!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
České Budějovice

Budweis

lidově • colloquially  Budějice ; Budějce
dříve v obou jazycích dvouslovný název (německy: Böhmisch Budweis) a za Protektorátu naopak jednoslovný (česky jen Budějovice) • formerly in both languages two-word name (in German: Böhmisch Budweis) and in time of Protectorate vice-versa one-word name (in Czech only Budějovice)


† Minizoo Háječek
Minizoo České Budějovice
48°58'19"N, 14°28'16"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0064A†
     
 
Park Háječek
České Budějovice
CZECH REPUBLIC
 
- - -

malá zoo v parku Háječek byla založena pravděpodobně v roce 1927. Byly zde opice (kočkodan husarský a další), dravci, hrdličky, hlodavci, kachny, terárium s ještěry a hady, akvárium s rybami. Během války zoo zanikla (nebyl čas a peníze). Po válce měla být znovu zprovozněna (klece, voliéry, terárium apod. zůstalo), ale k obnově již nikdy nedošlo.

small zoo in the Háječek park was probably established in 1927. There were monkeys (Patas monkey and other), raptors, doves, rodents, ducks, terrarium with lizards and snakes, an aquarium with fish. During the war the zoo was defunct (no time and money). After the war should be restored to service (cages, aviary, terrarium etc. remain), but the renovation never happened.

1927 (?)

přelom 30. a 40. let
turn of 30s and 40s

městská (?)
municipal (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 09.04. 2011 Poslední úprava 09.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.