoological and botanical area of the school are constantly developing. Aviaries of exotic birds (mainly parrots), several terrariums, various gardens and lakes, tropical hall with one large freshwater aquarium (sturgeons, belugas) and two large tropical aquariums (Malawi and Tanganyika) etc. were added to the original aviaries of birds of prey and owls.
In co-operation with Košice Zoo, Liberec Zoo and Moscow Zoo, the school participates in the rescue projects of the saker falcon, Steller's sea eagle, Bald eagle and cotton-top tamarin. In addition that, it has own breeding projects of steppe eagles, Harris's hawks, Eurasian eagle-owls and barn owls.
Tamarins, horses, ponies, chinchillas, raptors, owls, parrots, caimans, iguanas, turtles, sturgeons, belugas (sturgeons)...

provensálská, japonská, bylinková, deštná a exteriérová vertikální zahrada, rozárium, tropický pavilon, dětské hřiště
Provencal, Japanese, Herbal, Rain and Exterior Vertical Garden, Rosarium, Tropical Pavilion, children's playground

N/A

~2009, 13. září 2016 - oficiální otevření Přírodního parku Aves
~2009; 13th September 2016 - official opening of the Nature Park Aves

obecní
municipal

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.05. 2019 Poslední úprava 10.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.