!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tamsh

Tamysh; Tamishi ტამიში [Tamishi]  Тамшь [Tamsh'] ; Тамш [Tamsh]   Тамыш [Tamysh] ; Тамщ [Tamshch]  Tamyš; Tamš

dříve • previously:  Tamish (Тамиш); Tamishi (Тамиши)


† Tamysh Monkey Nursery
ტამიშის მაიმუნების საშენი [Tamishis maimunebis sasheni]
Тамышский обезьяний питомник [Tamshskiy obez'yaniy pitomnik]
další názvy  •  other names
lidově • colloquially
Обезьянник [Obezyannik] (= Opičinec • Apery)


předešlé názvy • previous names
-
> 1991
(ENG) Scientific-Research Institute of Experimental Pathology and Therapy (NIIEPiT) of USSR Academy of Medical Science
(RUS) Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии (НИИЭПиТ) Академии медицинских наук СССР [Nauchno-issledovatel'skiy institut eksperimental'noy patologii i terapii (NIIEPiT) Akademii meditsinskikh nauk SSSR]
(KAT) სსრ კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ექსპერიმენტული პათოლოგიისა და თერაპიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი (ნიიეპიტ) [SSR kavshiris Medits’inis mets’nierebat’a akademiis ek’sperimentuli pat’ologiisa da t’erapiis samets’niero kvlevit’i instituti (NIIEPiT)]
(ABK) СССР Амедицинатә наукақәа ракадемиа аексперименттә паталогиеи атерапиеи аҭҵаарадырратә ринститут (НИИЕПиТ) [SSSR Amedicinat° naukak̄°a rakademia aekcperimentta patologiei aterapiei at̢c̄aaradyppat° rinstitut (NIIEPiT)]

1991 ->
(ENG) NIIEPiT of Georgian Academy of Science
(RUS) НИИЭПиТ Академии наук Грузии [ NIIEPiT Akademii nauk Gruzii]
42°47'22"N, 41°21'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-GE-XX-0008C†
     
 
Tamsh
GEORGIA
 
- - -

jeden z nejvýznamnějších světových vědecko-výzkumných institutů medicínské primatologie vznikl v roce 1927 v Suchumi kvůli výzkumu onkologických, infekčních a dalších onemocnění. Během své existence dosáhl úspěchů v prevenci mnoha nemocí (tetanus, záškrt, asijská cholera, plynová gangréna...). Tento nejstarší a jeden z největších primatologických institutů světa sloužil jako vzor pro většinu ostatních světových primatologických institutů. Od samého počátku měl Suchumský institut i vlastní obrovský chov opic (viz. Suchumi Monkey Nursery). V roce 1981 zřídil dvě pobočky - nedaleko Sočinské části Adler (mezi obcemi Vesjoloe, Nižnjaja Šilovka a Čerešnja) a právě v obci Tamyš. Opičí školka v Adleru se v roce 1991 (po rozpadu SSSR a oddělení od mateřské organizace v Suchumi) se stala základnou Institutu medicínské primatologie Ruské akademie lékařských věd, Tamyšská zůstala pobočkou Suchumi. Informací o Tamyšké pobočce je velmi málo - pravděpodobně zde byli především makaci a paviáni, zřejmě byla bez expoziční části a neveřejná (narozdíl od Suchumi a Adleru). Opičí školka v Tamyši zanikla během Abcházské války (1992-93), většina opic zahynula nebo utekla, ale mnoho z nich bylo i rozkradeno vojáky (především vojáky z třetích stran - Severokavkazské národy - především Čečenci). Během války zanikl i "chov" v Gumistinském zakazniku[1], který byl také provozován Suchumskou mateřskou organizací. Ke zničení opičí školky došlo zřejmě již v roce 1992 - přímo na jejím území probíhaly boje a osvobozena byla až koncem války (1993). Již nikdy nebyla pobočka obnovena.
[1] Jedním z experimentů byl v 80. letech chov skupiny asi 200 paviánů divoce v přírodě v Tuapsinském zakazniku (chráněná oblast kategorie III) severně od Soči a skupiny asi 80 paviánů v Gumistinském zakazniku v Abcházii. Abcházský experiment ukončila válka a ruský byl zrušen počátkem 90. let.

one of the world's top scientific research institute of medical primatology was created in 1927 in Sukhumi due to the research of oncological, infectious and other diseases. During its existence, it achieved the successes in prevention of many diseases (Tetanus, Dyphteria, Asiatic Cholera, Gas Gangrene...). The oldest and one of the largest primatological institutes of the world served as a model for majority of other world primatology institutes. Since the very beginning The Sukhumi Institute had also own giant breeding of monkeys (see Sukhumi Monkey Nursery). 1981, it established two branches - near the Sochi part of Adler (between villages of Vesyoloe, Nizhnyaya Shilovka and Chereshnya) and just in the village of Tamysh. The Monkey Nursery in Adler became the base of the Institute of Medical Primatology of the Russian Academy of Medical Sciences in 1991 (after the break-zp of the USSR and the separation from the parent organization in Sukhumi), Tamysh nursery remained a branch od Sukhumi. There is very little information about the Tamysh branch - there were probably mainly macaques and baboons, apparently it was without exhibition part and not public (as opposed to Sukhumi and Adler). Monkey Nursery in Tamysh ceased to exist during the Abkhazian War (1992-93), most of the monkeys died or fled, but many of them were stolen by soldiers (mostly by soldiers from third parties - North Caucasus nations - primarily Chechens). During the war, also "breeding" in Gumista zakaznik[1], which was also operated by Sukhumi parent organization. The destruction of monkey nursery was probably already in 1992 - fighting was going on also on its territory and it was liberated untill at the end of the war (1993). The branch was never restored.
[1] one of experiments in 80s it was also breeding of groups of about 200 hamadryas baboons in the wildlife of Tuapse zakaznik (protected area of category III) northern of Sochi and group of about 80 hamadryas baboons on Gumista zakaznik in Abkhazia. The Abkhazian experiment was finished by the war and the Russian was abolished in early 90s.

1981


během Abcházské války (zřejmě 1992)
during the Abkhazian war (probably 1992)

státní - jako součást součást Institutu experimentální patologie a terapie (Suchumi) - do 1991: Akademie lékařských věd SSSR (АМН СССР) ; od 1991: Gruzínská Akademie věd (АН Грузии)

state - as part of Institute of Experimental Pathology and Therapy (Sukhumi) - up to 1991: USSR Academy of Medical Sciences (АМН СССР) ; since 1991: Georgian Academy of Science (АН Грузии)

N/A

N/A

N/A

0 0 0 N/A
0 0 N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.02. 2013 Poslední úprava 01.02. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.