!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kladno
 

† Zoologická zahrada Kladno
Kladno Zoological Garden
50°08'24"N, 14°06'50"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0053A†
     
 
Kladno - Kročehlavy
CZECH REPUBLIC
 
- - -

malá zoo se nacházela v parku poblíž tehdejšího GDM (Gottwaldův dům mládeže). Vše začalo tím, že učni chovali drobná zvířata (myši, andulky apod.) na internátě. Pak dostali lišku a brzy na to i kunu. Klece byly před internátem, což se nelíbilo hygienikovi a tak byl chov přemístěn do údolí pod internátem. Učni vybudovali, výběhy, klece i cesty. Zoo byla nejdříve jen pro domácí zvířata (ovce, kozy, osli, holubi atd.), ale později nová zoo oslovila státní cirkusy a získala množství atraktivních zvířat - např. lva, medvědy hnědé a malajské. Z ostatních zoo přišli mývali, jezevci, tchoři, dikobrazi, šakali, vlci, dinga, opice, mufloni, divočáci, srnci, jaci, poníci atd. Na jezírku byly čápi, husy a kachny, v klecích andulky, korely, bažanti... Jednu dobu zde bylo i 50 makaků rhesus. Po nějaké době zoo převzalo město a následně byla zrušena z ideových důvodů... Novému řediteli Poldi SONP se zoo nezdála dost ideově na výši! Podle kusých informací prý na Kladně byla jiná zoo už dříve - před válkou.

small zoo located in a park near the former GDM (Gottwald's boarding houses). Everything started so that students bred small animals (mice, budgies etc.) in the boarding. Then they got fox and soon also marten. Cages were in front of the boarding house, which disliked for a hygienist and so the breeding was moved into the valley below the boarding house. Students built enclosures, cages and paths. Zoo was initially only for domestic animals (sheep, goats, donkeys, pigeons etc.), but later the new zoo contacted State Circuses and get a number of attractive animals - such as lion, brown and sun bears. Raccoons, badgers, polecats, porcupines, jackals, wolves, dingos, monkeys, moufflons, wild boars, roe deer, yaks, ponies etc. come from other zoos. On the pond were storks, geese and ducks, in cages budgies, cockatiels, pheasants... Also 50 rhesus macaques were here one time. After some time the zoo has taken over the municipality and subsequently were closed for ideological reasons ... For new director of Poldi SONP the zoo doesn't seem quite ideologically on the level! According to fragmentary information, another Zoo was reputedly in Kladno earlier - before the world war.

1. května 1961 (Jaroslav Horák)
1st May 1961 (by Jaroslav Horák)

1969 (?)

GDM (Gottwaldův dům mládeže - Poldi SONP), později město
GDM (Gottwald's boarding houses - of Poldi SONP), latter municipal

cca 600 m2

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.04. 2011 Poslední úprava 04.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.