!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Třebíč

Trebitsch


† Zookoutek Rebeka
Zookontakt Rebeka • Zoo v nemocnici
Zoo-corner (Mini-zoo) Rebeka • Zoocontact Rebeka • Zoo in the hospital
48°12'45"N, 15°53'42"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0147A†
     
 
Janáčkovo stromořadí 68
Třebíč - Jejkov
674 01
CZECH REPUBLIC
 
zookontakt.rebeka☼seznam.cz
 
www.zookoutekrebeka.blog.cz

původně malý zookoutek v nemocnici (pro laboratorní a terapeutické účely). Později si jej pronajal (asi 2004) bývalý zaměstnanec nemocnice. Za pár let se zookoutek zvětšil do rozměrů běžné minizoo, s čímž nemocnice nesouhlasila a chtěla zookoutek zrušit. V roce 2006 dala majiteli zookoutku výpověď z nájmu. Proběhlo několik jednání, ale celá záležitost nakonec skončila u soudu. Zookoutek obdržel soudní rozhodnutí o vystěhování z prostor nemocnice k 15. říjnu 2009. Oficiálně byl tak v nemocnici zrušen, fakticky však přetrvával nadále, dokonce ještě v roce 2010 obdržel hned několik grantů (min. tři). Nemocnice podala návrh na exekuční vystěhování (2010), které se však ještě ani v první polovině 2011 neuskutečnilo.
Okolo 100 zvířat - ovce, kozy, koně, daňci, lamy, nandu, papoušci, pávi; husy, slepice, mediálně nejznámějším zvířetem je oslice Rebeka - první a jediný osel v Evropě (a pravděpodobně i na světě), jemuž byl (v roce 2002) voperován vyřazený lidský kardiostimulátor.
Současná situace je poněkud nepřehledná, zookoutek hledá nové místo a snižuje stavy zvířat. Poslední informace (z druhé poloviny 2011) však hovoří o návratu oslice Rebeky po výměně baterií kardiostimulátoru zpátky do areálu nemocnice.

originally a small zoo-corner in the hospital (for laboratory and therapeutic purposes). Later (about 2004) a former employee of the hospital rented it. In a few years the zoo has increased to the size of standard mini-zoo, with which the hospital did not agree and wanted to abolish the zoo. In 2006, it gave notice of lease to owner of the zoo-corner. Several negotiations took place, but the whole matter ended up in court. Zoo-corner received a court decision on eviction from the premises of the hospital to 15 October 2009. By that it was oficially abolished in the hospital, however in actual fact still persisted. Even it has received several grants (min. three) in 2010. The hospital filed a motion for execution eviction (2010), however it was not happened even in the first half of 2011.
About 100 animals - sheep, goats, horses, deer, llamas, rheas, parrots, peacocks, geese, chickens, the most famous animal through the media is female donkey called Rebeka - the first and only donkey in Europe (and probably in the world), to which was
the discarded human pacemaker implanted (in 2002). The current situation is somewhat unclear, the zoo-corner is looking for new space and reduces the number of animals. However the latest information (from the second half of 2011) speaks about the return of donkey Rebeka after the batteries of pacemaker replacing back into the hospital premises.

1943

oficiálně 15. října 2009, fakticky asi 2011 (???)
officially 15th October 2009, in actual fact about 2011 (???)

původně nemocnice, pak (cca od 2004) občanské sdružení Zookontakt Rebeka (Miloslava Slámy)
originally the Hospital, after that (cca since 2004) Zookontakt Rebeka Citizens Association (of Miloslav Sláma)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.12. 2011 Poslední úprava 03.12. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.