!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Svobodný stát • Free State
Vrystaat • iFreyistata • Freistata • Fuleyistata • Foreistata • Fureisitata • Freyistata • iFleyistata

 
Kroonstad

některé zdroje uvádí • some sources mention Bloemfontein


Boskoppie Lion and Tiger Reserve
předešlé názvy  •  former names
-> ~2006
(ENG) Boskoppie Lion Park
(AFR) Boskoppie Leeupark
27°37'27"S, 27°21'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-FS-0011A
     
 
Edenville Road
Kroonstad​
Free State
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 2030
Kroonstad, 9500
SOUTH AFRICA
 
+27 838745559
 
N/A
 
boskoppie☼outlook.com
 
www.boskoppie.com
 
rodinný lví a tygří park, který začínal v roce 1993 se 7 lvy ze zrušené kyperské zoo, později přibyli tygři, bílí tygři, levharti, jaguáři, gepardi a karakali. Celkem mnoho desítek velkých koček - jen lvů je více než 100 (údajně dokonce okolo 200). Kromě koček i kachny, králíci a jeden kočkodan.
Boskoppie patří k nejkontroverznějším chovným zařízením velkých koček v JAR. Je na seznamu nedoporučených volunteerských zařízení v kategorii "ugly" (odporný). Volunteeři jej označují za komerční množírnu velkých koček. Veškerá koťata jsou odebírána od matky a uměle dokrmována - koťata slouží jako domácí mazlíčci, dospělí (především lvi) k trofejnímu lovu. K tomu účelu majitel založil i Free State Lion Breeders Association - pro zrušení "anti-canned" loveckých zákonů (trofejní lov v uzavřeném - oploceném chovném prostoru) a legalizaci toho způsobu lovu. Krom toho údajně byly také incidenty s nelegálním transportem lvů (a obchodem), nosorožčí rohovinou, rasismem atd.

family owned lion and tiger park, which began in 1993 with 7 lions from the abolished Cypriot zoo, later were added also tigers, white tigers, leopards, jaguars, cheetahs and caracal. A total many dozens of big cats - just lions are over 100 (reportedly even about 200). In addition cats also ducks, rabbits and one vervet monkey.
Boskoppie ranks among the most controversial big cats breeding facilities in South Africa. It is on unrecommended volunteer facilities in category "ugly". Volunteers term it th commercial big cats puppy-mill. All cubs are taken from mothers and feeding from bottles - cubs serves as pets, adults (especially lions) to trophy hunting. For this purpose, the owner founded the Free State Lion Breeders Association - for the abolition of anti-canned hunting laws and legalizing this form of hunting. Furthermore reportedly there were also incidents with illegal transport of lions (and trade), rhino horn, racism etc.

interakce s mláďaty, ubytování
interactions with cubs, accommodation

bar

1993 - lví park (ostatní zařízení založeno již 1986 a 1989 otevřeno veřejnosti)
1993 - lion park (other facilities founded already 1986 and opened to the public 1989)

soukromé (rodina Swartova)
private (Swart family)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.11. 2015 Poslední úprava 25.11. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.