!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Praha

Prag   Prague


† Zoologická zahrada ve Stromovce
Stromovka Zoological Garden
50°04'42"N, 14°23'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0218A†
     
 
Královská obora (Stromovka)
Praha
CZECH REPUBLIC
 
- - -

Koncem 19. stol. se jevila reálná šance založit v Praze zoologickou zahradu - na Letné (podle plánů architekta Kalkuse) nebo poté ve Stromovce. K tomuto záměru v tisku vyzýval hrabě Moritz Sporck a velmi se angažoval i Spolek ku zvelebení chovu drobných domácích zvířat v Království Českém. Reálné vyhlídky na zoo v hlavním městě zapříčinily, že různé spolky i osoby začaly posílat budoucí zoologické zahradě zvířata. A protože je nebylo kam umístit, Spolek ku zřídil (asi v 90. letech 19. stol.) malou provizorní "zoo" v městském parku ve Stromovce (zřejmě v severní části). V roce 1894 Městská rada dala na její provoz 2000 zlatých. V té době zde byly 4 labutě, 2 husy, asi 10 kachen, 2 čápi, sup, orel a několik vrabců. Později údajně i papoušci a opice. Malá zoo nebyla v nejlepším stavu, psalo se především o špatné péči. Zoo zanikla pravděpodobně počátkem 20. stol., kdy bylo jasné, že ke stavbě Pražské zoo nedojde.
Kromě této malé zoo, byla i jedna voliéra s pěvci v parku naproti nádraží Františka Josefa  (pozdější Wilsonovo, dnešní hlavní nádraží) a údajně i u lanovky na Petřín (lišky, sup) - ty sloužily více méně jako reklama na podporu vybudování zoo.

At the late 19th century, there was a real chance to establish a zoo in Prague - in Letná (according to plans by architect Kalkus) or then in Stromovka. The Earl Moritz Sporck appealed this intention in the press and also Society for the Improvement of the Breeding of Small Domestic Animals in the Czech Kingdom )Spolek ku zvelebení chovu drobných domácích zvířat v Království Českém) was very engaged. The real prospects of the zoo in the capital have caused that various societies and individuals began to send animals for the future zoo. And because there was no place for animals, the Society set up (about in the 1890s) a small provisional zoo in the Municipal Park of Stromovka (probably in the northern part). 1894, the City Council gave 2000 goldens for its operation. At that time, there were 4 swans, 2 geese, about 10 ducks, 2 storks, vulture, eagle and several sparrows. Later, reportedly also parrots and monkeys. The small zoo was not in the best condition, there was written mainly about poor care. The Zoo probably disappeared at the beginning of the 20th century when it was clear that the Prague Zoo would not be built.
In addition oto this small zoo, there was also one aviary with song birs in the park across from Franz Joseph station (later Wilson's, today's main railway station) and supposedly also at the Petřín cable car (foxes, vulture) - they served less or more as a promotion to build a zoo.

~90. léta 19. stol. (nejpozději 1894)
~the 1890s (1894 at the least)

pravděpodobně počátek 20. stol.
perhaps the early 20th century

Spolek ku zvelebení chovu drobných domácích zvířat v Království Českém s podporou města

Spolek ku zvelebení chovu drobných domácích zvířat v Království Českém (= Society for the enhancement of the breeding of small domestic animals in the Czech Kingdom) with aid of the municipality

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.04. 2018 Poslední úprava 29.04. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.