!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Cairo

 القاهرة [al-Qāhira]   Káhira

často se užívá familiární název • often used is familial name Masr ; Misr (مصر‎)


† Menagerie of Abbas II Pasha Hilmi
Koubbeh Menagerie
30°05'47"N, 31°18'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-EG-XX-0047M†
     
 
Koubbeh Palace
Cairo
EGYPT
 
N/A

zvěřinec chedýva Abbáse II. Paši Hilmí v zahradě Paláce Koubé. Zvěřinec v palácových zahradách zřídil český cestovatel Vilém Němec roku 1893, zrušen byl zřejmě s koncem vlády chedýva (1914). Okolo 100 "obyčejných" gazel (zřejmě dorkas), gazely Soemmerringovy, buvolci stepní, velbloudi, koně, psi, pštrosi, papoušci, snad bažanti, drůbež, holubi a další (i exotická) zvířata.

Menagerie of khedive Abbas II Pasha Hilmi in the garden of the Kubbeh Palace. The menagerie in the palace gardens was created by Czech explorer and animal trader Vilém Němec in 1893, it was abolished apparently with the end of the rule of khedive (1914). Around 100 "common" gazelles (seems dorcas), Soemmerring's gazelles, hartebeests, camels, horses, dogs, ostriches, parrots, perhaps pheasants, poultry, pigeons and other (also exotic) animals.

1893

zřejmě do konce vládnutí chedýva Abbáse II. Paši Hilmí (1914)
perhaps to end of rule of khedive Abbas II Pasha Hilmi (1914)

chedýv Abbás II. Paša Hilmí
khedive Abbas II Pasha Hilmi (Abbas II of Egypt)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.12. 2015 Poslední úprava 08.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.