!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Malyy Utrish

Малый Утриш [Malyy Utrish]  Malyj Utriš; Malý Utriš


Utrish Dolphinarium
Утришский дельфинарий [Utrishskiy del'finariy]
44°41'40"N, 39°29'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0008C
     
 
pos. Malyy Utrish
Anapa
Krasnodarskiy kray
RUSSIA

Office Moscow:
Leningradskiy prospekt 33
Moskva, 119071
RUSSIA
 
Office Moscow:
+7 4959581260
 
Office Moscow:
+7 4959581260
 
N/A
 
N/A  
 
Utrišské delfinárium - nejstarší delfinárium Ruska a druhé nejstarší v bývalém SSSR (po gruzínském Batumi). Vzniklo v roce 1984 jako součást Institutu evoluční morfologie a ekologie zvířat A.N. Severcova Akademie věd SSSR. Bylo to přírodní otevřené delfinárium - delfíni v pobřežním slaném jezeře Soljonoje a tribuna pro návštěvníky na břehu. Delfinárium sloužilo jak pro představení, tak pro výzkum a snad i armádě. V roce 1992 Akademie zrušila mimorozpočtové speciální financování delfinária a tak se z něj stala státní malá organizace. Tyto organizace však byly likvidovány v celém Rusku již v roce 1995. Utrišské delfinárium bylo přeregistrováno na družstvo a v 1999 na s.r.o. - nezávislé na Institutu. Přesto obě instituce - s.r.o. i Utrišská mořská stanice Institutu, zůstaly ve skutečnosti jedním komplexem i potom. (Utrišksá mořská stanice se zabývá studiem mořských savců a ryb - má 7 experimentálních bazénů, ale k chovu využívá především zařízení delfinária na slaném jezeře).
Provoz delfinária v Malém Utriši jako "zoologického zařízení" (a představení pro návštěvníky) byl zrušen zřejmě koncem 90. let, ale společnost existuje nadále a patří k největším delfináriím Ruska... Má vlastní zvířata (delfíny skákavé, delfíny kamerunské, orcely tuponosé, běluhy, mrože, lachtany medvědí, lachtany ušaté a lachtany hřívnaté) a nadále provozuje klasické delfinárium formou filiálek ve velkých městech Ruska a také po pronajímá cvičená zvířata i jejich drezéry delfináriím v Rusku, ale především v zahraničí. Bazén původního delfinária, přesněji řečeno slané jezero, je nadále využíváno k chovu a tréninku kytovců a ploutvonožců (ovšem tribuny jsou nepoužitelné - připomínají spíše starou antickou řeckou památku).
Utrišské delfinárium má, či mělo hned několik poboček (St. Peterburg, Moskva, Adler, Kislovodsk, Geledžik, polovina delfinária v Jaroslavli atd.) a vlastní celkem okolo 190 zvířat (kytovců a ploutvonožců), v roce 2009 se však stala cílem raiderského útoku (tzv. corporate raiding - de facto podvodné skoupení společnosti), čímž přišlo o pobočku v Moskvě (ta byla později soudně vrácena a ještě později zrušena), Kislovodsku a Adleru. Na pozadí byla zřejmě snaha o ovládnutí celé společnosti a od té doby se delfinárium potýká s vážnými problémy, nicméně situace je značně nepřehledná.

Utrish dolphinarium - the oldest dolphinarium of Russia and second oldest in the former USSR (after Georgian Batumi). It was founded in 1984 as a part of the Institute of Evolutionary Morphology and Ecology of Animals named after A.N. Severtsov of Academy of Sciences of the USSR. It was a natural open-air dolphinarium - dolphins in the coastal saline lake of Solyonoye and the auditorium for visitors on the shore. The Dolphinarium served both for shows and for research and perhaps even for the army. In 1992, the Academy canceled the extra-budgetary special financing of the Dolphinarium and so it became a small state organization. These organizations were disposed throughout Russia already in 1995. The Utrish dolphinarium was re-registered to the cooperative and in 1999 to LLC - independent from the Institute. However, both institutions - the LLC and the Utrish Marine Station of the Institute, remained in fact the one complex even after that. (Utrish Marine Station occupies with the study of marine mammals and fish - has 7 experimental pools, but for breeding primarily uses facility of Dolphinarium on the salt lake).
Operation of the Dolphinarium in Malyy Utrish as "zoological facilities" (and show for visitors) was apparently abolished in the late 90s, but the company still exists and is one of the largest dolphinariums of Russia ... It has own animals (bottlenose dolphins, Atlantic hump-backed dolphins, Irrawaddy dolphins, belugas, walruses, northern fur seals, Steller sea lions and South American sea lions) and still continues to operate classical dolphinarium by form of branches in large cities of Russia and also leases trained animals and their trainers to dolphinamriums in Russia, but especially abroad. Pool of the original dolphinarium, more precise said the salt lake, is still used for the breeding and training of cetaceans and pinnipeds (but the auditorium is unusable - it resembles rather old ancient Greek sight).
The Utrish Dolphinarium has, or had several branches (St. Peterburg, Moscow, Adler, Kislovodsk, Geledzhik, half of the dolphinarium in Yaroslavl etc.) and owns a total of about 190 animals (cetaceans and pinnipeds), however in 2009, it became the target of raiders (so called corporate raiding - de facto fraudulent company purchase), by which it lost its branches in Moscow (that was later judicially returned and more later closed), Kislovodsk and Adler. In the background, there was apparently an effort to dominate the whole society, and since that, the dolphinarium has been facing serious problems, but the situation is very unclear and confused.

společnost dosud provozuje několik filiálek v Rusku a pronajímá cvičená zvířata a jejich drezéry zahraničním i ruským delfináriím
the company still operates several branches in Russia and leases trained animals and their trainers to foreign and also Russian dolphinariums

X

1984

1984 - 1999 - Institut evoluční morfologie a ekologie A.N. Severcova Akademie věd SSSR (Институт эволюционной морфологии и экологии животных имени А. Н. Северцова Академии наук СССР), ten byl později přejmenován na Institut problémů ekologie a evoluce A.N. Severcova Ruské akademie věd (Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук) - původně jako speciální oddělení Institutu, později s různými jinými statusy; od 1999 - samostatná organizace Utrišské delfinárium s.r.o. (OOO «Утришский дельфинарий») úzce spolupracující s Utrišskou mořskou stanicí (Утришская морская станция) zmíněného vědecko-výzkumného institutu

1984 - 1999 - Institute of Evolutionary Morphology and Ecology of Animals named after A.N. Severtsov of Academy of Sciences of the USSR (Институт эволюционной морфологии и экологии животных имени А. Н. Северцова Академии наук СССР), that was later renamed to Institute of Problems of Ecology and Evolution named after A.N. Severtsov of Russian Academy of Sciences (Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук) - originally as a special subdivision of the Institute, later with various other statuses; since 1999 - independent organization Utrish Dolphinarium LLC (OOO «Утришский дельфинарий») closely cooperating with Utrish Marine Station (Утришская морская станция) of aforesaid scientific-research institute

~ 3,5 - 4 ha

N/A
 
1) История дельфинария

0 0 0 8 / ?
(2010)
0 0 8 / ?
některá zvířata jsou v Malém Utriši, jiná ve filiálkách anebo pronajata v jiných delfináriích • some animals are in Malyy Utrish, the other in a branches or rented in other dolphinariums
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.01. 2013 Poslední úprava 26.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.