!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kabul

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingKābul  کابل [Kābol]   کابل [Kābəl]   Кабул [Kabul]  Кобул [Kobul]  Qobul   Kábul

historicky • historicaly: Kabura ; Kubhá ; Kóphén ; Koá
v přepisu dříve také • formerly in transcription also: Cabool ; Caubul ; Kabol ; Cabul...


Kabul Zoo
باغ وحش کابل‎  [Bāgh-e Vahsch-e Kābol]
کابل ژوبڼ‎  [Kābəl Zhūbəṇ]
34°30'36"N, 69°09'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-AF-XX-0001A
     
 
Asmayi rd.
Kabul
AFGHANISTAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
nejstarší a jediná velká zoo v Afghánistánu byly založena v roce 1967 s významnou pomocí z Německa (Zoo Köln). Od svého počátku je zaměřena především na místní faunu. V 70. letech zde bylo téměř 500 zvířat (32 druhů savců, 85 druhů ptáků, 4 druhy plazů), mj. zde byly turanští tygři (již vyhubení), irbisi, rysi, manuli, kočky bengálské, hyeny, vlci, šakali, medvědi, kuny, vydry, sloni, bucharští jeleni, středoasijští argali, džejrani, kozorožci a divoké kozy, svišti dlouhoocasí, dravci, sovy, papoušci, plameňáci, pelikáni, kolpíci, pisiliy, bažanti, velekuři himalajští, vodní ptáci, hadi...  Pak však začala série několika po sobě jdoucích válek (sovětská invaze 1979-89, občanská válka 1989-96, ovládnutí země Talibánem 1966-2001, spojenecká operace Trvalá Svoboda 2001 - dosud), během kterých byla zoo velmi poničena. V roce 2010 zde bylo asi 280 zvířat. K nejpopulárnějším patří jediné domácí prase žijící v muslimském Afghánistánu. Dále jsou zde medvědi, šakali, vlci, lišky, opice, jeleni, velbloudi, divočáci, dravci, sovy, akvárium... Zoo přežívá především díky významné pomoci ze zahraničí (Čína, Německo, USA..., především WSPA, AZA a North Carolina Zoo).
Nejpopulárnějším zvířetem Kábulské zoo byl lev jménem Marjan (1976 - 2002). Lev - dar ze Zoo Köln (v roce 1978), byl svědkem bouřlivé Afghánské historie - od vraždy bratra krále a jeho rodiny, přes nástup komunismu, sovětskou okupaci, až po nástup a pád Tálibánu. Jedno z devatenácti zvířat, které přižilo všechny Afghánské války. V roce 1995 se jakýsi muž vsadil, že vleze do lví klece. Pohladil si lvici, ale lev jej zabil. Následující den jeho bratr hodil do lvího výběhu granát. Marjan přežil, ale oslepl, ohluchl, přišel o všechny zuby a stal se trvale invalidní (špatně chodil). Incident vyvolal pobouření, muž byl zabit a lev se stal celebritou až do své smrti v roce 2002. Po smrti měl lev soukromý i veřejný pohřeb. Byl pohřben v zoo a na hrobě má nápis "Zde leží Marjan, kterému bylo asi 23 let. Byl to nejslavnější lev na světě". Právě příběh lva odstartoval mezinárodní pomoc Kábulské zoo.

the oldest and the only large zoo in Afghanistan was established in 1967 with significant help from Germany (Zoo Köln). Since its inception, is focused primarily on the local fauna. In the 70s, there were nearly 500 animals (32 species of mammals, 85 species of birds, 4 species of reptiles), ie. there were Caspan tigers (now extinct), snow leopard, lynxes, Pallas' cats, leopard cats, hyenas, wolves, jackals, bears, martens, otters, elephants, bactrian wapitis, Afghan red sheep, goitered gazelles, ibexes and wild goats, long-tailed marmots, raptors, owls, parrots, flamingos, pelicans, spoonbills, stilts, pheasants, Himalayan snowcocks, waterfowl, snakes... However then a series of several consecutive wars began (1979-89 Soviet invasion, 1986 - 1996 civil war, 1966 - 2001 control of the country by Taliban, 2001 - present the Allied Operation Enduring Freedom), during which the zoo was very damaged. In 2010, there were about 280 animals. The most popular are the only domestic pig living in muslim Afghanistan. Furthermore there are bears, jackals, wolves, foxes, monkeys, deer, camels, wild boars, raptors, owls, aquarium... The Zoo survives mainly due to the significant help from foreign countries (China, Germany, USA... especially WSPA, AZA and the North Carolina Zoo).
The most popular animal of Kabul Zoo was a lion named Marjan (1976-2002). Lion - a gift from the Zoo Köln (in 1978), witnessed turbulent Afghan history - from the murder of a brother of the king and his family, through the rise of communism, Soviet occupation to the ascension and fall of the Taliban. One of the nineteen animals that survived all Afghan War. In 1995, some man betted, that will go into the lion's cage. He stroked lioness, but the lion killed him. The next day, his brother threw a grenade into the lion enclosure. Marjan survived, but was blinded, deafened, lost all teeth and became permanently disabled (poorly walked). The incident caused an uproar, the man was killed and the lion became a celebrity until his death in 2002. After the death, the lion had both the private and public funeral. He was buried in the zoo and on the tomb there is the inscription "Here lies Marjan, who was about 23 years old. He was the most famous lion in the world". Just the story of the lion triggered an international help to Kabul Zoo.

dětské hřiště, známá bronzová socha lva
children's playground, famous bronze lion statue

N/A

1967

městská
municipal

~11 ha

N/A

1) History of Kabul Zoo

N/A 36 / ? 45 / ? ~81 / ~280
(2010)
N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.05. 2013 Poslední úprava 25.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.