!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Karviná

Karwin  Karwina

dříve také • formerly also: Karvinná


† Zookoutek Karviná
Zookoutek Fryštát
Karviná (Fryštát) Zoo-corner (Mini-zoo)
předešlé názvy  •  former names
(CES) Voliéry exotického ptactva Parku J. Fučíka • Voliéry exotického ptactva Karviná
(ENG) Exotic Birds Aviaries of J. Fučík's Park •  Karviná Exotic Birds Aviaries
49°50'60"N, 18°32'23"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0088A†
     
 
Park Boženy Němcové
Karviná - Fryštát

dříve • prviously:
Park J. Fučíka (Univerzitní park)
Karviná - Fryštát
CZECH REPUBLIC
 
www.zamek-frystat.cz/...

Historie tohoto zookoutku je poněkud zamotaná a nezcela zřejmá... Podle dostupných údajů zookoutek existoval původně v Paku Julia Fučíka (dnes Univerzitní park) od 1953 (později možná na nějaký čas i zanikl). V 70. letech zde Svaz chovatelů exotického ptactva zřídil voliéry exotických ptáků (včetně budov). Byly zde hlavně papoušci - od andulek po ary, ale i jiní ptáci.
Později byl zookoutek přemístěn do Parku Boženy Němcové. V první fázi byla přemístěna všechna zvířata (daňci, osli, kozy, pávi, kachny, slepice atd., snad i papoušci a další ptáci). Postupem času však byly všechny chovy zrušeny... Dodnes zookoutek sice existuje, ale už jde jen o výběh daňků a pávy. Žádná další zvířata.
Původní voliéry v dnešním Univerzitním parku byly na městském pozemku a jejich stavba byla financována městem, proto vedení města v nedávné době rozhodlo tento bývalý areál zlikvidovat (v roce 2010 byly strženy voliéry, následovat by měly i budovy).

History of this zoo-corner is somewhat intricate and not totally obvious... According to available information, the mini-zoo existed originally in Pak of Julius Fučík (Park Julia Fučíka, now University Park - Univerzitní park) since 1953 (later maybe also ceased to exist for a time). In the 70s Association of Breeders of Exotic Birds (Svaz chovatelů exotického ptactva) has set up there an Aviaries of exotic birds (including buildings). There were especially parrots - from budgies for macaws, but also other birds.
Later the zoo-corner was moved to Park of Božena Němcová (Park Boženy Němcové). In the first stage has been moved all the animals (fallow deer, donkeys, goats, peacocks, ducks, hens etc., perhaps even parrots and other birds). However, over time, all breedings were abolished... Although the zoo-corner still exists, already it is the enclosure of fallow deer and peacocks only. No other animals.
The original aviaries in today's University Park was on city land and its construction was financed by municipality, so leadership of municipality recently decided to liquidate this former area (in 2010, the aviaries were taken down, and the buildings should be followed).


1953 (viz. popis), od 70. let ptačí park (voliéry); později přemístěn (mezitím možná na nějaký čas i zrušen)
1953 (see description), since 70s bird park (aviaries); later moved (meentime maybe also ceased to exist for time)

Historie zookoutku v původním umístění není zcela zřejmá, na novém místě zookoutek stále existuje, již však nemůže být řazen mezi zoo (jen dva druhy zvířat)
History of the mini-zoo in original location is not totally obvious, the mini-zoo still exist in the new area, but longer cannot be considered as a zoo (two animal species only)

městské (bývalé voliéry provozovány Svazem chovatelů exotického ptactva; financovány městem)
municipal (former aviaries was managed by Svaz chovatelů exotického ptactva (= Association of Breeders of Exotic birds); financed by municipality)

1,1 ha (současný areál výběhu daňků)
1,1 ha (the current area of fallow deer enclosure)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování této video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, IE 10 atd.) a povolený Javascript.
Modern browser (Chrome, Firefox, IE 10 etc.) and enabled Javascript is needed for correct function of the video and foto gallery.

současný stav - výběh daňků (již ne zookoutek) • current situation - fallow deer enclosure (already not zoo-corner)
Roman Hynek, 09.08. 2011 (Video: 0 min 50 sec)
Image 1 of 10
Roman Hynek, 09.08. 2011 (Video: 0 min 50 sec)
Roman Hynek, 09.08. 2011 (Video: 0 min 50 sec)
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 2 of 10
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 3 of 10
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 4 of 10
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 5 of 10
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 6 of 10
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 7 of 10
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 8 of 10
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 9 of 10
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 10 of 10
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011

  Stránka vytvořena 30.04. 2011 Poslední úprava 25.08. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.