!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Karnobat

Карнобат [Karnobat]  Karinabad

historicky • historically: Karin-Abad (Карин-абад); Karinovasa (Кариноваса); Karinabad (Каринабад); Karnovo (Карново)


Karnobat Zoo-corner
Зоокът Карнобат [Zookat Karnobat]
předešlé názvy  •  former names
->2008
(BUL) Зоопарк Карнобат [Zoopark Karnobat]
(ENG) Karnobat Zoo
42°39'06"N, 26°59'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0037A
     
 
Gradski park
Karnobat 8400
BULGARIA
 
+359 882831230
 
N/A
 
N/A
 
- - -

Zoo v Karnobatu vznikla za socialismu - asi někdy v 60. nebo 70. letech (jako naprostá většina ostatních zoo), ale zřejmě se později stěhovala. Zoo na jihozápadě města byla zavřena v roce 2009, protože nesplňovala podmínku chovu po vstupu Bulharska do EU. Byly zde medvědi, srnci, ovce, nutrie, pštrosi, dravci, vodní ptáci atd. V roce 2014 byl nový zookoutek (jen s domácími zvířaty a okrasnými ptáky) otevřen na severovýchodě města v městském parku, ale píše se, že v místě, kde bývala zoo již před více než 30 lety. Je tedy možné, že první zoo vznikla zde, později byla přestěhována na jihovýchod města, 2009 zrušena a 2014 obnovena v původním místě.

the Zooo in Karnobat was created during the Socialism - may be sometime in the 1960s or 1970s (same as the vast majority of other zoos), but later, was apparently moved. The zoo in southwest of the city was closed in 2009, because it did not meet the conditions for breeding after the accession of Bulgaria to the EU. There were bears, roe deer, sheep, nutrias, ostriches, raptors, waterfowl etc. In 2014, a new zoo-corner (with domestic animals and ornamental birds only) was opened in the northeast of the city, in Municipal park, but it is written that in the place where a zoo was already more than 30 years ago. So it is possible that the first zoo was created here, later was moved to the southeast of the city, 2009 closed and 2014 restored in its original location.

N/A

N/A

N/A (možná 60. nebo 70. léta, později asi přestěhována); 30. ledna 2009 - zavření zoo; 2014 - znovu otevření na jiném místě (zřejmě v místě původní zoo)
N/A (may be the 1960s or 1970s, later perhaps moved); 30th January 2009 - closing of the zoo; 2014 - reopening on another place (perhaps on place of original zoo)

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.05. 2013 Poslední úprava 20.01. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.