!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
 

Starověká Čína   Ancient China

mnoho čínských dynastií nebo císařů vlastnilo zvěřinec, či spíše rozsáhlý park, bohužel ne o všech jsou k dispozici konkrétnější zprávy (dynastie Čchin, dynastie Tchang, dynastie Sung měli velké parky, o kterých nejsou k dispozici informace)

many Chinese dynasties or emperors owned a menagerie or rather extensive park, unfortunately a concrete reports about all are not at disposal (Qin dynasty, Tang dynasty, Song dynasty had a large parks about which information are not available)

Dům Jelenů House of Deer
Čao-ke (u dnešního Che-pi, jižně od An-jangu) Zhaoge (near today's Hebi, south of Anyang)
* cca 1150 př. n.l. - 26. ledna 1046 př. n.l. * cca 1150 BC - 26th January 1046 BC
Podle knihy Konfucia císařovna Tanki postavila Dům jelenů (鹿屋 - Lu-wu), případně Zahradu jelenů (鹿苑 - Lu-jüan) nebo Jelení terasový pavilon (鹿台 - Lu-tchaj), kde chovala jeleny pro vlastní potěšení. Tento Dům jelenů je uváděn jako první čínské chovné zařízení, ale jiné informace chybí - od dob Konfucia se po tisíce let jeho věta jen opakuje. Ovšem pravda je troch jiná...
Císařovna Tanki byla ve skutečnosti Ta-ťi - favorizovaná konkubína krále Ta-sina (též Čou-sin), které se stala jeho ženu, poté co nechala umučit právoplatnou královnu. Byla to vychytralá, zlá a krutá žena, posedlá "liščí duší" (my bychom řekli posedlá ďáblem). Údajně nejhorší žena v dlouhé čínské historii (stála za pádem dynastie Šang). Ze všeho nejraději měla fyzické trýznění ostatních lidí. Sama vymyslela několik metod mučení. Jedinou její ctností byla láska ke zvířatům, ale ani ta nebyla důvodem zřízení Domu jelenů. Tento čin měl být zaručeným způsobem, jak se zbavit šlechtice a mudrce Ťiang C'-ja, kterého král najal právě na tento velkolepý úkol (původně to měla být jen věž demonstrující královskou moc).
Ta-ťi postavila skutečně honosnou, 15 m vysokou budovu s prostorem plným nefritových sloupů. Podlaha byla z mramoru, střechou a stropy byly posázené drahokamy a zábradlí velkými perlami a mořskými korály. Podle všeho zde nebyli jen jeleni, ale i jiná zvířata - Ta-ťi vysílala lovce, aby ji nachytali množství vzácných ptáků i jiných zvířat. Archeologové zde ve 20. století našli velké množství různých zvířecích kostí a želvích krunýřů. Krom toho jedním druhem tortury byla "hadí jáma" - jáma naplněná jedovatými hady a pavouky, kam byli vhazováni lidé, tzn. že musela králova konkubína chvat i tato zvířata.
Král a Ta-ťi měli více podobných "koníčků". Např. "bazén vína a les masa" - elipsový bazén asi 130 m dlouhý, 20 m široký a 1,5 m hluboký, který byl naplněn vínem a uprostřed měl ostrov se stromy na kterých bylo navěšeno pečené nebo sušené maso - jen tak pro vlastní orgie. Vše bylo ovšem finančně nákladné a tak král neustále zvyšoval daně. V roce 1046 př. n.l. proti němu povstala armáda lidí vedená zmíněným Ťiang C'-ja a porazila jej. Král zapálil palác i s Jelením domem a spáchal sebevraždu.

According to the Confucius book, empress Tanki built and House of deer (鹿 屋 - Luwu), alternatively Garden of deer (鹿苑 - Luyuan) or Deer Terracce Pavilion (鹿台 - Lutai) where she kept deer for her pleasure. The House of deer is cited as the first Chinese breeding facility, but other information is missing - since the time of Confucius, during thousands of years, his sentence is only repeated. But the truth is a little different...
Empress Tanki was in fact Daji - the favourite concubine of King Zhou of Shang (also Di Xin or Zhou Xin), which became his wife after she gave to torture to death the rightful queen. She was a cunning, evil and cruel woman, obsessed with "fox spirit" (we would say possessed by the devil). Reportedly the worst woman in a long Chinese history (she was responsible also for fall of Shang Dynasty). She liked best a physical torment of other people. She herself devised several methods of torture. Her only virtues was love for animals, but even that was not the reason for building of the House of deer. This action should be a guaranteed way to get rid of nobleman and sages Jiang Ziya, who was hired by the king just for this magnificent task (originally it was supposed to be a tower demonstrating royal power).
Daji built a truly sumptuous 15-meter high building with a space full of jade columns. The floor was made of marble, roof and ceiling were set with jewels and railing with large pearls and sea corals. By all accounts, there were not deer only, but also other animals - Daji was sending hunters to catch a number of rare birds and other animals. In the 20th century, archaeologists found here a large number of various animal bones and turtle shells. In addition that, one type of the torture was a "snake pit" - a pit filled with poisonous snakes and spiders, to where people were thrown into. That means the king's concubine had to keep also these animals.
King and Daji had more "hobbies" like that. E.g. "Wine pool and Meat forest" - elliptical pool about 130 m long, 20 m wide and 1.5 m deep, which was filled with wine and in the middle there was small island with trees on which baked or dried meat was hung - just for their own orgy. However everything was too finance-consuming so the king steadily increased taxes. 1046 BC, an army of people led by the mentioned Jiang Ziya revolted against him and defeated him. The king set the palace with the House of deer on fire and committed suicide.

 
Zahrada Moudrosti Garden of Intelligence
Feng (Feng-ťing), po spojení s Chao (Chao-ťing) Feng-chao (dnešní Sien) Feng (Fengjing), after union with Hao (Haojing) - Fenghao (today's Xian)
kolem 1100 př. n.l. around 1100 BC
Zahrada moudrosti (智慧之園 - Č'-chuej č' jüan) - novodobý název pro Ling-jou (靈囿), tedy něco jako Park ducha, prakticky ale Posvátná zahrada - jeden z prvních známých zvěřinců. Zahradu založil král Ťi-čchang (známější pod svým posmrtným jménem Wen - Wen Čou - Wen z dynastie Čou nebo Wen Wang - Král Wen) okolo roku 1100 př. n.l. ve svém novém hlavním městě Feng (později Feng-chao, na území dnešního Sienu). Zahrada obehnaná zdí měla 607 ha (z toho okolo 400 ha zvěřinec) a byly zde vzácné rostliny i zvířata - 3 druhy jelenů (včetně milu), antilopy, kozy, tygři, nosorožci, údajně i pandy (?) a mnoho dalších savců, ptáků (např. "bílý ptáci s oslnivými pery"), želv, hadů a ryb. Wen Wang měl své ošetřovatele zvěře i "veterináře" (lidi starající se o zdravotní stav zvířat). Podle některých informací z internetu zahrada přetrvala až do pádu dynastie Mandžuů (dynastie Čching), to je však nemožné, jelikož to skončila v roce 1912!

The Garden of Intelligence (智慧之園 - Zhihui Zhi Yuan) - modern name for Ling-You (靈囿), so something like Spirit Garden, but practically Secret Garden - one of the first know animal park. the garden was founded by king Ji Chang (better known known under his posthumous name Wen - Wen of Zhou - Wen of Zhou dynasty or Wen Wang - King Wen) around 1100 BC in his new capital of Feng (later Fenghao, in the place of today's Xian). The walled garden had 607 ha (of which the animal park was around 400 ha) and there were rare plants and also animals - 3 species of deer (including Pere David's), antelopes, goats, tigers, rhinos, reportedly also pandas (?) and many other mammals, birds (eg. ("white birds with dazzling plumes"), tortoises, snakes and fish. Wen Wang had own animal keepers and "veterinarians" (paople looking after animal health). According to some Internet information, the garden remained in existence until the fall of the Manchu dynasty (Qing Dynasty), however it is impossible because the dynasty ended in 1912!

 
Zahrada Šang-lin Jüan Shanglin Yuan Garden
Čchang-an (dnešní Sien) Chang'an (today's Xi'an)
* ~221 př. n.l. - † ~20 n.l. * ~221 BC - † ~20 AD
Šang-lin Jüan (上林苑 - Zahrada svrchovaného lesa) byl rozsáhlý park založený císařskou dynastií Čchin, jmenovitě císařem Čchin Š’-chuang-ti (vlastním jménem Jing Čeng), který později (okolo roku 138 př. n.l.) císař Wu-ti z dynastie Chan (vlastním jménem Liou Čche) ještě rozšířil až do enormních rozměrů a část obehnal zdí asi 160 km dlouhou. Park sahal od řeky Wej-che až k úpatí hory Čung-nan. Byly zde zemědělské pozemky, plantáže, zahrady, jezera, hory, mnoho budov a paláců a také velký zvěřinec. Šang-lin Jüan byl největším krajinářským parkem Číny všech dob. Park byl dlouhý 124 km a měl celkovou plošná výměru 2.460 km2!!! Jen samotné umělé jezero Kchun-ming mělo 16,6 km2 (viz. poznámka)!!! (Bylo dostatečně velké i pro výcvik vojenského námořnictva). Uvnitř parku stálo 12 palácových komplexů, 25 vyhlídkových pavilonů a 36 samostatných zahrad..
Byly zde expozice drahokamů, minerálů, rostlin (de facto botanická zahrada a arboretum), chovné zařízení pro bource morušové (na výrobu hedvábí), velký chov okrasných ryb (zřejmě prvních koi kaprů) a již zmíněný zvěřinec s vyhlídkami (budovami) na slony, bílé jeleny a labutě.
Krom nich zde  byli chováni nosorožci, medvědi, tygři, lvi, vlci, několik druhů jelenů (včetně milu), velbloudi, osli, muly, koně, jaci, labutě, husy, kachny a další vodní ptáci, bahňáci, dropi velcí, volavky, kormoráni, dravci, kakadu, želvy, aligátoři, jeseteři, možná i pandy velké. Zvířata byla získávána hlavně na území Číny, z Indie a Mezopotámie. Některá zvířata (např. kakadu, kachničky mandarínské, sloni, jaci, nosorožci...) byla zkonfiskována bohatému obchodníkovi z jeho vlastní soukromé zahrady. Většina zvířat (i domácích) byla ve výbězích, šelmy v klecích, ale mnoho jich parkem chodilo volně.
Ve známé básni Šang-lin fu básníka S'-ma Siang-žu, která popisuje park je uvedeno i velké množství zvířat: "rudohlavý vlk, černé a bílé opice, nosatý kahau, hulok, makak, siamang, tmavý gibon, "kuní lemur", "létající veverka", nosorožec, "jednorožec" (asi žirafa), "karkadan", tarpan, kůň, velbloud, mongolský osel, kulan, osel, mula, mezek, tapír, sambar, jelen milu, buvol, zebu, "srstnatý jak", divoký jak, zoborožci, "kouliví okáči", husy, divoké husy, kachny, labutě, "jehlozobci", kormoráni, ledňáčci, dropi, bílé volavky, "vlasaté volavky", želvy, "šupinatí draci", "šarlatoví okřídlení draci", jeseteři, úhoři, platýsi, bělice, "liščí ryby", raci... - není však známo do jaké míry šlo jen o básníkovu fantazii.
Park existoval více než 240 let.

Poznámka: v angličtině se obvykle udává 100 - 150 ha, což je chyba způsobená nesprávným překladem - v čínštině je psáno okolo 330 čchingů (= 16,6 km2), internetové překladače však údaj překládají jako 330 akrů (= ~135 ha).

Shanglin Yuan (上林苑 - Upper Wood Garden) was extensive park founded by imperial Qin Dynasty, namely by emperor Qin Shi Huang (whose real name Ying Zheng), which later (circa 138 BC) emperor Wudi of Han Dynysty (real name Liu Che) enlarged to enormous proportions and part surrounded with walls about 160 km long. The park stretched from Wei River to the foot of Mount Zhongnan. There were agricultural lands, plantations, gardens, lakes, mountains, many buildings and palaces and a large menagerie. Shanglin Yuan was the largest landscaped park in China of all time. The park was 124 km long and had a total surface area 2,460 km2!!! Only an artificial Kunming pond itself had 16.6 km2 (see. note)!!! (It was enough large for navy training). Inside the park stood 12 palace complexes, 25 observation pavilions and 36 individual gardens...
There were exhibitions of precious stones, minerals, plants (de facto botanical garden and arboretum), breeding facility for silkworms (for silk production), a large breeding of ornamental fish (apparently the first koi carp) and the aforementioned menagerie with observations (buildings) of elephants, white deer and swans.

There were expositions of gem, minerals, plants and animals (elephants, rhinos, deer, camels, asses, mules, horses, yaks, swans, geese, ducks and other waterfowl, shorebirds, great bustards, herons, cormorants, tortoises, alligators, sturgeons, possibly also giant pandas). Animals were obtained mainly in the area of China, from India and Mesopotamia.
Furthermore, they were kept rhinos, bears, tigers, lions, wolves, several species of deer (including Pere David's), camels, donkeys, mules, horses, yaks, swans, geese, ducks and other waterfowl, waders, great bustards, herons, cormorants, raptors, cockatoos, tortoises, alligators, sturgeon, maybe even giant pandas (?). Animals were acquired mainly in China, from India and Mesopotamia. Some animals (eg. cockatoos, Mandarin ducks, elephants, yaks, rhinos...) were confiscated from wealthy merchant from his own private gardens. Most animals (also domestic) was in enclosures, beasts in cages, but many roamed freely in the park.
In a famous poem Shanglin fu of poet Sima Xiangju, which describes the park, there is mentioned also a large number of animals, "red-headed wolf", black and white monkeys, proboscis, hoolock, siamang, dark gibbon, "marten lemur", "flying squirrel", rhinoceros, "unicorn" (may be a giraffe), "karkadan", tarpan, horse, camel, Mongolian ass, kulan, donkey, mule, hinny, tapir, sambar, Pere David's deer, buffalo, zebu, "furry yak", "wild yak", hornbills, "rolling eyes", geese, wild geese, ducks, swans, "needlebills", cormorants, kingfishers, bustards, white herons, "hairy herons," turtle, "scaly dragons", "scarlet winged dragons ", sturgeons, eels, flatfish, roach, "fox fish", crayfish... - however it is not known to what extent it was just a poet's imagination.
The park existed for more than 240 years.

Note: in English is usually written 100 - 150 ha, which is an mistake caused by improper translation - in Chinese is written around 330 Qing (= 16.6 km2), however internet translators translating the term as 330 acres (= ~135 ha).

 
Zahrada Jüana Kuang-chana

Garden of Yuan Guanghan

Si-ťing (dnešní Sien) Xijing (today's Xi'an)
okolo 100 př. n.l. around 100 BC
Zahrada Jüana Kuang-chana (袁广汉园) byla prvním známý soukromým zvěřinec na území Číny. Jüan Kuang-chan ji vlastnil v období vlády císaře Wu-tiho (141 - 87 př. n.l.). Byl zámožným obchodníkem, tak si na úpatí hory Beimang (北邙山) zřídil vlastní velký park (pozn. soudí se, že šlo o Si-ťing, pozdější Sien, nikoli Beimang u Luo-jangu). Park byl od východu k západu dlouhý 4 li (~1,6 km) a od severu k jihu 5 li (~2,1 km), měl tedy úctyhodnou plochu zhruba 350 ha. Bylo zde umělé jezírko, umělá hora vysoká více než 10 čangů (~36 m), 43 pavilónů, besídek a vyhlídkových teras vzájemně propojených zastřešenými chodníky a obrovské množství vzácných (i exotických) rostlin a zvířat. Např. bílí papoušci (kakadu), kachničky mandarínské, nosorožci, tibetští jaci...
Jüan Kaung-chanova zahrada byla až příliš monumentální, jakoby chtěla konkurovat císařské zahradě Šang-lin Jüan. Netrvalo dlouho a začal se o ni zajímat císař Wu-ti. Dal Jüana Kuang-chana sledovat a nakonec jej obvinil z několika zločinů a popravil. Zvířata i rostliny zkonfiskoval a přemístil do své zahrady Šang-lin Jüan, ke které připojil i pozemek Kuang-chanovy zahrady.
Spekuluje se, že tak císař učinil kvůli své nesmrtelnosti - vládci budovali umělé hory, protože se věřilo, že na ně sestupují nesmrtelní bohové a přináší nesmrtelnost majitelům. Co kdyby sestoupili na horu zbohatlíka Kuang-chana a ne na umělé hory v císařském parku Šang-lin Jüan...


Garden of Yuan Guanghan (袁广汉 园) was the first known private menagerie in China. Yuan Guanghan owned it during the reign of Emperor Wudi (141 - 87 BC). He was a wealthy merchant, so set up its own large park at the foot of Beimang (北 邙 山; ed. it is believed that it was a Xijing, later Xian, not Beimang near Luoyang). The park was long from east to west 4 li (~ 1.6 km) and from north to south 5 li (~ 2.1 km) so that had a respectable area of about 350 ha. There was an artificial lake, an artificial mount of high more than 10 zhang (~ 36 meters), 43 pavilions, gazebos and observation decks interconnected by covered walkways and a vast number of rare (also exotic) plants and animals. E.g. white parrots (cockatoos), mandarin ducks, rhinos, Tibetan yaks...
Yuan Gaunghan garden was too monumental, as if it wanted to compete with the imperial garden of Shanglin Yuan. It was not long time then Emperor Wudi began to take interest in that. He gave to spy on Yuan Guanghan track and finally accused him of several crimes and executed. He confiscated animals and plants and moved into his garden Shanglin Yuan and also joined the Guanghan's land to Shanglin Yuan.
There is speculation that the emperor did so because of his immortality - the rulers built artificial mountains, because it was believed that immortal gods descend to these and brings immortality to owners. What if they should descend to the mount of rich man Guanghan and not to artificial mount in the imperial park Shanglin Yuan...

 
Zvěřinec Kublaj Chána v Xanadu Menagerie of Kublai Khan in Xanadu
Šang-tu, také Xanadu, původně Kaiping (28 km od dnešního To-lunu) Shangdu, also Xanadu, originally Kaiping (28 km from today's Dolonnur)
* okolo 1260 - † pravděpodobně 1358 n.l. (dobytí a vypálení paláce) * around 1260 - † probably 1358 AD (conquest and burn-out of the palace)
mongolský chán Kublaj měl velký velkolepý zvěřinec na císařském dvoře v letním sídle v Šang-tu (známější jako Xanadu). Ve zvěřinci bylo mnoho zvířat, např. sloni (údajně 5000 kusů), hroši. lvi, tygři, levharti, rysi, jeleni, srnci, kabaři, divocí osli, různé kozy, veverky, draví ptáci (200 rarohů, sokoli, jestřábi, orli...) atd. Park měl údajně 13 km2 (tj. 1.300 ha). Zprávy o tomto zvěřinci pocházejí hlavně od Marca Pola, který pobýval a úřadoval u Kublaj chána 17 let (1264 - 1281), Xanadu navštívil 1275.

Mongolian khan Kublai had a large grandiose menagerie in the emperor court in summer capital Shangdu (more know as Xanadu). In the menagerie there were many animals, eg. elephants (reportedly 5000 specimens), hippos, lions, tigers, leopards, lynxes, deer, roe deer, musk-deer, wild asses, various goats, squirrels, birds of prey (200 gyrfalcons, falcons, hawks, eagles...) etc. The park reportedly was 13 km2 (ia. 1,300 ha). The reports about the menagerie originates mainly from Marco Polo, who stayed and was in the authority of Kublai Khan for 17 years (1264 - 1281), visited Xanadu 1275.
 
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:15. 12. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.