!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
 

StarověkÝ Řím   Ancient Rome

Ve Starověkém Římě existovalo mnoho vivárií (zařízení pro chov a předvádění jakýchkoli zvířat), ale k dispozici jsou informace jen o malém množství z nich. Kromě (v té době) běžných zvěřinců byl Starověký Řím později proslavený také císařskými zvěřinci, které byly poblíž arény a sloužily většinou gladiátorským zápasům apod. S nimi nezřídka souvisely i "civilní" zvěřince (jako zásobárna zvířat pro arény, zvěřince "na půl cesty" pro transporty, mezi původním chovným zařízením a arénou nebo jiným přemísťováním atd.).
Každý římský císař měl nějaký zvěřinec - ve smyslu kolekce zvířat - každý svou. Obrovské množství zvířat sloužilo většinou pro triumfální procesí, oficiální slavnosti a / nebo pro boje v arénách - gladiátorské zápasy, které byly součástí císařských her. Za normálních časů (mimo oficiální slavnosti a procesí) byly přístupné veřejnosti. V těchto zvěřincích bylo neuvěřitelné množství zvířat, většinou určených na smrt... V arénách (i ulicích) Starověkého Říma byly zabity stovky tisíc zvířat. Arénové zvěřince byly stejně jako samotné arény dokonale organizované - měly své tréninkové školy a školitele, externí výcviková zařízení pro zvířata a samozřejmě kompletní odborný personál - od ošetřovatelů zvířat, přes veterináře až třeba po soudce, který hlídal regule.
Kromě klasických zápasů bestiáriů (gladiátoři zápasící se zvířaty) se časem vyvinuly i jiné formy této zvrhlé zábavy... např. vypuštění pštrosů s uřízlou hlavou do arény nebo štvanice typu "udělej si sám" - do arény byla vpuštěna méně nebezpečná zvířata (mufloni, jeleni, divočáci, antilopy, osli, pštrosi...) a poté diváci s noži a oštěpy. Každý si mohl ulovit vlastní zvíře. V pozdější době bylo dokonce Colsseum pronajímáno pro soukromé gladiátorské zápasy.
Arénové zvěřince ve Starověkém Římu existovaly do období Ostrogótského království, kdy je zrušil král Theodorich Veliký. Poslední zápas se konal v Římě roce 523. V byzantské říši byly zápasy sice oficiálně zrušeny v roce 537, ale neoficiálně probíhaly až do 7. století (asi do 680).
Kromě římských císařských zvěřinců, byly arénové zvěřince údajně v dalších asi 70 městech říše (konkrétní informace však chybí) a také mimo říši. V samotném Římu se císařské hry konaly do roku 80 v aréně Circus Maximus a poté v nově postaveném Colosseu (od dob Tita). Fyzické zvěřince, zvané Vivarium (tedy zařízení ve smyslu zoo) byly na více místech v Římě a okolí - zvířat bylo tolik, že je každý panovník musel držet v mnoha zvěřincích najednou. Bohužel známých je jen pět (z toho jeden pravděpodobně jen pro nemocná či poraněná zvířata) - v Římě u Brány Prenestina a na vrchu Celio, v Laurentumu, Ardeji a Tiburu.
Arénové zvěřince neměly žádný trvalý charakter - každý nový císař měl svou vlastní novou kolekci zvířat, přesto všechno je i toto důležitá kapitola v historii vzniku zoologických zahrad. Seznamy známých zvířat jednotlivých panovníků jsou uvedeny zvlášť - na konci seznamu (jelikož není známo v kterém zvěřinci která zvířata byla).

In Ancient Roma there were many vivariums (facilities for keeping and showing any animals), but information is available only about few of them. In addition to the (in that time) ordinary menageries, Ancient Rome was later made ​​famous also by the imperial menageries, which was near the arena, and served mostly to gladiator fights etc. With them often also "civil" menageries was related (as reservoirs or storages of animals for the arena, menageries on "halfway" for transports, between the original breeding facilities and arenas or other transfers etc.).
Each Roman emperor had some menagerie - in sense of animal collection - each his own., Huge numbers of animals served mostly a triumphal procession, official celebration and / or for a combats in the arenas - gladiator fights, which were part of Imperial games. In the normal times (off official celebrations and processions) they were public accessible. Unbelievable number of animals was in these menageries, mostly intended to die... In arenas (also in streets) of Ancient Rome there were killed hundreds of thousands animals. Arena menageries were just as arena itself perfectly organized - had their training schools and instructors, external training facilities for the animals and of course the complete professional staff - from animal keepers over a veterinarians up to the judge who kept an eye on the regulations.
In addition to classic fights of bestiarii (gladiators fighting with animals) also other forms of this perverted fun evolved over time... eg. a let out the ostriches with a cut heads to the arena, or hunting of type "do it yourself" - less dangerous animals (mouflon, deer, wild boar, antelope, donkeys, ostriches...) were placed to the arena and then spectators with knives and spears. Everybody can hunt your own animal. In later times, the Colsseum was even rented for private gladiatorial fightings.
Ancient Roman arena menageries existed up to the period of Ostrogothic kingdom when king Theoderic the Great abolished all. The last match in Rome was held in 523. Fightings in the Byzantine empire were officially abolished in the year 537, but unofficially ran until the 7th century (may be to 680).
In addition to the Rome imperial menageries, arena menageries were reportedly in about 70 other cities of the Empire (however specific details are missing) and also out of the Empire. In Rome itself, the imperial games were held in arena of Circus Maximus until 80 and then in the newly built Colosseum (since the time of Titus). Physical menageries, called Vivarium (so facilities in sense of the zoo) were on multiple places in Rome and its surroundings - it was so many animals that each ruler had kept them in many menageries at once. Unfortunately, only five are known (of which one was probably only for sick or injured animals) - in Rome at the Praenestine Gate and on the Caellian Hill, in Laurentumu, Ardea and Tibur.
The arean menageries had no permanent character - each new emperor had his own new animal collection, through that all also it is an important chapter in the history of zoological gardens. Lists of known animals of particular rulers are written separately - at the end of the list (because it is not known what animals were in which menagerie).

1.
Zvěřince   Menageries

Strabův ptačinec
(Ornithon Strabonis)
Strabo's Aviary
(Ornithon Strabonis)
Brundisium (dnešní Brindisi) Brundisium (today's Brindisi)
druhá polovina 3. stol. př. n.l. second half 3rd century BC
První zařízení pro chov více druhů ptáků, tzv. ornithon "vymyslel" a postavil římský rytíř Marcus Laenius Strabo (jméno se uvádí v různých verzích - Lenio, Laelius nebo Lænius Strabone) ve 3. století př. n.l. v Brundisium (dnešní Brindisi). Šlo o takový druh stavby, který se pak stal na dlouhou dobu módou - vzorem pro další stavby (nejen aviaria). Podrobnější údaje o tomto zařízení nejsou známy.

The first facilities for breeding of more birds species, co-called ornithon was "invented" and build by Roman knight Marcus Laenius Strabo (the name is mentioned in more versions Lenio, Laelius nebo Lænius Strabone) in Brundisium (now Brindisi) in the 3rd century BC. It was such kind of buildings, which then became the fashion for a long time - as a model for other buildings (not only aviaries). More detailed information are not available.

 
Lucullův ptačinec
(Ornithon Luculli)
Lucullus' Aviary
(Ornithon Luculli)
Tusculum (poblíž dnešního Frascati) Tusculum (near today's Frascati)
první polovina 1. stol. př. n.l. first half of 1st cent. BC
Na přelomu 1. a 2. století př. n.l. postavil římský vojevůdce a politik Lucius Licinius Lucullus (*118 - † 57 př. n.l.) ornithon podobný tomu Strabovému v Tusculumu (poblíž dnešního Frascati). Lucullus měl ovšem u ptačince i výběh nebo výběhy.

At the turn of the 1st and 2 century BC, Roman commander and politician Licius Lucullus Lucinius (*118 - † 57 BC) built an ornithon similar to the Strabo's in Tusculum (near today's Frascati). However Lucullus had at aviary also enclosure or enclosures.

 
Therotrophium Quinta Hortensia Hortala v Laurentumu Therotrophium of Quintus Hortensius Hortalus in Laurentum
Laurentum (na pobřeží u Říma) Laurentum (on the coastline near Rome)
asi 67 př. n.l. probably 67 BC
therotrophium bylo chovné zařízení pro místní zvěř, zřídil jej římský konzul Quintus Hortensius Hortalus (*114 - † 50 př. n.l.) v Laurentumu zřejmě někdy v 70. letech př. n.l. Park o velikosti 50 iugera (12,5 ha) byl celý obehnaný zdí, velmi honosný a propracovaný a sloužil za vzor oborám šlechtických rodin, přestože nebyl určen k lovu. Zvířata (jeleni, srnci apod.) byla dodávána do římské arény Circus Maximus k zápasům.

the therotrophium was breeding facility for local animals, it created by a Roman consul Quintus Hortensius Hortalus (* 114 - † 50 BC) in Laurentum perhaps sometime in the 70s BC. Park of 50 iugera (12.5 ha) were all walled, very opulent and sophisticated and served as a model to deer parks of noble families, although it was not designed for hunting. Animals (deer, roe deer etc.) were supplied to the Rome arena of Circus Maximus for fights.

 
Varrův ptačinec
(Ornithon Varronis)
Varro's Aviary
(Ornithon Varronis)
Casinum (dnešní Cassino) Casinum (today's Cassino)
* 64 - † 47 př. n.l. * 64 -  † 47 BC
     
  renesanční ztvárnění   novodobá rekonstrukce  
  Renaissance interpretation   contemporary reconstruction  
         
V roce 64. př. n.l. si římský učenec a spisovatel a politik Marcus Terentius Varro (* 116 - † 27 př. n.l.) postavil velký ptačinec - přičemž zdokonalil a zmodernizoval vzor nastolený Strabem.
Varro postavil svůj ornithon (tak se tehdy nazývalo zařízení pro chov více druhů) v jeho vile v Casinu. Elegantní ornithon byl z pravé i levé strany uzavřen mezi vysokými stěnami. Byl obdélníkového tvaru (14,5 x 22 m) se zaobleným horním koncem (poloměr 8 m) se vchodem ve spodní části. Kolem dokola byly kolonády - chodníčky lemované kamenným sloupovím a zakrslými stromy. V horní části ornithonu je obloukovitá kolonáda a uprostřed ní pavilonek. V přední části, ve středu i v kolonádách byly klece, voliéry a rybníčky mnoha druhů ptáků - hlavně množství pěvců (slavíci, drozdi, kosi...), vrubozobí (kachny, labutě...), ale také množství ryb.
Varrova vila byla v roce 47 př. n.l. vypleněna armádou Marca Antonia. I přes svou krátkodobou existenci je díky své dokonalosti a propracovaným detailům dodnes často uváděna v mnoha publikacích o zahradní architektuře.

In 64 BC, Roman scholar, writer and politician Marcus Terentius Varro (* 116 - † 27 BC) built a large aviary to this pattern - in the process he improved and modernized the model established by Strabo.
Varro built his ornithon (how the facility for the breeding of more species was called) in his villa in the Casinum. Elegant ornithon was closed between high walls from the left and right sides. It was of rectangular shape (14.5 x 22 m) with a rounded upper end (radius 8 m), with an entrance at the bottom. A colonnades - walkways lined with the stone columns and dwarf trees were all around the place. Rounded colonnade and pavilion in the middle of it is in the top of the ornithon. In the front, in the middle and also in the colonnades there are cages, aviaries and ponds of many species of birds - mainly many of songbirds (nightingales, thrushes, blackbirds...), waterfowl (ducks, swans ...), but also a number of fish.
Varro's villa was looted by army of Mark Antony in 47 BC. Despite its short existence it is to this day often mentioned in many publications about a garden architecture, due to its perfection and elaborate details.

 
Pompeiův zvěřinec Pompey's Menagerie
Řím (?) Roma (?)
okolo 55 př. n.l. around 55 BC
římský vojevůdce a politik Pompeius měl zvěřinec se lvi (asi 600 lvic a 315 lvů), tygry, levharty, rysy, medvědy, vlky, slony (18 nebo 20 kusů), indickým nosorožcem (první v Římě), opicemi (kočkodani), gazelami, divočáky, býky...

Roman military and political leader, Pompey, had a menagerie with lions (about 600 lioness and 315 lions), tigers, leopards, lynxes, bears, wolves, elephants (18 or 20 specimens), Indian rhino (first in Rome), monkeys (guenons), gazelles, wild boars, bulls...

 
Vivárium Quinta Fulvia Lippina v Tarquinii Vivarium of Quintus Fulvius Lippinus in Tarquinii
Tarquinii nebo Tarchuna (dnešní Tarquinia) Tarquinii or Tarchuna (today's Tarquinia)
krátce před 50 př. n.l. shortly before 50 BC
Krátce před rokem 50 př. n.l. založil římský farmář Quintus Fulvius Lippinus v někdejším etruském, tehdy krátce římském městě Tarquinii (etrusky Tarchuna, dnes Tarquinia) první vivárium, které se stalo vzorem pro další. Park o velikosti 40 iugera (10 ha) byl něco mezi dnešní oboru a zoo s místními zvířaty. Ačkoli to nebyla lovná obora, Lippinus zde choval místní zvířata, z nichž většina byla určená k lovu - jeleni, srnci, divočáci, divoké ovce a kozy, zajíci. Některé zdroje píší dokonce o levhartu. Součástí vivária bylo i cochlearium (nebo coclearium) - zařízení pro chov šneků (jistě byli určení k jídlu). Lippinus jich choval hned několik druhů (nejméně 4).

Shortly before 50 BC, Roman farmer Quintus Fulvius Lippinus founded in the former Etruscan, then shortly Roman city of Tarquinii (Tarchuna in Etruscan, now Tarquinia) the first vivarium, which became a model for others. Park of 40 iugera (10 ha) was something between current deer (game) park and a zoo of local animals. Although it did not hunting deer park, Lippinus bred here local animals, most of which were intended for hunting - deer, roe deer, wild boars, wild sheep and goats, hares. Some sources write even about leopard. Part of the vivarium was also cochlearium (or coclearium) - facility for breeding of snails (surely intended to eat). Lippinus bred several species of them (minimally 4).

 
Vivárium u Brány Prenestina Vivarium at Praenestine gate
Řím Rome
?? - zřejmě někdy od přelomu letopočtu (př. n.l. a n.l.) až do počátku 6. stol. n.l. ?? - probably sometimes since turn of the era (BC and AD) up to the early 6. cent. AD
jedno z mnoha královských / císařských vivárií pro zvířata určená do arén (Circus Maximus a Colosseum). Bylo v centru dnešního Říma u Brány Prenestina (Porta Prenestina nebo Porta Maggiore) - není zcela zřejmé, kdy existovalo - zda po celou dobu konání gladiátorských zápasů (42 př. n.l. - 523 n.l.) nebo jen po nějakou část (víme že existovalo současně s viváriem na vrchu Celio).
Bývali zde například sloni a tygři, ale není známo jaká všechna další zvířata, ani podle jakého klíče se zvířata do jednotlivých zvěřinců rozmísťovala. Nevíme dokonce ani, zda zde byla zvířata trvale nebo sem byla dovážena vždy jen nějakou dobu před císařskými hrami. V každém případě byl zvěřinec před hrami otevřený veřejnosti.

one of the many royal / imperial vivaria for animals intended to arenas (Circus Maximus and the Colosseum). It was in the center of today's Rome at the Praenestrine Gate (or Porta Prenestina Porta Maggiore) - it is not entirely clear when it existed - whether during the entire duration of the gladiatorial games (42 BC - 523 AD) or only during some part (we know it existed simultaneously with vivarium on Caellian Hill).
For example elephants and tigers were here, but it is not known what all other animals, nor by what key the animals were placed to various menageries. We do not know even whether animals were here permanently or whether they were imported always some time before imperial games. In any case, the menagerie was opened to the public before the games.

 
Vivárium na pahorku Celio Vivarium on Caelian Hill
Řím Rome
?? - zřejmě někdy od přelomu letopočtu (př. n.l. a n.l.) až do počátku 6. stol. n.l. ?? - probably sometimes since turn of the era (BC and AD) up to the early 6. cent. AD
jedno z mnoha královských / císařských vivárií pro zvířata určená do arén (Circus Maximus a Colosseum). Bylo v centru dnešního Říma na vrchu Celio - není zcela zřejmé, kdy existovalo - zda po celou dobu konání gladiátorských zápasů (42 př. n.l. - 523 n.l.) nebo jen po nějakou část (víme že existovalo současně s viváriem u Brány Prenestina).
Není známo jaká všechna zvířata zde bývala, ani podle jakého klíče se do jednotlivých zvěřinců rozmísťovala. Nevíme dokonce ani, zda zde byla zvířata trvale nebo sem byla dovážena vždy jen nějakou dobu před císařskými hrami. V každém případě byl zvěřinec před hrami otevřený veřejnosti.

one of the many royal / imperial vivaria for animals intended to arenas (Circus Maximus and the Colosseum). It was in the center of today's Rome on the Caelian Hill - it is not entirely clear when it existed - whether during the entire duration of the gladiatorial games (42 BC - 523 AD) or only during some part (we know it existed simultaneously with vivarium at Praenestine Gate).
It is not known what all animals ere here, nor by what key were placed to various menageries. We do not know even whether animals were here permanently or whether they were imported always some time before imperial games. In any case, the menagerie was opened to the public before the games.

 
Nerovo Vivárium v Domus Aurea Nero's Vivarium in Dmus Aure
Řím (Itálie) Roma (Italy)
* 64 n.l. - † asi jen ~68 n.l. * 64 AD - † perhaps only ~68 AD
megalomanský císař Nero si postavil obrovský kolosální palácový komplex Domus Aurea. Ten zabíral plochu 120 ha a obsahoval extravagance jako 30 m vysokou sochou Nera, jídelny s pohyblivými stropy ze slonoviny, ze kterých se shazovaly parfémované okvětní lístky, jeden strop byl kulatý a točil se jako nebe, koupelny s mořskou a sirnou vodou, umělé jezero "velké jak moře" a kolem něj domy "velké jako města", vily s poli, pastviny, vinohrady a také zvěřinec s nekonečnými stády divokých i krotkých zvířaty "všech druhů". Údajně to byl zvěřinec, který velikostí a množstvím zvířat snese srovnání s dnešními zoo.
To celé bylo jen pro Nerovu zábavu - ze 300 místností prý ani jedna nebyla ložnicí. Tento opulentní projekt však urychlil Nerův konec - již o 4 roky později spáchal sebevraždu.

megalomaniacal emperor Nero built a huge colossal palace complex Domus Aurea. It occupied an area of 120 ha and contains extravagances as a 30 m high statue of Nero, dining room with movable ceilings of ivory, from which a perfumed petals were thrown down, one ceiling was round and rotated like heaven, bathrooms with sea and sulfuric water, artificial lake "large as the sea" and houses around that "big as a cities", villas with fields, pastures, vineyards and also a menagerie with endless herds of wild and tame animals of "all species". Reportedly it was a menagerie that can be compared with today's zoos by size and the number of animals.
This all was just for fun of Nero - apparently no one of 300 rooms was bedroom. However the opulent project hastened the end of Nero - already 4 years later he committed suicide.

 
Vivárium v Laurentumu Vivarium in Laurentum
Laurentum (na pobřeží u Říma) Laurentum (on the coastline near Rome)
1. - 2. stol. n.l. 1st - 2nd century AD
jedno z mnoha královských / císařských vivárií pro zvířata určená do arén v Římě (Circus Maximus a Colosseum).  Bylo zde například císařské stádo indických i afrických slonů a velbloudů. Sloni se zde prý množili. Mnoho zvířat bylo pro Římské arény nebo do válek (např. váleční sloni). Podle nápisů mělo Vivárium několik (možná oddělených) částí jako Herbariae a Ferae bestiae. Soudí se, že první sloužilo pro neafrická nebo orientální zvířata, případně jen býložravce, druhé pro ta ostatní, popřípadě jen šelmy.
Vivárium existovalo v 1. a 2. stol., ale není zřejmé zda i dříve či později.

one of the many royal / imperial vivaria for animals intended to arenas in Rome (Circus Maximus and the Colosseum). There was for example imperial herd of both Indian and African elephants and camels. Elephants reportedly reproduced here. Many of animals were for the Roman arena or to wars (eg. war elephants). According to the inscriptions, the Vivarium had several (may be separate) parts as Herbariae and Ferae bestiae. It is believed that first served for non-African or Oriental animals, alternatively only for herbivores and the second for the other, or just a only for beast.
The Vivarium existed in 1st and 2nd century, but it is not clear if also before or later.

 
Vivárium v Ardeji Vivarium in Ardea
Ardea (dříve město, dnes součást Říma) Ardea (formerly city, today part of Rome)
zřejmě v 1. - 2. stol. n.l. probably in 1st - 2nd century AD
jedno z mnoha královských / císařských vivárií pro zvířata určená do arén v Římě (Circus Maximus a Colosseum).  Na zdejších zalesněných pláních byla stáda slonů - především afrických, ale zřejmě i indických. Jestli zde byla i jiná zvířata není zřejmé.
Vivárium existovalo zřejmě v 1. a 2. stol., ale není zřejmé zda i dříve či později.

one of the many royal / imperial vivaria for animals intended to arenas in Rome (Circus Maximus and the Colosseum). On the local wooded plains there were herds of elephants - mostly African, but probably also Indian. If also other animals were here is not clear.
The Vivarium existed probably in 1st and 2nd century, but it is not clear if also before or later.

 
Vivárium v Tiburu Vivarium in Tibur
Tibur (dnešní Tivoli) Tibur (today's Tivoli)
zřejmě v 1. - 2. stol. n.l. probably in 1st - 2nd century AD
jedno z mnoha královských / císařských vivárií pro zvířata určená do arén v Římě (Circus Maximus a Colosseum). Víme, že toto vivárium sloužilo pro nemocná nebo raněná zvířata (často po transportu), ale nevíme, jestli jen pro ně nebo hlavně pro ně.
Vivárium existovalo zřejmě v 1. a 2. stol., ale není zřejmé zda i dříve či později.

one of the many royal / imperial vivaria for animals intended to arenas in Rome (Circus Maximus and the Colosseum). We know that this vivarium served for sick or injured (or wounded) animals (often after transportation), but do not know if solely for them or mainly for them.
The Vivarium existed probably in 1st and 2nd century, but it is not clear if also before or later.

 
Vivárium v Macellu Vivarium in Macellum
Macellum (poblíž dnešního Kayseri, Turecko) Macellum (near today's Kayseri, Turkey)
přelom 3. a 4. stol. n.l. turn of 3rd and 4 th cent. AD
zvěřinec, o kterém existuje krátká zmínky z období kdy zde byl ve "vyhnanství" pozdější římský císař Julianus (celým jménem Flavius Claudius Julianus, známý též jako Julianus Apostata) a jeho bratr Constantius Gallus. Na statek je vyslal císař Constantius II. Bylo to v polovině 4. století. Chováni zde byli pravděpodobně lvi, levharti, medvědi...

Menagerie, about which there is a brief mention from the period when later Roman emperor Julian (full name Flavius Claudius Julian, also known as Julian the Apostate) and his brother Constantius Gallus were there in "exile". They was sent to the farm by Emperor Constantius II. It was in the middle of the 4th century. There were kept probably lions, leopards, bears...

 
Vivárium v Kyréně Vivarium in Cyrene
Kyréna (poblíž dnešního Šahhátu, Lybie) Cyrene (near today's Shahhat, Lybia)
přelom 3. a 4. stol. n.l. turn of 3rd and 4 th cent. AD
vivarium či zvěřinec v Kyréně byl kompletně obehnán 4 - 5 m vysokou zdí, měl rozlohu asi 2 ha a sloužil Římanům jako "zvěřinec na půl cesty" - zastávka pro transport zvířat do Evropy. Zde se zvířata shromažďvala i zotavovala a po několika měsících byla odvážena do Říma.

vivarium or a menagerie in Cyrene was completely surrounded by 4 - 5 m high wall, had an area of about 2 ha and served to the Romans as "menagerie on half way" - a stopover for transports of animals to Europe. Animals were gathered and recovered there and after several months were transported to Roma.

 
Vivarium v Beroeji Vivarium in Beroea
Beroea (dnešní Aleppo, Sýrie) Beroea (today's Aleppo Syria)
4. stol. n.l. 4th cent. AD
soukromé vivarium či zvěřinec s vlastní arénou pro gladiátorské zápasy. Šelmy a jistě i další zvířata

private vivarium or menagerie with own arena for gladiator fighting. Beasts and certainly also other animals

 
Vivárium v Hierapolisu Vivarium in Hierapolis
Hierapolis (dnešní Manbidž, Sýrie) Hierapolis (now Manbij, Syria)
počátek 5. stol. n.l. (možná již konec 4. stol.) 5th cent. AD (may be already the late 4th cent.)
na sklonku Římské nebo spíše počátkem Byzantské říše bylo v Hierakonpolisu zřízeno vivarium či zvěřinec. V Hierakonpolisu kvůli jeho strategické poloze na řece Eufrat a nedaleko Středozemního moře, jelikož sloužil především jako zastávka konvojů dopravujících obrovské množství zvířat z Afriky nebo Asie do Římské říše. Cesta byla dlouhá a náročná, nebylo ji možné uskutečnit najednou - nevydržela by ji ani přepravovaná zvěř ani koně, proto konvoje vykládaly zvířata Hierakonpoliském zvěřinci. Tam se několik měsíců zotavovala a teprve potom (po 4 měsících nebo půl roce) pokračovala dále do Evropy.

in the late Roman or rather early Byzantine Empire, a vivarium or menagerie was created in Hierakonpolis. In Hierakonpolis due to its strategic location on the Euphrates river and nt far from the Mediterranean Sea, since it served primarily as a stopover of convoys transporting huge number of animals from Africa or Asia to the Roman Empire. The journey was long and hard, it was not possible to carry out all at once - neither transported animals nor horses would not last it, so the convoy unloaded animals in the Hierakonpolis menagerie. They were recuperating there, and only then (after 4 months or half a year) continued to Europe.

 
Zvěřinec v Konstantinopolu Menagerie in Constantinople
Konstantinopol (dnešní Istanbul, Turecko) Constantinople (today's Istanbul, Turkey)
asi 5. století n.l. about 5th century AD
málo známý zvěřinec byl v Konstantinoplu v době Starověkého Říma - Východořímské či Byzantské říše (asi v první polovině 5. století n.l.). Byly tam ve velkých výbězích byly sloni, žirafy, vodní buvoli, v klecích lvi a v malých kotcích opice.

few know menagerie was in Constantinople in time of Ancient Rome - Eastern Roman or Byzantine Empire (about in first half of 5th century AD). There were elephants, giraffes and water buffalos in large enclosures, lions in cages and monkeys in small pens.
  
Zvěřinec v Antiochii Menagerie in Antioch
Antiochie (dnešní Antakya, Turecko) Antioch (today's Antakya, Turkey)
* počátek 6. století - † 538 n.l. early 6th century  -  † 538 AD
málo známý zvěřinec byl v Antiochii na sklonku Starověkého Říma - Východořímské říše či Byzantské (na počátku 6. století n.l.). Zvěřinec (plný hadů a divokých zvířat) byl v centru města na konci hlavní třídy a v roce 538 ho zničili Peršané (Sásánovci).

few know menagerie was in Antioch towards the end of Ancient Rome - Eastern Roman or Byzantine Empire (in early of 6th century AD). The menagerie (full of snakes and wild animals) was in the city centre on the end of main avenue and Persians (Sasanids) destroyed it in 538.


 
Zvěřinec Konstantina IX. Monomacha v Konstantinopolu Menagerie Of Constantine IX Monomachos in Constantinople
Konstantinopol (dnešní Istanbul, Turecko) Constantinople (today's Istanbul, Turkey)
11. století n.l. 11th century AD
byzantský král Konstantin IX. Monomachos zřídil v 11. století v Konstantinpolu zvěřinec. Ten sloužil hlavně zápasům zvířat mezi sebou nebo s lidmi, ale údajně byla zvířata také vystavována. Byly zde lvi, levharti, medvědi, sloni, žirafy, antilopy, pštrosi, krokodýli...

Byzantine king Constantine IX Monomachos created a menagerie in Constantinople in the 11th century. It served mainly for animal fights among themselves or with people, but reportedly animals were also exhibited. There were lions, leopards, bears, elephants, giraffes, antelopes, ostriches, crocodiles...2.
  Zvířata jednotlivých panovníků (pro Arénové zvěřince)   Animals of particular rulers (for Arena Menageries)

Každý římský císař měl nějaký zvěřinec. Tyto zvěřince sloužily většinou pro triumfální procesí, oficiální slavnosti a / nebo pro boje v arénách - gladiátorské zápasy, které byly součástí císařských her. Za normálních časů (mimo oficiální slavnosti a procesí) byly přístupné veřejnosti. V těchto zvěřincích bylo neuvěřitelné množství zvířat, většinou určených na smrt... V arénách (i ulicích) Starověkého Říma byly zabity stovky tisíc zvířat. Arénové zvěřince byly stejně jako samotné arény dokonale organizované - měly své tréninkové školy a školitele, externí výcviková zařízení pro zvířata a samozřejmě kompletní odborný personál - od ošetřovatelů zvířat, přes veterináře až třeba po soudce, který hlídal regule.
Kromě klasických zápasů bestiáriů (gladiátoři zápasící se zvířaty) se časem vyvinuly i jiné formy této zvrhlé zábavy... např. vypuštění pštrosů s uřízlou hlavou do arény nebo štvanice typu "udělej si sám" - do arény byla vpuštěna méně nebezpečná zvířata (mufloni, jeleni, divočáci, antilopy, osli, pštrosi...) a poté diváci s noži a oštěpy. Každý si mohl ulovit vlastní zvíře. V pozdější době bylo dokonce Colsseum pronajímáno pro soukromé gladiátorské zápasy.
Arénové zvěřince ve Starověkém Římu existovaly do období Ostrogótského království, kdy je zrušil král Theodorich Veliký. Poslední zápas se konal v Římě roce 523. V byzantské říši byly zápasy sice oficiálně zrušeny v roce 537, ale neoficiálně probíhaly až do 7. století (asi do 680).
Kromě římských císařských zvěřinců, byly arénové zvěřince údajně v dalších asi 70 městech říše (konkrétní informace však chybí) a také mimo říši. V samotné Římu byly zvěřince (a císařské hry) do roku 80 v aréně Circus Maximus a poté v nově postaveném Colosseu (od dob Tita).
Zvěřince neměly žádný trvalý charakter - každý nový císař měl svůj vlastní zvěřinec, přesto všechno je i toto důležitá kapitola v historii vzniku zoologických zahrad.
 

Each Roman emperor had some menagerie, it served mostly a triumphal procession, official celebration and / or for a combats in the arenas - gladiator fights, which were part of Imperial games. In the normal times (off official celebrations and processions) they were public accessible. Unbelievable number of animals was in these menageries, mostly intended to die... In arenas (also in streets) of Ancient Rome there were killed hundreds of thousands animals. Arena menageries were just as arena itself perfectly organized - had their training schools and instructors, external training facilities for the animals and of course the complete professional staff - from animal keepers over a veterinarians up to the judge who kept an eye on the regulations.
In addition to classic fights of bestiarii (gladiators fighting with animals) also other forms of this perverted fun evolved over time... eg. a let out the ostriches with a cut heads to the arena, or hunting of type "do it yourself" - less dangerous animals (mouflon, deer, wild boar, antelope, donkeys, ostriches...) were placed to the arena and then spectators with knives and spears. Everybody can hunt your own animal. In later times, the Colsseum was even rented for private gladiatorial fightings.
Ancient Roman arena menageries existed up to the period of Ostrogothic kingdom when king Theoderic the Great abolished all. The last match in Rome was held in 523. Fightings in the Byzantine empire were officially abolished in the year 537, but unofficially ran until the 7th century (may be to 680).
In addition to the Rome imperial menageries, arena menageries were reportedly in about 70 other cities of the Empire (however specific details are missing) and also out of the Empire. In Rome itself, menagerie (and imperial games) were until 80 in arena of Circus Maximus and then in the newly built Colosseum (since the time of Titus).
The menageries had no permanent character - each new emperor had his own menagerie, through that all also it is an important chapter in the history of zoological gardens.

Octavianus Augustus Octavius Augustus
27 př. n.l.  -  14 n.l. 27 BC  -  14 AD
okolo 3.500 zvířat - 420 tygrů, 260 lvů, 600 dalších afrických šelem (levharti, gepardi...), 36 krokodýlů, množství slonů, medvědy, tuleně, orly, hady,  jednoho nosorožce a jednoho hrocha (první v Římě), 5ti-metrového hada a mnoho dalších zvířat. Některá zvířat byla veřejně vystavována (nosorožec, hroch, had...)

around 3,500 animals - 420 tigers, 260 lions, 600 another African beasts (leopards, cheetahs...), 36 crocodiles, numbers of elephants, bears, seals, eagles, snakes, one rhino and one hippo (first in Roma), 5 m snake and many other animals. Some animals were publicly displayed (rhino, hippo, snake...)

 
Caligula Caligula
37  -  41 n.l. 37  -  41 AD
400 medvědů, 400 afrických zvířat, velbloudi
400 bears, 400 African animals, camels

 
Claudius Claudius
41  -  54 n.l. 41  -  54 AD
300 medvědů, 300 afrických zvířat, býci
300 bears, 300 African animals, bulls

 
Nero Nero
54  -  68 n.l. 54 BC  -  68 AD
400 medvědů, 300 lvů, sloni, zebu, prasata bradavičnatá, dokonce krátkou dobu i tuleni
400 bears, 300 lions, elephants, zebus, warthogs, even also seals for a short time

 
Titus Titus
79  - 81 n.l. 79  -  81 AD
okolo 5.000 divokých a 4.000 domácích zvířat (hlavně šelmy)
around 5,000 wild and 4,000 domestic animals (mainly beasts)

 
Domitianus Domitien
81  - 96 n.l. 81  -  96 AD
2 nosorožci dvourozí, 1 buvolec, 1 zubr, losi, sloni, velbloudi, tygři, lvi, medvědi
2 black rhinos, 1 hartebeest, 1 wisent, elks, elephants, camels, tigers, lions, bears

 
Traianus Trajan
98  - 117 n.l. 98  -  117 AD
obrovské množství divokých i domácích zvířat (okolo 11.000 kusů)
huge number of wild and domestic animals (around 11,000 specimens)

 
Hadrianus Hadrian
117  - 138 n.l. 117  -  138 AD
1000 šelem, z toho 100 lvů a  100 lvic
1000 beasts, of that 100 lions and 100 lioness

 
Antonius Pius Antonius Pius
138  - 161 n.l. 138  -  161 AD
100 lvů, sloni, nosorožci, hroši, tygři, 1 kudu velký a další antilopy, 1 hyena skvrnitá, krokodýli
100 lions, elephants, rhinos, hippos, tigers, 1 greater kudu and other antelopes, 1 spotted hyena, crocodiles

 
Commodus Commodus
177  - 192 n.l. 177  -  192 AD
100 medvědů, 100 lvů, 5 hrochů, 3 sloni, 1 žirafa, levharti, tygři, jeleni daňci a další jelenovití, několik nosorožců, býků a pštrosů
100 bears, 100 lions, 5 hippos, 3 elephants, 1 giraffe, leopards, tigers, red, fallow and other deer, several rhinos, bulls and ostriches

 
Septimius Severus Septimius Severus
193  - 211 n.l. 193  -  211 AD
700 medvědů, lvů, levhartů, divokých oslů a pštrosů, 60 divočáků, zubři, sloni, antilopy
700 bears, lions, leopards, wild asses and ostriches, 60 wild boars, wisents, elephants, antelopes

 
Caracalla Caracalla
211  - 217 n.l. 211  -  217 AD
nosorožci, zebry, lvi
rhinos, zebras, lions

 
Heliogabalus Elagabalus
218  - 222 n.l. 218  -  222 AD
51 tygrů, lvi, několik hrochů, velbloudi, jeleni, sloni, 1 nosorožec, pštrosi, medvědi, 1 krokodýl, plši, 10.000 krys (nebo potkanů), 1.000 myší, 1.000 lasic, štíři, hadi atd.
51 tigers, lions, several hippos, camels, deer, elephants, 1 rhino, ostriches, bears, 1 crocodile, dormice, 10,000 rats, 1,000 mice, 1,000 weasels, scorpions, snakes etc.

 
Alexandr Severus Alexander Severus
222  - 235 n.l. 222  -  235 AD
10 slonů a obrovské množství ptáků (např. pávi, bažanti, kachny, koroptve a asi 20.000 holubů)
10 elephants and giant number of birds (eg. peacocks, pheasants, ducks, partridges and about 20,000 pigeons)

 
Gordianus I. Gordian I
238 n.l. 238 AD
1000 medvědů, 100 tygrů, 100 žiraf, 200 gazel, 200 srnců, 200 kamzíků, 150 divočáků, 100 divokých ovcí, 100 kyperských býků, 30 divokých koní, 30 divokých oslů, 10 losů, 300 pštrosů (během jen 20 dní vlády !!!)

1000 bears, 100 tigers, 100 giraffes, 200 gazelles, 200 roe deer, 200 chamois, 150 wild boars, 100 wild sheep, 100 Cyprian bulls, 30 wild horses, 30 wild asses, 10 elks, 300 ostriches (during 20 days of reign only!!!)

 
Gordianus III. (a Filip Arab) Gordian III (and Philip the Arab)
238  - 244 - 249 n.l. 238  -  244 - 249 AD
60 krotkých lvů, 10 velmi silných (mistrovských) lvů, 30 bezhřívých lvů, 30 krotkých levhartů, 10 tygrů, 10 hyen, 32 slonů (10 patřilo Alexandru Severu), 10 losů, 40 divokých koní, 20 divokých oslů, 10 žiraf, 1 hrocha a 1 nosorožce
Gordianus III. šetřil zvířata na triumfální procesí na počest předpokládaného vítězství v Persii, jenže tam byl zavražděn nebo zabit, a protože mu bylo teprve 19 a téměř celou dobu vládl pod cizím poručnictvím, přešel celý zvěřinec na Philippa Araba, který přidal ještě další zvířata.

60 tame lions, 10 very strong (mister) lions, 30 maneless lions, 30 tame leopards, 10 tigers, 10 hyenas, 32 elephants (10 belonged to Alexander Severus), 10 elks, 40 wild horses, 10 wild asses, 10 giraffes, 1 hippo and 1 rhino
Gordian III saved animals for a triumphal procession in honour of the anticipated victory in Persia, but he was there killed or murdered, and because he was only 19 years old and nearly all his reign was under tutelage of somebody, the whole menagerie passed to Philip the Arab who added also another animal.

 
Gallienus Gallienus
253  - 268 n.l. 253  -  268 AD
200 krotkých divokých zvířat, 10 slonů
200 tame wild animals, 10 elephants

 
Aurelianus Aurelianus
270  - 275 n.l. 270  -  275 AD
20 indických slonů, 4 tygři, losi, jeleni, žirafy, 200 zvířat z Palestiny a krotká zvířata z Libye (?)
20 Indian elephants, 4 tigers, elks, deer, giraffes, 200 animals from Palestine and tame animals from Libya (?)

 
Probus Probus
276  - 282 n.l. 276  -  282 AD
1.000 pštrosů, 1.000 jelenů, 1.000 divočáků, 100 lvů a 100 lvic, 100 levhartů z Libye a 100 ze Sýrie, 300 medvědů, kamzíci, žirafy, divoké ovce a další exotičtí býložravci
1,000 ostriches, 1,000 deer, 1,000 wild boars, 100 lions and 100 lioness, 100 leopards from Libya and 100 from Syria, 300 bears, chamois, giraffes, wild sheep and other exotic herbivorous

 
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:15. 12. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.