!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Varnsdorf

Warnsdorf   Warnoćicy


† Tierpark Edelgrund Warnsdorf
Tiergarten Edelgrund Warnsdorf • Zoopark Edelgrund Varnsdorf
Varnsdorf Animal Park Edelgrund
50°53'27"N, 14°37'54"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0050A†
     
 
Waldrestaurant Edelgrund
(dnes Lipská ul.)
Varnsdorf
CZECH REPUBLIC
 
- - -

malá zoo u lesní restaurace Edelgrund (Waldrestaurant Edelgrund), která existovala v první polovině 20 století. Informací je k dispozici velmi málo (v souvislosti s přesídlováním a odsunem obyvatel po 2. světové válce). Restaurace byla postavena počátkem 20. století, zoo zřejmě o pár let později. Největší slávu zažil Edelgrund ve 30. letech. Byl tu rybníček s ostrůvkem a vodními ptáky, voliéra, domácí zvířata, údajně medvědi a několik dalších zvířat. Podle dobové fotky z kalendáře i nějací jelenovití. Zoo zanikla možná během války nebo krátce po ní (v druhé polovině 40. nebo nejpozději začátkem 50. let) - lesní restaurace byla zcela zničena. Po zoo i restauraci zbyly jen kusé vzpomínky. V současné době je na tomto místě odkaliště popílku. Podle několika málo zdrojů byla jiná malá zoo také v městském parku.

small zoo at forest restaurant Edelgrund (Waldrestaurant Edelgrund), which existed in the first half of the 20th century. It is available very few information (because of relocations and withdrawals of population after World War 2). The restaurant was built in the early 20th century, the zoo probably a few years later. Edelgrund experienced the greatest heyday in the 30s. There was a pond with an islet and waterfowls, aviary, domestic animals, reportedly bears and several other animals. According to contemporary photos of calendar also some deer. Zoo disappeared may be during the war or shortly after (in the second half of the 1940s or at the latest in the early 1950s) - a forest restaurant was totaly downfallen. Only a fragmentary memories remains from the zoo and restaurant. Currently in the place there is a settling pit of fly ash. According to a few sources some other small zoo was also in the city park.

počátkem 20. stol. (???)
early 20th century (???)

možná někdy ve 40. nebo nejpozději počátkem 50. let 20. stol (???)
may be sometimes in the 1940s or at the least in the early 1950s (???)

Waldrestaurant Edelgrund

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.04. 2011 Poslední úprava 02.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.