!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
 

Starověké Řecko   Ancient Greece

Ve Starověkém Řecku existovaly jakési zvěřince nebo specializované kolekce zvířat již někdy od 7. století př. n.l. - byly přístupné i prostému lidu. Později byl právě v Řecku poprvé v historii vstup do "zoo" zpoplatněn. Několik blíže neurčených zvěřinců existovalo před Aristotelem i během jeho života - Aristoteles podle zvířat ve zvěřincích vytvořil první systematiku obratlovců. Mnoho dalších zvěřinců založil Aristotelův žák Alexandr Veliký - pověřoval odborný personál zřízením zvěřince na mnoha různých místech. Zvěřince byly údajně v téměř každém městském státě Starověkého Řecka, konkrétní informace však existují jen o málo z nich.

In ancient Greece there were a sort of menagerie or a specialized collection of animals already since about 7 century BC - they were accessible to common people. Later just in Greece, an entrance to the "zoo" was imposed a charge for the first time in history. Several unspecified menageries existed before Aristotle and also during his life - Aristotle created the first vertebrate taxonomy according to animals in menageries. Many other menageries were founded by Aristotle's student Alexander the Great - entrusted a professional staff by the establishment of menagerie in many different places. Reportedly menageries were nearly in all city-state of Ancient Greece, however specific information exists only about few of these.

Královský Zvěřinec v Pelle Royal Menagerie in Pella
Pella (Řecko) Pella (Greece)
4. stol. př, n.l. (zřejmě okolo 340 př. n.l.) 4th cent. BC (perhaps around 340 BC)
královský zvěřinec v Pelle zřídil král (zřejmě Filip II. Makedonský), kvůli Aristotelovi a jeho studiím zvířat. Bylo to pravděpodobně v době, kdy byl vychovatelem Alexandra Velikého (po r. 343 př. n.l.).
Více o tomto zvěřinci není známo.

royal menagerie in Pella was created by king (probably Philip II of Macedon), due to Aristotle and his studies of animals. It was probably at the time when he was the tutor of Alexander the Great (after 343 BC).
More about this menagerie is not known.

 
Zvěřinec v Aténském Lykeionu Menagerie in Anthens Lyceum
Atény (Řecko) Athens (Greece)
* 335 př. n.l. - † ??? (zřejmě počátkem 3 stol. př. n.l.) * 335 BC -  † ??? (perhaps in the early 3rd cent. BC)
Aténský Lykeion byl vědecké a filozofické gymnázium založené Aristotelem v roce 335 př.n.l. Jeho součástí byla mimo jiné i zoologická a botanická zahrada s velkým množstvím exotických zvířat, které Aristotelovi (svému učiteli) dovážel ze svých výprav Alexandr Veliký (ten Lykeion také velmi štědře dotoval). Zoo sloužila hlavně vědě, výzkumu a studiu, ale byla přístupná i široké veřejnosti. Zřejmě právě zde bylo zavedeno historicky vůbec první vstupné do zoo.
Aristotelovým následníkem v Lykeionu se stal Theofrastos (od 322 př. n.l. do 286 př.n.l.). Ten byl především botanikem, ale zoo během jeho vedení zřejmě zůstala zachována. Informace o pozdější době chybí a není zřejmé zda zoo nadále existovala, či nikoli. Lykeion byl zničen v roce 86 př. n.l.

Athens Lyceum (Lykeion) was the scientific and philosophical school founded by Aristotle in 335 BC. It included, inter alia, also zoological and botanical garden with plenty of exotic animals, which Aristotle gained from Alexander the Great (his pupil) from his expeditions. Alexander also very generously endowed the Lyceum. The zoo served mainly to science, research and study, but was also open to the general public. Apparently just there a historically very first admission fee to the zoo was introduced.
Aristotle's successor in Lyceum became Theophrastos (from 322 BC to 286 BC). He was primarily a botanist, but the zoo during his leadership apparently remained. Information about the later period is missing and it is unclear whether the zoo continued to exist or not. The Lycum was destroyed in 86 BC.

 
Zvěřinec Alexandra Velkého v Babylónu Menagerie of Alexander the Great in Babylon
Babylón (poblíž města Al-Hillah asi 85 km od Bagdádu, Irák) Babylon (near Al-Hillah city about 85 km from Baghdad, Iraq)
* ~330 př. n.l. - † zřejmě okolo 323 př. n.l. * ~330 BC -  † perhaps around 323 BC
V roce 331 př. n.l. makedonský král Alexandr Veliký dobyl tehdejší největší město světa Babylón a vědom si jeho významu a polohy jej nechal opravit a učinil hlavním městem své říše. Vybudoval zde i svou královskou menažerii, kde choval lvy, levharty, koně, osly, skot, zřejmě slony a jistě i další zvířata. Alexandr Veliký padl v roce 323 př. n.l. právě v Babylónu, tím pravděpodobně zvěřinec skončil, jelikož začali několik desetiletí dlouhé války diadochů (Alexandrových válečníků), kteří se snažili rozdělit si Alexandrovu říši.

In 331 BC Macedonian king Alexander the Great conquered the then world's biggest city of Babylon and aware of its importance and position had it restored and made capital of his empire. He built there even his royal menagerie, where he kept lions, leopards, horses, donkeys, cattle, apparently elephants and certainly other animals. Alexander the Great died 323 BC, just in Babylon, by that the menagerie probably ended because several decades long wars became - wars of Diadochi (Alexander warriors) who were trying to divide the empire of Alexander.

 
Zvěřinec Ptolemaiů v Alexandrijské knihovně Menagerie of Ptolemaic in Alexandria Library
Alexandria (Egypt) Alexandria (Egypt)
* okolo 295 př. n.l.  -  † 30 n.l. * around 295 BC  -  † 30 AD
Ptolemaios I. - Sótér (*367 - †289 př. n.l.) založil u svého paláce v Alexandrii věhlasnou Alexandrijskou knihovnu, která se později stala součástí Múseionu (též Musaeum - badatelská a umělcká instituce). Součástí knihovny byl také velký zvěřinec s neobyčejným množstvím zvířat. Zvěřinec, resp. zvířata sloužila pro slavnostní procesí, ale hlavně vědcům pro studia a bádání.
Po Sotérovi převzal zvěřinec jeho syn Ptolemaios II. - Filadelfos (*309 - †246 př. n.l.), který jej rozvinul do největší kolekce zvířat v zajetí v té době. Bylo tam množství exotických zvířat - 96 slonů, 24 lvů, 14 levhartů, 16 gepardů, karakali, ženetky, medvědi, 14 velbloudů, 60 divokých koz, 100 exotických ovcí, 28 bílých zebu, 8 etiopských volů, 7 párů oryxů, buvolci a další antilopy, 7 párů divokých oslů, 8 párů pštrosů, žirafy, zebry, nosorožci, stovky domácích zvířat, množství ptáků (sokoli, jestřábi, papoušci, pávi, bažanti...), velcí hadi atd. Zvěřinec pak udržovali i další Ptolemaiovci až do doby dobytí Egypta Římským císařem Oktaviánem Augustem v roce 30 n.l. Potom sloužila tato největší antická "zoo" světa jako vypravovací stanoviště pro transport afrických zvířat do Evropy.

Ptolemy I - Soter (*367 - †289 BC) founded near his palace in Alexandria a famous Library of Alexandria, which later became part of Mouseion (also Musaeum - institution of musas). Part of the library was also large menagerie with extraordinary number of animals. The menagerie, resp. animals was used for ceremonial processions, but served mainly to scientists for study and research.
After Soter the menagerie was taken over by his son Ptolemaios II - Philadelphos (*309 - †246 BC), who developed it to the largest collection of animals in captivity to that date. There were many exotic animals - 96 elephants, 24 lions, 14 leopards, 16 cheetahs, caracals, genets, bears, 14 camels, 60 wild goats, 100 exotic sheep, 28 white zebus, 8 Ethiopian oxen, 7 pairs of oryxes, hartebeests and other antelopes, 7 pairs of wild asses, 8 pairs of ostriches, giraffes, zebras, rhinos, hundreds domestic animals, numerous birds (falcons, hawks, parrots, peacocks, pheasants...), big snakes etc. After that also other Ptolemaic keep the menagerie until the time of conquest of Egypt by Roman emperor Octavius Augustus in 30 AD. Then this largest ancient "zoo" of the world served as a staging post for transport African animals to Europe.

 
Zvěřinec Antiocha IV. Epifana v Dafne Menagerie of Antiochus IV Epiphanes in Daphne
Antiochie (dnešní Antakya, Turecko) Antioch (today's Antakya, Turkey)
2. stol. př. n.l. 2nd cent. BC
seleukovský (a syrský) král Antiochos IV. Epifanés (vládl 175 - 164 př. n.l.) zřídil v Antiochijském předměstí Dafne v roce 166 př. n.l. jednu z prvních známých gladiátorských arén. Podle všeho zde musel být i zvěřinec (se slony, šelmami a jistě i jinými zvířaty). Není zřejmé, zda aréna a zvěřinec existovali i později, ale jsou zprávy, že Antiochos VIII Grypus (správně Epifanés Filométor nebo Callinicus; vládl 125 - 121 př. n. l.) pouštěl do ulic mezi lidi zvířata (gazely, velbloudy apod.) jako součást her - zřejmě jakási starověká korida.

Seleucid (and Syrian) king Antiochus IV Epiphanes (ruled 175-164 BC) created one of first known gladiator arena in 166 BC in Antioch suburb Dafne.  Antiochus Epiphanes kept elephants, beasts and certainly also other animals. By all accounts, also menagerie had to be here (with elephants, carnivores and certainly other animals). It is not clear whether the arena and a menagerie existed even later, but there are reports that Antiochus VIII Grypus (correctly Epiphanes Philometor or Callinicus, reigned 125-121 BC.) released animals (gazelles, camels etc.) in the streets among the people as part of the games - apparently a kind of ancient corrida.

 
Zvěřinec v Hierapoliském chrámu Menagerie in Hierapolis Temple
Hierapolis (dnešní Manbidž, Sýrie) Hierapolis (now Manbij, Syria)
přelom 2. a 1. stol. př. n.l. turn of 2nd and 1st cent. BC
zvěřinec u chrámu v Hierapolis bylo v době Seleukovské říše proslulé velkou kolekcí divokých zvířat.

menagerie at temple in Hierapolis was famous by its large wild animal collection in the period of Seleucid Empire
 
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:15. 12. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.