!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Dálněvýchodní federální okruh • Far Eastern Federal District
Дальневосточный федеральный округ

 
Yuryakh-Terdyo

Юрях-Тердё [Yurakh-Terdyo]


Wood Bisons Nursery "Ust-Buotama"
(= mouth of Buotama river) • Bisonarium "Ust-Buotama"
Питомник лесных бизонов «Усть-Буотама» [Pitomnik lesnykh bizonov "Ust'-Buotama"] • Бизонарий «Усть-Буотама» [Bizonariy "Ust'-Buotama"]
61°15'21"N, 128°45'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-DV-0027C
     
 
Ust-Buotama
Yuryakh-Terdyo
Rep. Sakha
RUSSIA

Postal address:
ul. Sverdlova 14
Yakutsk 677005
Rep. Sakha
RUSSIA
 
N/A
 
N/A
 
dbroopt☼yandex.ru
 
na webu Republiky Jakutsko • on the site of Yakutia republic: www.республика-саха-якутия.рф  
 
Školka lesních bizonů, zvaná spíše Bizonárium, je speciální chovné zařízení s několika výběhy o celkové ploše okolo 100 ha, které obývá asi 130 amerických lesních bizonů a také marali (a možná i další zvířata). Prvních 15 párů bizonů bylo z Kanady dovezeno v roce 2006, dalších 30 ks v roce 2011 a potom ještě 2013. Několik desítek se jich tu již narodilo, v plánu je až 500 bizonů. Smyslem projektu je ochrana těchto zvířat, ale hlavně návrat těchto velkých býložravců, kteří v prehistorii spásali tzv. mamutí biotop Jakutska. Spolu s tímto zařízením vzniklo i druhé Bizonárium Tympynaj (neveřejné, vzdálené asi 8 hodin jízdy terénním autem od poslední vesnice), tam se přesouvá část mláďat z Usť-Buotamy a některá z nich jsou od roku 2017 vypouštěna do okolní přírody.
Bizonárium se nachází mimo civilizaci asi 120 km jižně od Jakutsku v Národním parku Lenské sloupy (Ленские столбы) při ústí řeky Buotamy do Leny a je přístupné veřejnosti (pouze s průvodcem) během krátkého léta - od června do srpna.

Wood bisons nursery, better known as the Bisonarium, is a special breeding facility with several enclosures with a total area of about 100 hectares, inhabited by about 130 American wood bisons and also maral deers (and possibly also other animals). The first 15 bison pairs were imported from Canada in 2006, another 30 specimens in 2011 and then in 2013. Several dozen have already been born here. Up to 500 bisons are planned. The purpose of the project is to protect these animals, but mainly the return of these large herbivores, which in prehistory grazed the so-called mammoth habitat of Yakutia. Along with this facility, the second Bisonarium Tympynay was created (non-public, about 8 hours away by off-road car from the last village), part of calves from Ust-Buotama is moved there and some of them are intoduced into the surrounding nature since 2017.
The Bisonarium is located outside civilization about 120 km south of Yakutsk in the National Park of the Lena Pillars (Ленские столбы) at the mouth of the river Buotama to Lena and is open to the public (only with a guide) during the short summer - from June to August.

prohlídka pouze s průvodcem
guided tours only

N/A

2006 (veřejnosti přístupné později)
2006 (accessible for the public later)

Státní rozpočtová organizace Republiky Sacha (Jakutsko) "Ředitlství biologických zdrojů a zvláště chráněných přírodních oblastí Republiky Sacha (Jakutsko) (ГБУ РС(Я) (= Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)) «Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий РС(Я)»)

State budgetary institution of the Republic of Sakha (Yakutia) "Directorate of biological resources and specially protected natural areas of the Republic of Sakha (Yakutia)" (ГБУ РС(Я) (= Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)) «Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий РС(Я)»)

~100 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 13.11. 2020 Poslední úprava 13.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.