!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Teplice

Teplitz

dříve (1945 -46) Teplice - Šanov (Teplitz - Schönau), někdy se užívá nesprávný název Teplice v Čechách (název nádraží) • formerly (1945 - 46) Teplice - Šanov (Teplitz - Schönau), sometimes the incorrect name Teplice v Čechách (name of railway station) is used


† Minizoo Teplice
 
50°38'13"N, 13°49'13"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0183A†
     
 
Teplice
CZECH REPUBLIC
 
- - -

dnes je název minizoo používán pro chov opic v Zámecké zahradě, ovšem ve třicátých letech existovala v Teplicích větší minizoo, která měla okolo 180 zvířat. Minizoo byla provozována spolkem "Aquarium a spolek pro přírodní vědy" a podporoval ji Heinrich Lumpe (viz. Lumpepark). O této minizoo je k dispozici jen velmi málo informací. Spolek vznikl v roce 1925, čili minizoo zřejmě na přelomu 20. a 30. let. Nacházela se někde naproti Okresnímu soudu, kde je i Zámecká zahrada... Jestli je nějaká spojitost mezi touto malou zoo a dnešní "minizoo" v Zámecké zahradě není zřejmé. Stejně tak nejsou žádné informace o konci této minizoo.

Today is the name of the mini-zoo used for breeding of monkeys at Castle Garden, but in 30s in Teplice there was a larger mini-zoo, which had around 180 animals. Mini-zoo was operated by the guild "Aquarium a spolek pro přírodní vědy" ("Aquarium and Guild of Natural Science") and supported by Heinrich Lumpe (see Lumpepark). Only very little information about the mini-zoo is available. The Guild was founded in 1925, thus probably the mini-zoo at the turn of the 20s and 30s. It was located somewhere opposite the District Court, where is also the Castle Garden... Whether there is any connection between this small zoo, and today's "mini-zoo" in the Castle Garden is unclear. Likewise, there is no information about the end of this mini-zoo.

přelom 20. a 30. let
turn of 20s and 30s

N/A

spolek "Aquarium a spolek pro přírodní vědy"
gild "Aquarium and Guild of Natural Science" ("Aquarium a spolek pro přírodní vědy")

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.05. 2011 Poslední úprava 01.05. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.